Y Sioe yn Parhau – Ar-lein – gyda Sound Express | Addysg Oedolion Cymru

Y Sioe yn Parhau – Ar-lein – gyda Sound Express

27-Tachwedd-2020
Rhannu

Eleni, cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru ar-lein, ac roedd yn canolbwyntio ar thema unigrwydd ac arwahanrwydd, ac roedd yn rhan o’r drafodaeth genedlaethol sy’n cael ei chynnal yn ystod 2020/21. Roedd y gynhadledd yn gyfle da i ddwyn sylw ar y gwaith sy’n digwydd i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd yng Nghymru, ac fe wnaeth gynnig llwyfan i ddysgwyr Emerge Community Arts godi’r to rhithwir â’u perfformiad cofiadwy.

Mae Emerge Community Arts yn un o’n partneriaid yng ngogledd Cymru, a chafodd gyfle i gyfranogi yn y digwyddiad ar-lein trwy gyfrwng DO-IT yn Sir y Fflint a Phrosiect Trawsnewid Gogledd Cymru.

Yn ôl Anna Davies, Cyfarwyddwr Creadigol Emerge Community Arts: “’Sound Express’ yw enw’r band y mae’r aelodau yr ydym ni’n eu cynorthwyo ym Maesglas, Treffynnon, yn rhan ohono, ac maent wedi cyfranogi mewn llawer o berfformiadau lleol yn Sir y Fflint a thu hwnt. Mae pobl yn gwybod amdanynt ac am y gerddoriaeth wych y bydd pob un ohonynt yn ei greu. Fe wnaeth Anabledd Dysgu Cymru gysylltu ag Emerge i ofyn i ‘Sound Express’ berfformio gig ar-lein fel rhan o’r digwyddiad ar ddiwedd cynhadledd Anabledd Dysgu Cymru, a lansiad Ffrindiau Gigiau Gogledd Cymru, cynllun newydd sy’n helpu pobl i fynychu digwyddiadau byw.

“Roedd Emerge yn croesawu’r cyfle i gyfranogi yn y prosiect. Ein nod yw lleihau arwahanrwydd cymdeithasol, ac i’r sawl sy’n dymuno derbyn y cynnig, rydym ni’n dymuno sicrhau fod ein dysgwyr yn gwybod am Ffrindiau Gigiau ac yn gwybod sut i’w ddefnyddio, pan fydd pawb ohonom ni’n gallu gwneud hynny unwaith eto.

Felly beth yw hanfod Ffrindiau Gigiau?
Mae Ffrindiau Gigiau yn paru pobl sydd ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth â gwirfoddolwyr sy’n rhannu’r un diddordebau ac sy’n frwdfrydig ynghylch yr un pethau. Hanfod y cynllun yw cynorthwyo pobl i ehangu eu rhwydweithiau cymorth anffurfiol a’u cylchoedd cyfeillion, ac annog lles corfforol a meddyliol da yn sgil hynny.

Mae Ffrindiau Gigiau yn canolbwyntio’n benodol ar ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal gyda’r hwyr, megis cyngherddau, er mwyn chwalu’r rhwystrau niferus sy’n atal pobl sydd ag anabledd dysgu rhag mynd allan gyda’r nos ac aros ar eu traed yn hwyr.

Mae’r rhwystrau hyn yn cynnwys diffyg cymorth, neu gymorth anhyblyg sy’n gorfodi pobl i adael digwyddiadau yn gynnar. Mae’r rhwystrau eraill yn cynnwys cludiant, hyder, diogelwch a hygyrchedd lleoliadau a digwyddiadau. Yn bwysicaf oll, gall cyfranogwyr Ffrindiau Gigiau ddewis y math o ‘gig’ sy’n apelio atynt a dewis y lleoliad a phryd i fynychu. Gallai fod yn gyngerdd neu ŵyl, ond gallai hefyd fod yn gêm rygbi, ymweliad ag amgueddfa neu barc adloniant, neu wibdaith i’r traeth. Gallai Ffrind Gigiau gynorthwyo â phosibiliadau diddiwedd.

Wrth gwrs, yn sgil Covid-19, nid yw gweithgareddau cymdeithasol (yn enwedig y rhai sy’n denu niferoedd mawr o bobl i ddod ynghyd) yn cael eu caniatáu ar hyn o bryd. Ond fe yn achos cymaint o agweddau o’n bywydau, mae’r rhyngrwyd wedi cynnig cyfle, fel y disgrifia Anna Davies:

“Un o ddibenion allweddol sioe Sound Express oedd codi ymwybyddiaeth o ‘Ffrindiau Gigiau Gogledd Cymru’ a’i lansio’n swyddogol. Er nad yw sioeau wyneb yn wyneb yn bosibl, mae’r sioeau rhithwir yn parhau, ac mae Ffrindiau Gigiau yn berthnasol o safbwynt cynnig cyfle i ddod ynghyd ac o safbwynt gwylio gig byw ar-lein.

