Kirsty Jenkins – ‘Beth sydd nesaf? | Addysg Oedolion Cymru

Kirsty Jenkins – ‘Beth sydd nesaf?

25-Hydref-2020
Rhannu

Ar ôl gorffen ei gradd yn 2012 a chael ei phlentyn cyntaf yn gynnar yn 2013, fe wnaeth Kirsty Jenkins gychwyn holi hi ei hun, ‘Beth sydd nesaf?’. Roedd Kirsty yn credu nad hi’n gwybod i ba gyfeiriad oedd hi’n mynd o ran ei dyfodol, felly er mwyn cynorthwyo i lenwi’r bwlch, fe wnaeth Kirsty gofrestru i gyfranogi yn un o’n cyrsiau am y tro cyntaf 2014.

Yn ôl Kirsty, “Mynychais amrywiaeth o gyrsiau a drefnwyd gan Leane Saunders yn Galon Uchaf, Merthyr Tudful. Un o’r cyrsiau hyn oedd y cwrs Sgiliau Cwnsela, dan arweiniad dau diwtor gwych, Andrew a Sandra.

Ar ôl cwblhau lefel 1, mynychodd Kirsty’r cwrs lefel 2 dilynol, ac yn ystod un o’r sesiynau hynny, cafodd gyfle i drafod llwybrau dilyniant ychwanegol posibl.

Yn ôl Kirsty, “Gofynnodd Andrew fy nhiwtor i mi beth oeddwn i’n dymuno ei wneud yn y dyfodol ac nid oedd gen i unrhyw syniad! Yna, fe wnaethom ni gychwyn trafod dewisiadau posibl ar sail fy niddordebau, ac rwy’n cofio dweud wrtho fy mod i’n hoffi iawn o’r amgylchedd byd addysg, a phe bawn i’n gallu gwneud hynny, buaswn i’n dewis bod yn fyfyrwraig am weddill fy mywyd. Mewn ymateb i hynny, dywedodd, “Beth am roi cynnig ar symud i ochr arall y bwrdd ac addysgu?”. Rwy’n dal i allu clywed yr ymateb hwnnw yn fy mhen fel pe bai wedi digwydd ddoe. Nid oeddwn i’n gwybod bryd hynny y byddai ei ymateb yn newid fy mywyd. Nid oeddwn i wedi ystyried addysgu o gwbl tan hynny.”

Yn ystod yr ychydig sesiynau dilynol, parhaodd y trafodaethau hyn, ac awgrymwyd y gallai Kirsty roi cynnig ar gwrs TAR. Yn 2015, cofrestrodd Kirsty i gyfranogi mewn cwrs TAR rhan amser dros 2 flynedd gan Brifysgol De Cymru.

Yn ystod tymor cyntaf y TAR, fe wnaeth ‘popeth ddisgyn i’w le’. Dywed Kirsty yn frwdfrydig, “Roeddwn i wrth fy modd â’r profiad ac roeddwn i’n gwybod yn union beth oedd yr yrfa yr oeddwn i’n dymuno’i sicrhau. Gorffennais y TAR yn haf 2017, a ganwyd fy ail blentyn ychydig wythnosau ar ôl i mi gyflwyno fy aseiniad olaf!”

Ar ôl cael rhywfaint o amser i ffwrdd gyda’i hail blentyn, cychwynnodd Kirsty wirfoddoli i Gyngor Merthyr ym Medi 2018. Fel rhan o’i rôl, cysgododd diwtor oedd yn rhedeg cyrsiau Sgiliau Hanfodol (Saesneg a Mathemateg) ac fe wnaeth hi gynnal rhywfaint o sesiynau ei hun. Trwy gyfrwng y rôl hon, ac yn ystod digwyddiad i ddysgwyr ar ddechrau 2019, daeth Kirsty i gysylltiad ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales unwaith eto. Ar ôl sgwrsio â Leane Saunders a Judith Wilding, ein swyddogion cyflawni cwricwlwm, anogwyd Kirsty i ymgeisio am un o’n swyddi tiwtoriaid, a llwyddodd ei chais.

“Felly”, meddai Kirsty, “Rydym ni wedi cau’r cylch. Cychwynnais fel dysgwr yn y sefydliad y gwnaeth ei diwtor newid fy mywyd, a bellach, rwyf i wedi treulio blwyddyn yn gweithio fel tiwtor i’r un sefydliad.”

Mae’n stori wych, ac fe hoffai pawb ohonom ni yma yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales longyfarch Kirsty yn wresog. Yn union fel y gwnaeth Kirsty, i gael trafodaeth a allai gychwyn trwy ofyn ‘Beth sydd nesaf?’, cysylltwch â ni heddiw. Gallai hynny newid eich bywyd.

Cysylltwch â ni heddiw ar 03300 580 845 neu ysgrifennwch eich pennod eich hun ac ymunwch ag un o’n cyrsiau heddiw.

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es