Straeon Newyddion Da – Bagiau Crefftau a Llesiant Carnifal Dinbych | Addysg Oedolion Cymru

Straeon Newyddion Da – Bagiau Crefftau a Llesiant Carnifal Dinbych

11-Mehefin-2020
Rhannu

Mae Ann Smith, ein Swyddog Cyflawni Cwricwlwm a Thiwtor Gwaith Ieuenctid (sy’n eiriolwraig frwdfrydig hefyd dros waith chwarae), wedi cydweithio â nifer o wirfoddolwyr gwych i godi arian a darparu bagiau crefftau i blant a phobl ifanc 3-18 oed sy’n byw yn nhref Dinbych, Gogledd Cymru.

Yn ôl Ann, “Ein nod oedd creu 150 o fagiau gyda digonedd o ddeunyddiau crefftau i ganiatáu i blant a phobl ifanc greu crefftau a chwarae am ychydig o oriau. Cafodd Rhieni a Gofalwyr eu hannog i gyfranogi, mentro i’r awyr agored a chreu gemau sialc a bwydwyr adar gyda phlant!

"Anfonwyd ceisiadau am gyllid at Gyngor y Dref, Cynllun Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a Grŵp Cynefin (y gymdeithas tai leol) a chawsom ni gyfanswm o £4,5000. O fewn pythefnos, roeddem ni wedi llwyddo i gyflenwi 175 o fagiau - rydym ni wedi danfon dros 250 o fagiau hyd yn hyn.”

Yn y bagiau, roedd dewis o bethau ar gael, yn cynnwys sialc, paent, creonau, platiau papur, llwyau pren, plu, llygaid gwinglyd, papur crêp, fframiau lluniau i’w haddurno, swigod, glud ac amrywiaeth o fân bethau eraill. Yn ogystal â’r pecynnau hyn, fe wnaethom ni hefyd anfon ‘bag gwyrdd’ yn cynnwys pridd, hadau llysiau neu flodau, potiau a hadau ar gyfer adar. Dosbarthwyd siocled gan Lidl a 200 o lyfrau newydd sbon o Morrisons hefyd.

Yn dilyn llwyddiant y ceisiadau am gyllid, mae’r prosiect bellach yn cael ei werthuso. Yn ogystal â chais ychwanegol am gyllid, mae’r posibilrwydd o greu bagiau i oedolyn hefyd yn cael ei ystyried erbyn hyn.

Eglurodd Ann: “Mae’r holl werthusiadau a gafwyd hyd yn hyn wedi nodi pa mor fuddiol yw’r prosiect i deuluoedd. Mae cyfranogwyr a buddiolwyr wedi dweud wrthym ni ‘fod yr adnoddau wedi cynnig rhywbeth gwahanol i’w wneud heblaw gwaith ysgol – ‘dihangfa’ o feddwl yn ddiddiwedd am argyfwng coronafeirws’. Mae adborth arall wedi cyfeirio at sut mae’r prosiect wedi cynnig ymdeimlad o ‘ryddid’ trwy greadigrwydd a chyfle i fentro i’r awyr agored!

Cafwyd tro ychwanegol i hynt y prosiect pan gysylltodd y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) i ofyn am ragor o wybodaeth am y prosiect.

Ychwanegodd Ann, “Mae Cyfarwyddwr NYAS yn gwybod fy mod i’n Weithiwr Ieuenctid, ac fe wnaethom ni drafod creu bag mwy pwrpasol i bobl ifanc 16-25 mlwydd oed sy’n byw yn yr ardal. Fe wnaethom ni ystyried rhoi’r bagiau i bobl ifanc sydd efallai yn ei chael hi’n anodd gartref neu’n byw mewn llety â chymorth. Felly, fe wnaeth NYAS roi £500 i’r Carnifal, ac rwyf i bellach wrthi’n creu’r bagiau gyda help y staff a’r bobl ifanc sy’n ymwneud â chynllun tai â chymorth Grŵp Cynefin a phrosiect VIVA Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl.”

Mae Bagiau Crefftau a Llesiant Carnifal Dinbych bellach wedi cael eu rhoi i deuluoedd bregus trwy gyfrwng cymorth gan ysgolion cynradd ac atgyfeiriadau anffurfiol.

Yn ôl Ann, “Mae llwyddiannau’r grŵp yn ystod argyfwng Covid-19 wedi bod yn llawer mwy arwyddocaol na’r problemau mae wedi’u hwynebu. Mae ein grŵp o wirfoddolwyr bellach yn gryfach. Rydym ni wedi dysgu rhagor am ein gilydd, ac mae gennym ni oll sgiliau gwahanol y gallwn ni eu cyfrannu at y prosiect. Rydym ni hyd yn oed wedi llwyddo i gynyddu ein nifer, ac rwyf i wedi mwynhau bod yn rhan o’r tîm.”

Llongyfarchiadau i Ann a’r holl wirfoddolwyr. Mae cymorth trwy gyfrwng cyllid a’r fenter hon wedi llwyddo i wneud y gymdeithas yn fwy clos. Rydym ni oll yn cadw pellter cymdeithasol, felly mae hynny’n rhywbeth sy’n codi ein calonnau!

Os oes gennych chi stori i'w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram - dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i info@adultlearning.wales

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es