Digwyddiadau | Addysg Oedolion Cymru

Ymunwch â ni yn ein digwyddiadau ar-lein, croeso i bawb!

I gael defnydd llawn o nodweddion Zoom, gan gynnwys cyfieithu ac is-deitlau, llawr lwythwch yr ap Zoom cyn ymuno â'r cyfarfod.

1

Dydd Gwener 28 Mehefin, 10am – 11am
Sefydliad Prydeinig y Galon – Carys Jenkins
Cliciwch yma i gofrestru!
Mae gan bawb galon sy’n werthfawr i rywun arall. Mam neu dad ymroddgar, taid neu nain annwyl, babi newydd, ffrind neu gydweithiwr unigryw. Pan fydd un galon yn stopio, mae llawer mwy yn cael eu difetha. Yn Ne Cymru, bydd un o bob pedwar o bobl yn marw o glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed ond mae Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) Cymru yn ymladd am bob curiad calon yng Nghymru.
Ymunwch gyda ni am sgwrs gan Carys Jenkins, Rheolwr Codi Arian a fydd yn siarad am y ffyrdd gorau o gadw ein calonnau’n iach, rhai arwyddion neu symptomau cyflyrau sy’n gysylltiedig gyda’r galon, y ffyrdd y gall y BHF eich cefnogi a’r ymchwil achub bywyd anhygoel y maent yn ei ariannu i ddod o hyd i driniaethau a meddyginiaethau newydd i’r rhai sy’n byw gyda phroblemau’r galon a chylchrediad y gwaed.

2

Dydd Gwener 25 Hydref, 10am – 11am
Coed Cadw – Kirsten Manley a Brian Palmer
Cliciwch yma i gofrestru!

Ymunwch â ni wrth i ni wrando ar Kirsten Manley a Brian Palmer! Mae Kirsten yn Siaradwr Gwirfoddol Coed Cadw yn ychwanegol at ei rôl fel Swyddog Ymgysylltu a Chyfathrebu Gogledd Cymru Coed Cadw. Mae ganddi angerdd am goed a choetiroedd ac mae’n weithiwr prysgoedio profiadol, yn rheolwr coetir, yn ddarparwr dysgu awyr agored ac yn hyfforddwraig ysgol goedwig. Mae’n mwynhau ysbrydoli pobl am goedwigoedd a choed ledled Cymru drwy ddigwyddiadau, teithiau cerdded, blogiau, hwyluso gweithdai a rhoi sgyrsiau (yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol).

Mae Brian yn wirfoddolwr gyda Choed Cadw gyda diddordeb arbennig mewn Coetir Hynafol a Choed Hynafol. Ei brif weithgareddau yw sgyrsiau a theithiau cerdded, ond mae hefyd yn helpu mewn digwyddiadau ac mewn meysydd eraill. Mae’n Gyfarwyddwr Llais y Goedwig, y sefydliad sy’n cefnogi coedwigoedd cymunedol yng Nghymru, ac yn berchen ar ddarn bach o goetir hynafol y mae’n ei adfer i goetir brodorol cymysg, ac sy’n rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

3

Dydd Gwener 29 Tachwedd, 10am – 11am
Dewis Cymru – Ayisha Lippiett

Cliciwch yma i gofrestru!
Ymunwch gydag Ayisha Lippiett yn ein digwyddiad bore coffi ar-lein, wrth iddi drafod www.dewis.cymru ble y dechreuodd, sut mae’n gweithio a sut gall fod o fudd i chi i’ch helpu i ddod o hyd i wasanaethau lleol, ynghyd ag arddangos eu chwaer wefannau, www.gwybodaethgofalplant.cymru/home a www.cartrefigofal.cymru

Dewis Cymru yw’r cyfeiriadur adnoddau llesiant cenedlaethol Cymru. Mae’r cyfeiriadur yn cynnwys dros 12,500 o adnoddau llesiant lleol a chenedlaethol ac mae’n eiddo i ac yn cael ei ariannu’n gyfan gwbl gan y 22 awdurdod lleol. Fe’i defnyddir gan awdurdodau lleol, ystod eang o sefydliadau, gwasanaethau rheng flaen e.e. heddlu ac ati sy’n defnyddio’r cyfeiriadur i gyfeirio aelodau o’r cyhoedd at wasanaethau lleol. Fe’i defnyddir hefyd gan aelodau’r cyhoedd i ddod o hyd i amrywiaeth eang o gefnogaeth leol a chenedlaethol. Gall sefydliadau lleol a darparwyr gwasanaethau ychwanegu gwybodaeth am eu gwasanaethau ac fe’u hanogir i ddiweddaru’r wybodaeth bob 6 mis, gan sicrhau bod y wybodaeth yn parhau i fod mor gyfredol â phosibl.

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

Rydym wedi cael gwesteion gwych yn ein boreau coffi ar-lein dros y misoedd diwethaf! Cliciwch yma i'w gwylio!

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es