Straeon Newyddion Da – o Safbwynt Cydweithiwr – Mae ein Goleudai’n Darparu Ray o Olau! | Addysg Oedolion Cymru

Straeon Newyddion Da – o Safbwynt Cydweithiwr – Mae ein Goleudai’n Darparu Ray o Olau!

4-Mehefin-2020
Rhannu

Mae rhai o fesurau’r cyfnod o gyfyngiadau symud wedi cael eu llacio, mae’n debyg y bydd angen disgwyl cryn amser cyn y gellir teithio at ddibenion hamdden yng Nghymru. Ond i rai ohonom ni, mae teithio wedi bod yn hanfodol, ac mae un o’n cydweithwyr, Sue Davies, yn ymweld â rhannau prydferth o’n harfordir fel rhan o’i gwaith arall. Dyma rai o fyfyrdodau diweddar Sue.

“Trwy gydol y cyfnod o gyfyngiadau symud, rwyf i wedi bod yn ymweld â rhai o fannau prydferthaf Ynys Môn, ac yng nghanol y nos ar brydiau! Dyma fy nghyfrinach i: yn ogystal â fy swydd weinyddol yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, mae gen i swydd arall ac mae’n swydd ddelfrydol at ddibenion cadw pellter cymdeithasol a hunanynysu.

“Rwy’n gweithio i Trinity House, awdurdod goleudai Cymru a Lloegr, a fy ngwaith i yw sicrhau fod goleudai Ynys Môn yn parhau i ddiogelu llongau a morwyr o amgylch ein glannau. Nid yw’r mwyafrif ohonom ni’n sylweddol faint o’r bwyd a’r cyflenwadau eraill y mae eu hangen arnom ni yn cyrraedd mewn llongau. Bydd llongau o bob cwr o’r byd yn hwylio wrth eu gwaith yn dawel, 24 awr y dydd, bod dydd, beth bynnag fo’r tywydd. Maent yn darparu gwasanaeth y byddai’n helbulus iawn i ni hebddo, fel gwlad sydd wedi’i lleoli ar ynysoedd, yn enwedig ar adegau fel y rhain.

“Mae gan lawer o oleudai hanes hir a rhyfeddol, ac maent yn dal i ddarparu gwasanaeth dibynadwy a chysurlon sy’n achub bywydau ar brydiau i forwyr, gan helpu i sicrhau fod llongau yn gallu cyrraedd pen eu taith â’u cargo hollbwysig. 

“Yn sgil technoleg fodern, nid oes staff mewn goleudai erbyn hyn, ond mae angen rhywun i ofalu amdanynt serch hynny.  Pan fydd gan oleudai Ynys Lawd, Trwyn y Balog neu Trwyn Du broblem, bydd eu larymau awtomatig yn canu yng Nghanolfan Gweithrediadau Trinity House yn Essex, ac yna, bydd rhywun o’r ganolfan yn fy ffonio i.  Byddaf i’n mynd i ymchwilio a newid bylbiau, tanio generaduron neu’n sicrhau nad oes tresbaswyr yno. Byddaf hefyd yn mynd i weld y goleuadau yn rheolaidd, i loywi eu hoptigau, rhoi gwybod am unrhyw ddifrod a phrofi eu hoffer.

“Rwy’n gwneud y gwaith hwn ers nifer o flynyddoedd erbyn hyn, ac mae’n rhaid i mi gyfaddef fod pob ymweliad yn brofiad hyfryd, pa un ai a fyddaf i’n gallu gweld llongau ger Trwyn y Balog, gweld yr haul yn machlud yn Nhrwyn Du neu’r golygfeydd ar draws Môr Iwerddon a’r acwsteg wych yn Ynys Lawd.

“Rwy’n ystyried fy mod i’n lwcus iawn. Mae’n debyg mai dyma un o’r swyddi gorau ar unrhyw adeg, ond yn enwedig ar yr adeg hon yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud, â’r aer yn gliriach nag erioed; mae’n hollol heddychlon ac nid oes neb yno, ac eithrio adar y glannau a minnau.”

Sue, diolch am rannau eich myfyrion a’ch lluniau hyfryd. Gwaith hanfodol ac mewn rhan mor brydferth o’r byd.

Os oes gennych chi stori i’w rhannu, cysylltwch â ni. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio eich hoff sianel cyfrwng cymdeithasol, sef Twitter, Facebook neu Instagram – chwiliwch amdanom ni gan ddefnyddio ein henw ar gyfryngau cymdeithasol, “alwcymru”. Gallwch chi hefyd ein he-bostio ni yn info@adultlearning.wales.

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es