Cwestiynau Cyffredin | Addysg Oedolion Cymru

Oes gennych chi gwestiynau am eich dysgu?

Peidiwch â phoeni – rydym yma i helpu! Rydym wedi llunio adran 'Cwestiynau Cyffredin' i’ch helpu i gael ateb i unrhyw gwestiynau yr hoffech eu holi.

Os nad yw eich cwestiwn neu’r mater sydd gennych dan sylw wedi’i restru, mae croeso i chi gysylltu gyda ni i drafod unrhyw ymholiadau ychwanegol, a byddem wrth ein bodd yn eich helpu.

 

Cyrsiau

Rydym yn darparu cyrsiau ar-lein ac wyneb yn wyneb ledled Cymru. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o leoliadau hygyrch mewn cymunedau lleol yn eich ardal chi.

Ffoniwch ni ar 03300 580845 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o'r tîm Ansawdd am eich tystysgrif coll.

Fe wnaiff eich tiwtor egluro a yw eich cwrs yn un sydd wedi’i achredu neu beidio. Caiff cyrsiau sydd wedi’u hachredu eu dyfarnu gan gyrff dyfarnu, ac os byddwch yn pasio’r cwrs, bydd tystysgrif yn cael ei phostio atoch.

Efallai eich bod yn gymwys i ymgeisio am gymorth ariannol i gefnogi eich dysgu. Bydd y cyfanswm yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol, oed, incwm teuluol a lefel y cwrs rydych yn bwriadu ei astudio. Os ydych yn astudio un o’n cyrsiau lefel uwch, mae’n bosibl eich bod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Bydd profiad pawb yn wahanol ond gwyddom oddi wrth yr hyn y mae dysgwyr wedi ei ddweud wrthym, sylwadau ein tiwtoriaid a staff eraill, ac ymchwil y gall dysgwyr sy’n oedolion elwa yn y ffyrdd canlynol.

Cynyddu hyder  – Dywed y rhan fwyaf o ddysgwyr wrthym eu bod yn teimlo’n fwy hyderus erbyn diwedd ein cyrsiau. Gall hyn helpu mewn ffyrdd amrywiol gan gynnwys defnyddiwr neu ddinesydd, fel rhiant neu mewn perthnasoedd eraill, wrth fynd i weld meddyg neu gyfarfod ag athro/athrawes plentyn.

Sgiliau a gwybodaeth newydd sy’n gallu helpu i gael swydd neu ddyrchafiad yn y gwaith, a gall wneud gwahaniaeth i deuluoedd a chymunedau hefyd. Gall rhieni helpu eu plant gyda gwaith cartref a gall plant weld eu rhieni fel modelau rôl i ddilyn eu hesiampl. Mae dysgwyr sy’n oedolion yn fwy tebygol o gymryd rhan yn dysgu eu plant, gan wella canlyniadau.

Iechyd gwell – Mae’r rheiny sydd gyda phroblemau iechyd yn arbennig, wedi disgrifio cynnydd mewn llesiant, a dywed rhai ohonynt fod eu dysgu’n rhoi rheswm iddynt adael y tŷ a strwythur i’w bywydau. Mae ymchwil i ddysgu ac iechyd oedolion wedi dangos cysylltiadau gyda rhoi’r gorau i ysmygu, gwell maeth, risg is o gael clefyd y galon, cynyddu ymarfer corff a boddhad bywyd. Dangoswyd hefyd fod dysgu oedolion yn arwain at synnwyr o hunaniaeth, gallu i ymdopi ac ymdeimlad o ddiben mewn bywyd. Ceir tystiolaeth hefyd y gallai dysgu oedolion ohirio dechrau dementia.

Buddion cymdeithasol – Mae dysgu gydag oedolion eraill yn brofiad cymdeithasol sy’n gallu lleihau arwahanrwydd ac arwain at wneud ffrindiau newydd. Gall hyn fod yn hwb ar gyfer ymglymiad gwell mewn cymunedau lleol fel gwirfoddoli neu ymuno â phobl eraill i fynd i’r afael â phroblem ar y cyd.

. . . a chymdeithas yn gyffredinol – Gall dysgu oedolion arwain at ddealltwriaeth well o bobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol a chrefyddol, gan arwain at well goddefgarwch o amrywiaeth. Mae rhai dysgwyr sy’n oedolion yn teimlo eu bod yn fwy gwybodus am wleidyddiaeth a’u bod yn cael eu grymuso i gymryd rôl fwy mewn democratiaeth.

Rydym eisiau i chi gael profiad cadarnhaol a chael y gorau allan o’ch cwrs.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall oedolion wynebu pob math o broblemau a heriau ar amseroedd gwahanol yn eu bywydau.

Ein nod yw bod mor anffurfiol a hyblyg â phosibl, ac os oes problemau gan unrhyw un o’n dysgwyr, rydym eisiau gwybod amdanynt. Os ydych yn poeni am unrhyw agwedd o’ch cwrs ac yn dymuno trafod y mater yn gyfrinachol gyda rhywun, cysylltwch â ni ar 03300 580845, rydym yn barod i wrando.

