Storïau Da – Dysgu wrth gloi a pheidio â cholli curiad! | Addysg Oedolion Cymru

Storïau Da – Dysgu wrth gloi a pheidio â cholli curiad!

18-Mai-2020
Rhannu

Tutti

Mae ein tiwtoriaid wedi bod yn wynebu heriau Covid-19, ac mae ein tiwtor Bob Young yn sôn am ei brofiadau diweddar lle mae’r e-bost ac YouTube wedi golygu bod y gerddoriaeth wedi parhau ar gyfer ei ddysgwyr.

‘Mae dysgu tri dosbarth yr wythnos mewn Gwerthfawrogi Cerddoriaeth wedi bod yn rhan reolaidd o’m trefn arferol. . . ac wedyn mae Coronafeirws Covid 19 yn tarfu’n sydyn: mae dosbarthiadau’n cael eu hatal yn annisgwyl heb unrhyw flaengynllunio, a heb gyfle i ffarwelio â’n gilydd.

‘Trwy lwc, y tymor hwn, rydym ni’n ailafael â’n dosbarthiadau eto – nid fel dosbarthiadau’n cyfarfod mewn ystyr corfforol, ond fel y Clwb Cerddoriaeth Tutti ar yr e-bost (Tutti yw’r gair Eidaleg sy’n cael ei ddefnyddio ar sgorau cerddoriaeth i nodi bod pawb yn chwarae gyda’i gilydd – teitl a awgrymwyd gan un o’r dysgwyr).

‘Bob dydd Llun, rwy’n anfon nodiadau i roi cefndir a dadansoddiad ar y darn o gerddoriaeth sydd wedi’i ddynodi ar gyfer yr wythnos honno. Wedyn, mae pob derbynnydd yn dod o hyd i’r gerddoriaeth ar YouTube ac yn ei chwarae ar adeg gyfleus. Mae ‘aelodau’r Clwb’ yn cael eu gwahodd i anfon eu sylwadau am y gerddoriaeth erbyn y nos Sul ganlynol, ac wedyn, caiff y rhain eu dosbarthu i’r grŵp gyda brîff yr wythnos ganlynol.

‘Mae ein menter dros yr e-bost wedi bod ar waith ers pedair wythnos erbyn hyn, ac mae’r adborth wedi bod yn galonogol. Yr ymateb cychwynnol gan bobl oedd eu bod yn ddiolchgar iawn am ddarganfod ffordd o barhau; ar ôl hynny, cefais sylwadau dros yr e-bost ar y gerddoriaeth; rhai mwy ystyriol a gofalus nag ymatebion uniongyrchol y dysgwyr pan fyddai’r gerddoriaeth yn cael ei chwarae yn y dosbarth. Mae’n golygu hefyd fod amser i bawb gael dweud eu dweud, sy’n anodd yn y grŵp arferol o 15 neu fwy. Ac er nad ydy pawb yn anfon sylwadau, rwy’n eithaf hyderus y bydd bron pawb yn darllen y sylwadau sy’n cael eu hysgrifennu gan y bobl eraill.’

Mae Bob o’r farn fod y sesiynau wedi symud ymlaen yn arbennig o dda, a byddai sylwadau ei ddysgwyr yn awgrymu eu bod yn cytuno ag un (Meg) yn nodi bod ‘y Clwb Cerddoriaeth yn wych – hyd yn oed dros yr e-bost. Mae angen ysgogiad arna’ i. Pam arall fydden i’n trafferthu â defnyddio’r dechnoleg?’ Dywedodd un o’r dysgwyr Glynis hefyd, “Rwy’n falch fod gennym ni’r grŵp hwn. Mae’n cynnig dihangfa fach o undonedd y sefyllfa bresennol; cyfle i ganolbwyntio ar ddarn penodol o gerddoriaeth yn hytrach na gwrando ar hap ar Classic FM.”

Mae’r dysgwyr Ian a Jane yn siarad yn gynnes am y sesiynau hefyd: “Mae’r ddau ohonom ni’n gwrando ar y gerddoriaeth bob wythnos. Rydym ni’n neilltuo amser a diwrnod i wneud hyn. Wedyn, rwy’n anfon neges e-bost yn ateb y cwestiynau, ac yn nodi ein barn. Mae hon yn rhan dda o’n trefn newydd.”

Ac mae Jane yn dweud, “Rwy’n gweld eisiau’r rhyngweithio yn ystod y sesiynau wythnosol, ond rwy’n parhau i fwynhau a dysgu am fyd cerddoriaeth.”

Mae 47 o bobl yn aelodau o Glwb Cerddoriaeth Tutti Bob ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae rhai pobl a fyddai fel arfer mewn dosbarthiadau ond does ganddyn nhw ddim e-bost, ac felly dydyn nhw ddim yn gallu cymryd rhan. I’r gwrthwyneb, mae pobl eraill nad ydyn nhw fel arfer yn cymryd rhan yn y dosbarthiadau wedi ymuno.

Os hoffech chi ymuno â Chlwb Cerddoriaeth Tutti, byddai croeso rhithiol cynnes yn sicr. Gallwch chi ymuno â’r Clwb yn rhad ac a ddim, a bydd yn cael ei gynnal nes diwedd y cyfnod clo, a hyd nes ailsefydlu gweithgareddau dosbarthiadau arferol. Cysylltwch â Robert.Young@adultlearning.wales
i gael mwy o wybodaeth.

 

Os oes gennych chi stori i’w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram – dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i info@adultlearning.wales

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es