Digwyddiadau | Addysg Oedolion Cymru

Ymunwch â ni yn ein digwyddiadau ar-lein, croeso i bawb!

I gael defnydd llawn o nodweddion Zoom, gan gynnwys cyfieithu ac is-deitlau, llawr lwythwch yr ap Zoom cyn ymuno â'r cyfarfod.

1

Dydd Gwener 27ain Medi, 10am – 11am
Cyflwyniad i’r Clefyd Parkinson: Herio Stereoteipiau – Ana Palazon, Cyfarwyddwr Parkinson’s UK Cymru

Cliciwch yma i gofrestru!
Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno dysgwyr i beth yw’r clefyd Parkinson, sut mae’n effeithio ar bobl, pa mor gyffredin ydyw yng Nghymru ac yn y DU. Bydd hefyd yn cyflwyno dysgwyr i waith Parkinson’s UK Cymru a sut mae pobl sy’n byw gyda’r clefyd Parkinson yn cymryd mwy o reolaeth dros eu cyflwr. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniad, elfennau o ryngweithio a chyfnod Holi ac Ateb.

2

Dydd Gwener 25 Hydref, 10am – 11am
Coed Cadw – Kirsten Manley a Brian Palmer
Cliciwch yma i gofrestru!

Ymunwch â ni wrth i ni wrando ar Kirsten Manley a Brian Palmer! Mae Kirsten yn Siaradwr Gwirfoddol Coed Cadw yn ychwanegol at ei rôl fel Swyddog Ymgysylltu a Chyfathrebu Gogledd Cymru Coed Cadw. Mae ganddi angerdd am goed a choetiroedd ac mae’n weithiwr prysgoedio profiadol, yn rheolwr coetir, yn ddarparwr dysgu awyr agored ac yn hyfforddwraig ysgol goedwig. Mae’n mwynhau ysbrydoli pobl am goedwigoedd a choed ledled Cymru drwy ddigwyddiadau, teithiau cerdded, blogiau, hwyluso gweithdai a rhoi sgyrsiau (yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol).

Mae Brian yn wirfoddolwr gyda Choed Cadw gyda diddordeb arbennig mewn Coetir Hynafol a Choed Hynafol. Ei brif weithgareddau yw sgyrsiau a theithiau cerdded, ond mae hefyd yn helpu mewn digwyddiadau ac mewn meysydd eraill. Mae’n Gyfarwyddwr Llais y Goedwig, y sefydliad sy’n cefnogi coedwigoedd cymunedol yng Nghymru, ac yn berchen ar ddarn bach o goetir hynafol y mae’n ei adfer i goetir brodorol cymysg, ac sy’n rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

3

Dydd Gwener 29 Tachwedd, 10am – 11am
Dewis Cymru – Ayisha Lippiett

Cliciwch yma i gofrestru!
Ymunwch gydag Ayisha Lippiett yn ein digwyddiad bore coffi ar-lein, wrth iddi drafod www.dewis.cymru ble y dechreuodd, sut mae’n gweithio a sut gall fod o fudd i chi i’ch helpu i ddod o hyd i wasanaethau lleol, ynghyd ag arddangos eu chwaer wefannau, www.gwybodaethgofalplant.cymru/home a www.cartrefigofal.cymru

Dewis Cymru yw’r cyfeiriadur adnoddau llesiant cenedlaethol Cymru. Mae’r cyfeiriadur yn cynnwys dros 12,500 o adnoddau llesiant lleol a chenedlaethol ac mae’n eiddo i ac yn cael ei ariannu’n gyfan gwbl gan y 22 awdurdod lleol. Fe’i defnyddir gan awdurdodau lleol, ystod eang o sefydliadau, gwasanaethau rheng flaen e.e. heddlu ac ati sy’n defnyddio’r cyfeiriadur i gyfeirio aelodau o’r cyhoedd at wasanaethau lleol. Fe’i defnyddir hefyd gan aelodau’r cyhoedd i ddod o hyd i amrywiaeth eang o gefnogaeth leol a chenedlaethol. Gall sefydliadau lleol a darparwyr gwasanaethau ychwanegu gwybodaeth am eu gwasanaethau ac fe’u hanogir i ddiweddaru’r wybodaeth bob 6 mis, gan sicrhau bod y wybodaeth yn parhau i fod mor gyfredol â phosibl.

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

Rydym wedi cael gwesteion gwych yn ein boreau coffi ar-lein dros y misoedd diwethaf! Cliciwch yma i'w gwylio!

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es