Polisi Preifatrwydd | Addysg Oedolion Cymru

Polisi Preifatrwydd 

Gwefan a ‘Chwcis’

Mae'r wefan hon yn cael ei reoli a gweithredu gan Addysg Oedolion Cymru. Mae'r adran hon yn egluro sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth a gasglwyd pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon.

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu a sut rydym yn ei chasglu?

Rydym yn defnyddio offer dadansoddi trydydd parti (fel Google Analytics a Microsoft Clarity) i ddadansoddi sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio. Mae'r offer hyn yn defnyddio "cwci" (ffeiliau testun bach a osodir ar eich cyfrifiadur) i gasglu gwybodaeth log safle'r rhyngrwyd safonol a gwybodaeth ymddygiad ymwelwyr mewn ffurf anhysbys.

Ni fyddwn yn defnyddio'r offer dadansoddi i olrhain na chasglu unrhyw wybodaeth personol a all eich adnabod chi, ac ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gasglwyd o'r wefan hon â unrhyw wybodaeth adnabod personol o unrhyw ffynhonnell fel rhan o'n defnydd o'r offer dadansoddi. Mae gan ddefnyddwyr yr opsiwn i reoli eu dewisiadau cwci.

Os ydych yn defnyddio ffurflen gyswllt y wefan, byddwn yn casglu'r wybodaeth bersonol rydych yn ei darparu yn ymwneud â'ch manylion cyswllt fel eich enw, eich cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, a gwybodaeth cyfeiriad. Byddwn yn casglu'r wybodaeth hon i'ch hysbysu am wybodaeth rydych efallai wedi'i gofyn neu i ymdrin â'ch rheswm dros gysylltu â ni.

Sut a pham rydym yn defnyddio ‘cwcis’ ar y wefan hon?

Mae cwcis yn aml yn cynnwys adnabod unigryw anhysbys ac yn olrhain ac yn storio eich dewisiadau defnyddiwr, yn ogystal â gwybodaeth dechnegol am eich defnydd o'r wefan. Mae cwcis yn ein helpu i wella ein gwefan a darparu gwasanaeth gwell i chi.

Yn benodol, rydym yn defnyddio offer dadansoddi i ddeall yn well sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio. Mae'r offer hyn yn casglu gwybodaeth log safle'r rhyngrwyd safonol a gwybodaeth ymddygiad ymwelwyr mewn ffurf anhysbys. Caiff y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) ei gyfathrebu i ddarparwyr gwasanaeth trydydd parti fel Google. Caiff y wybodaeth hon ei defnyddio wedyn i werthuso defnyddwyr defnyddio'r wefan ac i gasglu adroddiadau ystadegol am weithgarwch ein gwefan.

Mae rhai o'r cwcis rydym yn eu defnyddio yn cwcis sesiwn (h.y., cwcis dros dro sy'n aros yn eich porwr nes i chi adael y wefan), ac eraill ydynt yn parhaol (h.y., sy'n aros yn eich porwr am lawer mwy o amser na chwcis sesiwn, er mai pa mor hir y maent yn para fydd yn dibynnu ar oes y cwci penodol).

Y rheswm cyfreithlon dros brosesu'r wybodaeth hon?

Rydym yn gwneud galwad ar eich caniatâd unigol i brosesu eich gwybodaeth bersonol at y diben penodol a amlinellwyd uchod. Oherwydd hynny, rydym yn gofyn am optio positif lle bo'n berthnasol. Bydd hyn yn cael ei gyflwyno i chi pan fo'n angenol.

Pwy sy'n derbyn y wybodaeth hon?

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda unrhyw drydydd parti oni bai fod eich caniatâd wedi'i gael at y diben hwn, ac rydych wedi cael eich hysbysu'n llawn o ran y rheswm dilys a/neu ddiddordeb.


Cofrestriad Cwrs, Cofrestru neu Datgan Diddordebau, Arolygon ac Aelodaeth

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer cwrs, yn cofrestru ar gyfer digwyddiad, yn datgan diddordeb yn ein rhaglenni, yn cymryd rhan mewn arolygon, neu'n dod yn aelod, rydych yn rhoi gwybodaeth benodol inni. Gall y wybodaeth hon gynnwys gwybodaeth bersonol fel eich enw, manylion cyswllt, cefndir addysgol, a unrhyw fanylion perthnasol eraill sy'n angenrheidiol ar gyfer dibenion gweinyddu cwrs a rheoli aelodaeth.

