Ysbrydoli! Enwebiadau Gwobr 2018 – Grŵp Celf Ponthafren | Addysg Oedolion Cymru

Ysbrydoli! Enwebiadau Gwobr 2018 – Grŵp Celf Ponthafren

11-Mai-2018
Rhannu

 

Mae Grŵp Celf Ponthafren yn cyfarfod bob bore Mercher mewn partneriaeth â chanolfan Ponthafren, canolfan iechyd meddwl galw heibio. 

Mae gan ddysgwyr y grŵp ystod oedran amrywiol, o’r 20’au cynnar i’r 70’au cynnar, ac maen nhw i gyd wedi goresgyn heriau yn eu bywydau, naill ai drwy ynysu cymdeithasol, salwch, diweithdra neu oherwydd cyfrifoldebau gofalu. 

Nod y grŵp yw defnyddio addysg i wella iechyd, hyder, hunan-barch a phositifrwydd a darparu addysg ymatebol a chreadigol i oedolion. Mae’r dysgu’n canolbwyntio ar y myfyriwr gan edrych ar ddiddordebau a sgiliau’r unigolion sy’n cymryd rhan, ac mae’n dysgu sgiliau trosglwyddadwy, creadigol sy’n grymuso’r unigolyn i ddatblygu annibyniaeth fel dysgwr. 

Ymhlith y sgiliau a ddysgir mae datrys problemau, meddwl yn feirniadol, sgiliau gwerthuso, darganfod, arbrofi, gwaith tîm, gwrando a thrafod. Mae’r myfyrwyr eu hunain yn dangos y cyfle sy’n cael ei roi iddynt drwy gyfrwng y grŵp. 

Meddai un dysgwr, ‘Does neb yn eich beirniadu chi yn y dosbarth ac mae pobl yn rhannu eu teimladau a’u profiadau. Yn bersonol, rydw i wedi elwa’n aruthrol. Rydw i wedi bod mewn dosbarthiadau eraill ond roeddwn i eisiau bod yn fwy mynegiannol gyda chelf’. 

Dywedodd dysgwr arall, ‘Rydw i’n mwynhau dod i’n dosbarthiadau ni oherwydd rydw i wedi gwneud rhai ffrindiau newydd. Dydw i ddim yn teimlo ’mod i’n cael fy meirniadu. Mae llawer o bobl yn cymryd yn fy erbyn i am eu bod nhw’n gweld troseddwr, ond mae’r bobl sy’n dod i fy adnabod i’n iawn yn sylweddi ’mod i wedi newid ac mae’r dosbarthiadau’n helpu i ddod â fi allan o ’nghragen.’


This course is a great example of us working in partnership. To work with us, talk to us today!
Info@adultlearning.wales / 03300 580845

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales working in partnership across Wales.

 

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es