Cymorth i Ddysgwyr | Addysg Oedolion Cymru
 

Eich cynorthwyo tra byddwch yn dysgu

Rydym yn deall pwysigrwydd derbyn cymorth yn ystod eich taith. Dyna pam rydym yn rhoi sylw i Gymorth i Ddysgwyr i sicrhau y caiff eich holl anghenion eu diwallu ac y caiff eich holl gwestiynau eu hateb.

 

Unrhyw gwestiynau?

Peidiwch â phoeni – rydym yma i helpu! Rydym wedi llunio adran ‘Cwestiynau Cyffredin’ i’ch helpu i gael ateb i unrhyw gwestiynau yr hoffech eu holi.

Os nad yw eich cwestiwn neu’r mater sydd gennych dan sylw wedi’i restru, mae croeso i chi gysylltu gyda ni i drafod unrhyw ymholiadau ychwanegol, a byddai’n dda gennym eich helpu sut bynnag y gallwn.

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin

 

Ar gael i chi

Dymunwn sicrhau eich bod yn cael profiad cadarnhaol ac yn cael cymaint o fudd a phosibl o’ch cwrs.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall oedolion wynebu pob mathau o anawsterau a heriau ar adegau gwahanol yn ystod eu bywyd.

Byddwn yn ceisio bod mor anffurfiol a hyblyg ag y gallwn ni, ac os gallwn ni eich cynorthwyo i ddatrys unrhyw beth sy’n effeithio arnoch chi ac ar eich dysgu, siaradwch gyda ni - rydym yma i helpu.

Os oes gennych heriau yn ymwneud â gofalu am blant, gofalu am bobl ddibynnol, trefniadau domestig, anawsterau teithio, prynu deunyddiau, neu unrhyw beth arall allai effeithio ar eich gallu i ddysgu, siaradwch gyda thiwtor y cwrs.

Gallwch hefyd drafod gyda’n Rheolwyr Dysgu, eich Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm, neu aelod o’r tîm gwasanaethau Cymorth i Ddysgwyr. Gallwn eich sicrhau y byddwn yn gwneud popeth y gallwn i ymateb i’ch pryderon.

Rydym yn cydnabod y gall llawer o ffactorau effeithio ar allu dysgwr i astudio, a’r angen i sicrhau bod iechyd a llesiant personol yn flaenoriaeth.

Os ydych yn poeni am unrhyw agwedd o’ch cwrs ac yn dymuno trafod pethau yn gyfrinachol gyda rhywun, cofiwch gysylltu gyda ni, rydym yn barod i wrando.

03300 580845

 
 
 

Rhagor o arweiniad a chymorth arbenigol

Er y byddwn yn gwneud popeth y gallwn i gynorthwyo dysgwyr yn y dosbarth, ar brydiau, bydd angen arweiniad mwy arbenigol.

I gynorthwyo gyda hyn, rydym wedi llunio canllaw man cychwyn ynghylch darparwyr cymorth arbenigol. Os nad yw’r canllaw hwn yn rhoi sylw i’ch pryderon, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 03300 580845.

Cynorthwyo dysgwyr
 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es