Mae'n bwysig nodi y gall y wybodaeth rydych yn ei ddarparu fel rhan o'r prosesau hyn hefyd gael ei rhannu â chyllidwyr ac ymddiriedolwyr perthnasol os oes angen. Cynhelir y rhannu hwn at ddibenion cael cyllid, monitro cynnydd, gwerthuso prosiectau, ac i sicrhau effeithiolrwydd ein rhaglenni. Drwy gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn, rydych yn cydnabod a chaniatáu'r rhannu eich gwybodaeth at y dibenion hyn.

Rydym am eich sicrhau fod unrhyw rannu eich gwybodaeth bersonol â thrydydd parti yn cael ei wneud yn unol gyda gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Rydym yn blaenoriaethu tryloywder, atebolrwydd, a diogelu eich hawliau preifatrwydd yn ein holl weithgareddau prosesu data.

Yn ogystal, rydym am sicrhau eich bod yn ymwybodol o'ch hawliau a sut mae eich gwybodaeth yn cael ei thrin. Felly, rydym yn annog chi i adolygu Hysbysiad Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (www.wales.gov/llwr), sy'n rhoi rhagor o wybodaeth am brosesu data personol yng nghyd-destun mentrau dysgu cydoloesol yng Nghymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am sut mae eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio neu ei rhannu mewn perthynas â chofrestru ar gwrs, cofrestru, datgan diddordebau, arolygon, neu aelodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data am gymorth.

Cyfnod Cynnal?

Bydd eich data personol yn cael ei gadw dim ond am y cyfnod angenrheidiol, ac mae gennych yr hawl i ofyn am fynediad, cywiro, neu ddileu'r data hwn, a'r hawl i gyfyngu neu wrthwynebu ei brosesu. Mae gennych hefyd yr hawl i symud data. Os byddwch yn dewis cael eich manylion ddileu'n ddienw, mae'r posibilrwydd y byddwn yn eu hennill eto os ydych yn cofrestru i ddod yn aelod o'r sefydliad, neu os ydych yn cofrestru ar gwrs arall Dysgu Oedolion Cymru.

Eich Hawliau Unigol?

Mae gennych hawl i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol, ac mewn amgylchiadau penodol, i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol, i gywiro, dileu a chyfyngu eich data, ac i dynnu'ch caniatâd yn ôl.

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch. I gael copi o'r wybodaeth bersonol hon, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a nodir isod. Efallai y byddwn yn codi ffioedd bach am y gwasanaeth hwn.

Os ydym yn dal gwybodaeth amdanoch, gallwch ofyn i ni gywiro neu dynnu gwybodaeth rydych yn meddwl ei bod yn anghywir.

Eich Hawl i Gyflwyno Cwyn gyda Awdurdod Goruchwylio?

Mae gennych hawl i gyflwyno cwyn ynghylch sut y mae eich data yn cael ei brosesu gyda'r awdurdod goruchwylio lle rydych yn byw neu'n gweithio, neu'r lle'r hyn y bydd yr anwahaniad ymddangosiadol os ydych yn ystyried bod prosesu data personol sy'n ymwneud â chi'n torri deddfwriaeth diogelu data. Gallwch gyflwyno cwyn yn uniongyrchol i'r awdurdod goruchwylio.

Er mwyn cyflwyno cwyn gyda'r ICO (Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth), gallwch ymweld â'u gwefan: https://ico.org.uk/concerns/

Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth
Tŷ Wycliffe
Lôn Dŵr
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF

Newidiadau i'n polisi preifatrwydd

Rydym yn cadw ein polisi preifatrwydd dan adolygiad, a byddwn yn cyflwyno unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen hon.

Sut i gysylltu â ni

Mae Addysg Oedolion Cymru, fel rheolydd data a/neu brosesydd data, yn ymrwymedig i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 (gan gynnwys UK GDPR) a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (EU 2016/679). Mae ein gweithgareddau prosesu data yn seiliedig ar sail gyfreithlon, e.e., caniatâd neu ddiddordebau dilys, ac rydym yn ymdrechu i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd yn ein hymarferion prosesu data.

Swyddog Diogelu Data
Addysg Oedolion Cymru
Iard y Cowper
Ffordd Curran
Caerdydd
CF10 5NB

Ebost: dpo@addysgoedolion.cymru

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut rydym yn prosesu eich data neu os ydych am arfer unrhyw o'ch hawliau cyfreithiol o dan ddeddfwriaeth diogelu data, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data gan ddefnyddio'r manylion a roddir uchod.

Gadewch adolygiad i ni

Ysgrifennwch adolygiad a gadewch i ni wybod beth yw eich barn am ein cyrsiau!

Ysgrifennwch adolygiad
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es