Straeon Newyddion Da – O Safbwynt Partner – Emerge Community Arts | Addysg Oedolion Cymru

Straeon Newyddion Da – O Safbwynt Partner – Emerge Community Arts

7-Mai-2020
Rhannu

Mae effaith Covid-19 a’r heriau mae hynny wedi’i achosi o safbwynt ein dysgu yn cael eu teimlo yng nghyd-destun yr holl gyrsiau rydym ni’n eu darparu. Mae ein partner, Emerge Community Arts, yn darparu gweithdai a phrosiectau cerddoriaeth a chelfyddydau perfformio yn y gymuned i’r sawl sy’n profi Anhwylderau Sbectrwm Awtistig, problemau iechyd meddwl, anawsterau dysgu neu anawsterau yn ymwneud â’r synhwyrau neu’r corff, neu wahaniaethau. Bydd plant, pobl ifanc a’n dysgwyr sy’n oedolion yn cael eu hannog i fachu ar y cyfle i ddysgu a chyfranogi mewn amgylchedd difyr, hamddenol a chyfeillgar.

Ond wrth gwrs, mae’r amgylchedd wedi newid i bawb ohonom ni. Cawn wybod gan Anna Davies, Cyfarwyddwr Creadigol Emerge Community Arts, sut mae argyfwng Covid-19 wedi rhoi lle blaenllaw i dechnolegau digidol.

 “Rydym ni wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag unigrwydd, ac rydym ni’n deall fod pawb yn unigryw ac yn parchu pawb am bwy ydynt, beth bynnag fo’u hamgylchiadau mewn bywyd. Bellach, mae pawb ohonom ni’n wynebu amgylchiadau tebyg, ac mae nwy o angen nag erioed i gynorthwyo pobl â’u llesiant fagu hyder a datblygu sgiliau cyfathrebu.

 “Rydym ni wedi ailystyried ein sefyllfa ac wedi addasu yn unol â gofynion y byd newydd hwn. Yn dilyn pythefnos lawn o ad-drefnu ac addasu cyn dechrau Tymor 3, mae ein hymdrechion i ymgysylltu â dysgwyr yn llwyddo.

 “Ni chafodd Emerge wyliau Pasg swyddogol! Fe wnaethom ni dreulio cyfnod y Pasg yn hyfforddi a chynorthwyo staff, yn addasu ein polisïau a’n gweithdrefnau ac yn sefydlu ein darpariaeth ar-lein fel y gallai Tymor 3 gychwyn yn ddi-dor. Mae hyn wedi talu ar ei ganfed.

 “Roedd angen cryn dipyn o amser i ymgysylltu â dysgwyr a’u teuluoedd/gofalwyr, a chynorthwyo pawb i ddefnyddio’r platfformau a dod yn gyfarwydd â’r dechnoleg, am y tro cyntaf yn achos llawer. Ond mae’r canlyniad wedi bod yn gadarnhaol iawn.”  

Mae Anna, a Jamie, Cyfarwyddwr Emerge, yn cynnal sesiynau addysgu un ac un gyda’r holl ddysgwyr sy’n cyfranogi yn eu hamserlen trwy gydol yr wythnos. Bydd dysgwyr yn cyfranogi mewn gweithgareddau canu, ysgrifennu dramâu, gwaith byrfyfyr, ymarfer llinellau, curo drymiau, byrdynau gitâr ac yn cyfranogi mewn elfennau o waith sy’n digwydd yn y gymuned fel arfer.

Yn ôl Anna, “Rydym ni wedi llwyddo i sicrhau presenoldeb da iawn – rydym ni’n ymgysylltu â bron iawn pob un o’n dysgwyr. Ac er bod rhai yn dal i brofi anawsterau technegol, mae’r rhain yn gostwng wrth i’r wythnosau fynd heibio.  Mae’n ymddangos mai ni yw’r unig bobl y bydd dysgwyr yn eu gweld trwy gydol yr wythnos, ac eithrio eu gofalwyr, ac o safbwynt unigrwydd a theimladau ynysig, mae hynny’n destun pryder sydd heb ei ddatrys.”

Mae’n wych cael clywed fod y camau sy’n cael eu gweithredu yn sicrhau effeithiau mor ddwys a buddiol yn y byd newydd hwn. Rydym ni’n gobeithio y caiff ein partner, Emerge, wyliau Pasg y flwyddyn nesaf!

Os oes gennych chi stori i’w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram – dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i info@adultlearning.wales


This course is a great example of us working in partnership. To work with us, talk to us today!
Info@adultlearning.wales / 03300 580845

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales working in partnership across Wales.

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es