Wythnos Dyslecsia | Addysg Oedolion Cymru

Wythnos Dyslecsia

2-Hydref-2020
Rhannu

Cynhelir Wythnos Dyslecsia rhwng 5 ac 11 Hydref, a bydd yn archwilio #DyslexiaCreates a grym dyslecsia i greu syniadau, sefydliad a’r gymdeithas a’r cyfraniad amhrisiadwy y mae hyn yn ei wneud i Gymru a’r DU. Rydym yn cydnabod, fodd bynnag, fod dyslecsia hefyd yn creu heriau a rhwystrau felly bydd y thema hon yn ein galluogi i godi ymwybyddiaeth o'r rhain ac archwilio arfer gorau mewn cefnogaeth dyslecsia sy'n grymuso unigolion i gyflawni eu potensial.

Yn ôl Cymdeithas Dyslecsia Prydain, bydd profiad pawb o ddyslecsia yn benodol iddynt hwy eu hunain ond ceir dangosyddion cyffredin. Gallai clwstwr o'r dangosyddion hyn ochr yn ochr â galluoedd mewn meysydd eraill awgrymu dyslecsia, a dylid ymchwilio ymhellach iddynt.

Mae ein cydweithiwr yng Ngogledd Cymru, Susan Jones, wedi bod yn gweithio gyda dysgwyr yng Nghanolfan Byd Gwaith y Rhyl, gan addysgu Sgiliau Hanfodol. Mae’r sesiynau hyn bellach wedi newid i fformat ar-lein. Beth bynnag fo’r amgylchedd dysgu, mae Susan yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd adnabod dyslecsia, fel mae hi’n egluro.

“Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus o gael profiad o wneud gwaith un ac un gyda dysgwyr sydd â dyslecsia. O safbwynt y dysgwyr, mae lefel y ffocws mae hyn yn ei ganiatáu wedi bod yn allweddol o safbwynt eu gallu i ganolbwyntio a’u hunan-barch.

“Defnyddio ffoneg yw fy man cychwyn fel arfer, rhannu llythrennau gair yn synau, e.e. mae gan y gair dog dair llythyren sydd â gwahanol synau.

“Ar ôl iddynt ddeall y cysyniad hwn, mae’n fater o gyfuno llythrennau a synau i greu geiriau, ac yna brawddegau syml, a brawddegau mwy cymhleth maes o law. Yn aml iawn, bydd hon yn broses araf a gwneir cynnydd graddol.

“Rwyf i wedi canfod ei bod hi’n bwysig cymryd camau bychan ac ymarfer darllen geiriau yn rheolaidd nes bydd eu fformat yn gyfarwydd i’r dysgwr. Mae ailadrodd yn helpu i atgyfnerthu sillafu a synau llythrennau.”

Mae defnydd llwyddiannus o ddull aml-synhwyraidd wedi sicrhau nifer o fuddion hefyd, fel yr eglura Susan: “Gweld, dweud, ysgrifennu – pan fyddwch chi’n gweld y gair ac yn ei ddweud ar lafar wrth i chi ei ysgrifennu. Gall defnyddio mapiau meddwl a geiriau allweddol yn hytrach na brawddegau hir fod yn ddefnyddiol iawn. Fel arfer, mae magu hyder yn rhan bwysig o’r broses.”

Gall ymwelwyr â’n gwefan a defnyddwyr ein hamgylchedd dysgu Moodle weithredu meddalwedd hygyrchedd ReciteMe (cliciwch ddolen "Accessibility App" ar ochr chwith uchaf y wefan nawr i roi cynnig ar hyn!). Mae dysgwyr dyslecsig hefyd wedi pwysleisio fod defnyddio cyfrifiadur i gynhyrchu gwaith yn llawer haws nag ysgrifennu ar bapur. Mae apiau prosesu geiriau yn cynnig mantais ychwanegol, sef system gwirio sillafu, sy’n amlygu camgymeriadau ac yn eu cywiro.

Tra byddant yn astudio gyda ni, gall dysgwyr ddefnyddio Microsoft Office 365 yn rhad ac am ddim, ac mae hynny’n cynnwys rhaglen Word i brosesu geiriau. Mae defnyddio’r swyddogaeth ‘Arddweud’ yn Word a OneNote yn troi iaith lafar yn eiriau! Mae’n bosibl hefyd defnyddio’r Darllenydd Ymdrwythol yn Word fel y gellir darllen y testun yn ôl i’r dysgwr - gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn wrth wirio gwaith.

Gall troshaenau sgrin lliw hefyd helpu i greu cyferbyniad gan wella darllenadwyedd; yn yr un modd, mae defnyddio papur glas neu felyn ar gyfer gwaith ysgrifenedig hefyd yn ddewisiadau poblogaidd. Ac mae ein canllaw argraffu yn cynorthwyo trwy annog dysgwyr dyslecsig i ddefnyddio ffontiau hygyrch megis Calibri, Arial a Verdana. Mae pobl â dyslecsia hefyd yn ei chael hi'n haws darllen testun sydd wedi’i alinio i’r chwith yn hytrach nag wedi’i unioni’n llawn, oherwydd gall yr olaf greu bwlch gwyn sy'n llifo yn rhedeg trwy'r tudalennau. Mae bylchau rhwng llinellau hefyd yn bwysig, ac argymhellir bylchau sy’n 1.5 llinell neu 2 linell.

Ychwaneg Susan, “dull arall rwyf i wedi’i ddefnyddio yw recordio fy hun yn darllen detholiad byr o lyfr neu gylchgrawn, a bydd y dysgwr yn gwrando ar hyn tra bydd yn darllen yr un detholiad ei hun. Adlewyrchir y dull hwn gan ein hasesiad Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru (amgylchedd dysgu ar-lein sydd wedi’i ddylunio i reoli’r gwaith o asesu a chyflwyno Sgiliau Hanfodol) ble gall dysgwyr wrando ar yr hyn y byddant yn ei ddarllen ar y sgrin.”

Dyma ychydig o’r dulliau y gellir eu defnyddio i gynorthwyo ein dysgwyr dyslecsig. Diolch i Susan am rannu ei sylwadau, ac hefyd i’n tiwtoriaid, sydd ar gael i gynorthwyo.

Er Gwybodaeth
Os bydd dysgwr yn credu y gall fod yn ddyslecsig, neu os adnabyddir hynny yn achos un o’n dysgwyr, gallwn gynnig cymorth ac asesiad. I ddechrau, gall dysgwyr drafod hyn â’u tiwtor, ac wedi hynny, gallwn ni ystyried yr opsiynau.

Gall dysgwyr hefyd gyfeirio at restr wirio dyslecsia oedolion Cymdeithas Dyslecsia Prydain i ganfod a yw’n bosibl eu bod yn ddyslecsig. Nid yw’n adnodd diagnostig, ond gellir ei ddefnyddio hefyd i nodi a ddylid cynnal rhagor o ymchwiliadau.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut gallwn ni helpu dysgwyr, cysylltwch â ni heddiw.

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es