“Fe wnaeth pob un o aelodau’r band (9 o’n dysgwyr) a lwyddodd i fynychu fwynhau’r digwyddiad yn fawr. Roedd llawer o bobl yn mwynhau’r digwyddiad ar-lein, gan adael sylwadau cadarnhaol a mynegi awydd i gael rhagor o wybodaeth. Cafodd y gig byw ei ffrydio ar Facebook ac YouTube, ac fe wnaeth ein dysgwyr a theuluoedd o’n prosiectau eraill wylio’n fyw a chysylltu â phawb gan ddefnyddio’r blwch sylwadau.

“Roedd Chris, un o aelodau’r band, yn hapus dros ben ar ôl i ni ddweud wrtho fod ei Fam yn gwylio’n fyw a’i bod hi wedi ysgrifennu yn y sylwadau byw i ddweud ei bod hi mor falch ohono. Roedd e’n fodlon iawn â hyn. Fe wnaeth Ryan, aelod arall o’r band, gyhoeddi’n llawn, ‘Rwyf i wrth fy modd â hyn – ni yw band gorau’r byd!”

“Roedd yn brofiad gwahanol iawn i bawb o safbwynt beth sy’n gyfarwydd i ni pan fyddwn ni’n perfformio o flaen cynulleidfa. Fel arfer, bydd hynny, golygu paratoi a gosod, bod â chynulleidfa weladwy a pherfformio o flaen aelodau’r gynulleidfa honno, dawnsio a chreu sioe go iawn. Roedd y profiad ar-lein yn wahanol iawn i bawb ohonom ni, dull newydd o ‘gigio’! Er y gall perfformio o flaen cynulleidfa sydd ddim yn weladwy fod yn heriol i’n dysgwyr, roedd yn brofiad gwych i bawb. Byddwn ni’n cynorthwyo ein dysgwyr â’r dull newydd hwn o gyfathrebu ar-lein yn ystod ein gweithdai Sgiliau Perfformio ar-lein.”

Er bod rhywfaint o obaith ar y gorwel erbyn hyn, mae Covid-19 yn parhau i wneud i bobl deimlo’n bryderus ac ar wahân, fel y dywed Anna: “Mae pawb ohonom ni’n gweld eisiau ein teuluoedd, ein ffrindiau a’n gweithgareddau arferol. Fodd bynnag, â chymorth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, mae Emerge wedi parhau i gynnal cyfarfodydd a chynorthwyo ein dysgwyr, gan gynnig ymdeimlad o normalrwydd a chyfle i gyfranogi’n gadarnhaol. Rydym ni’n gwybod fod hyn wedi golygu cymaint i bawb sy’n rhan o’r gweithgareddau. Mae digwyddiadau fel y rhain yn rhoi cyfle i ni ddwyn sylw at fand bendigedig Sound Express a’r pethau gwych rydym ni wedi’u cyflawni yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae hefyd yn helpu pawb i deimlo’n dda, bod yn rhan o rywbeth newydd a chyffrous a chynnig cyfle i ddysgu, rhannu cerddoriaeth, cysylltu â’i gilydd a mwynhau!”

Felly, fe wnaeth ein dysgwyr lwyddo i godi’r to rhithwir yn ystod sioe ar-lein Sound Express, gan rannu’r gerddoriaeth y maent wedi’i chyfansoddi gyda’i gilydd – ar-lein – am y tro cyntaf erioed. Llongyfarchiadau i bawb a gyfranogodd! Mae recordiad o’r digwyddiad ar gael i’w weld ar-lein, ac mae hynny’n cynnwys y sylwadau cadarnhaol a gafwyd gan wylwyr yn ystod y sioe. I’r sawl sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am gynllun Ffrindiau Gigiau, trowch at wefan Ffrindiau Gigiau neu trowch at dudalennau gwefan Anabledd Dysgu Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Hoffem ddiolch i’n partner, Emerge Community Arts, ac i’n dysgwyr. Rydym ni mor falch o weld – a chlywed – ffrwyth eich ymdrechion wrth ddysgu ar-lein gyda ni. Edrychwn ymlaen yn arw at y bennod nesaf yn y stori!!

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es