Os oes gennych chi anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd sy’n effeithio ar eich dysgu, mae’n bwysig eich bod yn ein hysbysu cyn gynted ag y bo modd er mwyn i ni sicrhau bod cymorth priodol yn ei le. Mae’n well eich bod yn ein hysbysu cyn i chi ddechrau ar y cwrs, er bod modd gwneud wrth ymgeisio ar-lein neu wrth lenwi ffurflen gofrestru. Efallai y byddwch yn gymwys i ymgeisio am Gymorth Dysgu Ychwanegol er mwyn sicrhau cymorth dynol neu dechnegol i’ch helpu chi yn ystod eich hastudiaethau. Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a learnerservices@adultlearning.wales

Cefnogaeth

Os oes arnoch angen cymorth cyfieithydd BSL yn ystod eich cwrs, e-bostiwch learnerservices@adultlearning.wales neu anfonwch neges destun at 07715 904 304 o leiaf bythefnos cyn cychwyn eich cwrs. Yna, fe wnawn drefnu y bydd Cyfieithydd BSL ar gael i’ch cynorthwyo chi. Ni allwn sicrhau y bydd system dolen clywed ar gael mewn lleoliad cymunedol, ond os nad oes system ar gael, fe wnawn ni geisio trefnu y gall y tiwtor fenthyca system dolen gludadwy i’w ddefnyddio yn ystod eich cwrs.

Rydym yn gallu cynnig amrywiaeth o gymorth ychwanegol yn dibynnu ar eich anghenon unigol. Gall hyn amrywio o ddarparu gweithlyfrau print bras i chi i roi benthyg gliniadur fel y gallwch wneud eich gwaith gan ddefnyddio’r gosodiadau testun sy’n addas i chi. Gallwn drefnu i chi gael cymorth gan gynorthwyydd cymorth dysgu a fydd yn gallu eich cynorthwyo gyda thasgau darllen, ac os bydd angen hynny, gall hefyd ysgrifennu ar eich rhan. Mae gennym feddalwedd hygyrchedd o’r enw ReciteMe ar ein gwefan ac ar Moodle hefyd, fel y gallwch chi bersonoli eich dull o weld y wefan.

Os ydych wedi cael asesiad dyslecsia neu rydych yn amau bod gennych chi ddyslecsia ac mae arnoch angen cymorth, fe wnawn weithredu i’ch cynorthwyo chi. Gallwn drefnu hefyd i lungopïo gweithlyfrau a thaflenni gwaith ar bapur lliw, a benthyca troshaenau y gallwch eu defnyddio yn ystod eich cwrs. Mae gan ein gwefan a Moodle feddalwedd hygyrchedd o’r enw ReciteMe sy’n caniatáu i chi newid y dangosydd i sicrhau ei fod yn briodol i chi fedru darllen. Gallwn hefyd drefnu i chi gael cymorth gan gynorthwyydd cymorth dysgu a fydd yn gallu eich cynorthwyo chi gyda thasgau darllen, ac os bydd angen hynny, gall ysgrifennu ar eich rhan hefyd.

Os gallwch ein hysbysu ni am eich anghenion dysgu ychwanegol cyn i chi gychwyn eich cwrs, bydd hynny’n ddefnyddiol i ni. Mae sawl dull o wneud hynny. Os ydych yn gwybod beth yw’r cwrs y byddwch yn cofrestru i’w astudio, gallwch ffonio eich swyddfa ranbarthol a gofyn am gael gair gyda'r Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm. Bydd yn gallu sgwrsio gyda chi ynghylch y cymorth y bydd angen arnoch a threfnu bod hyn ar gael. Gallwch hefyd gysylltu â’r Gwasanaethau i Ddysgwyr drwy e-bostio learnerservices@adultlearning.wales, ffonio 03300 580845 neu anfon neges destun i 07715 904 304.

Tiwtoriaid

Rydym bob amser yn chwilio am diwtoriaid gwych - ewch i'n tudalen Swyddi am fwy o fanylion. Gallwch wneud cais trwy lwytho i lawr y pecyn cais a chwblhau’r ffurflen gais ar ein tudalen Swyddi. Sylwch nad ydym yn derbyn CV. Pob lwc!

 
Cysylltu

Rydym yn ceisio darparu gwasanaethau o safon uchel i’n dysgwyr a’n haelodau ac i’r sefydliadau rydym yn gweithio mewn partneriaeth â hwy.

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth o safon uchel ac i wella ac ymestyn yr hyn a gynigiwn yn barhaus. Fodd bynnag, cydnabyddwn efallai y bydd adegau pan fydd pethau yn mynd o’i le. Weithiau mae’n bosib y byddwch yn anfodlon gyda’r ffordd rydym wedi gweithredu ein polisïau neu gyda’r gwasanaethau rydych wedi eu derbyn. Mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym pan fydd hyn yn digwydd fel y gallwn ymdrin ar  broblem a godwyd gennych ar fyrder. Mae adborth yn ein helpu’n wirioneddol i wella ansawdd ein gwaith. cwblhewch ein ffurflen gymorth i wneud cwyn.

Unrhyw gwestiynau ychwanegol?

Dim problem - os nad yw eich cwestiwn neu’r mater sydd gennych dan sylw wedi’i restru, mae croeso i chi gysylltu gyda ni i drafod unrhyw ymholiadau ychwanegol, a byddem yn falch i helpu. Ffoniwch ni ar 03300 580845

 

Cadw Cymru’n Ddiogel

Rydym yn parhau i addasu i fywyd yn y normal newydd ac yn cydnabod pwysigrwydd cadw eraill yn ddiogel. I gael y canllawiau diweddaraf a gwybodaeth bellach ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es