Stori Newyddion Da – Hanes Cwiltiwr | Addysg Oedolion Cymru

Stori Newyddion Da – Hanes Cwiltiwr

29-Gorffennaf-2020
Rhannu

Mae llawer o heriau wedi deillio o Covid-19, ac yn aml iawn, mae cyfeillgarwch a chymorth sydd wedi’u sbarduno trwy gyfrwng ein dysgu wedi helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol. Mae Lesley, un o’n dysgwyr, yn rhannu ein stori â ni; dechreuodd ei dosbarth wneud clytiau ar gyfer cwiltiau, a chafwyd cydnabyddiaeth rhyngwladol am hynny maes o law.

“I

“Erbyn hyn, rwy’n dysgu am glytwaith a chwiltio gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ers 6 mlynedd erbyn hyn, ac yn ystod y cyfnod hwnnw, rwyf i wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd trwy gyfrwng y dosbarthiadau wythnosol. Rydym ni’n grŵp hamddenol a chyfeillgar, ac mae gallu croesawu dysgwyr newydd i’n plith dros y blynyddoedd wedi bod yn brofiad hyfryd; ar y llaw arall, mae hi wedi bod yn drist gorfod ffarwelio â rhai sydd wedi gadael y grŵp. Er bod cyfeillgarwch yn werthfawr bod amser, ar ôl profi pandemig Covid-18, nid wyf i’n creu y gallai unrhyw un ohonom ni fod wedi rhagweld pa mor werthfawr y byddai ein cyfeillgarwch.

 

 “Yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud, roedd ein tiwtor clytwaith, Alison Chapman, yn ddylanwad pwysig iawn o ran sicrhau na wnaethom ni golli cysylltiad â’n gilydd. Fe wnaethom ni sefydlu grŵp WhatsApp yn syth i alluogi pawb ohonom ni i gadw mewn cysylltiad, sgwrsio, rhannu jôcs (a dagrau ar brydiau), ac annog ein gilydd i barhau â’n clytwaith.

 

 “I ddechrau, fe wnaethom ni gynnal cyfarfodydd gan ddefnyddio rhaglen fideo gynadledda Zoom, ond yna, fe wnaethom ni gychwyn defnyddio Microsoft Teams fel rhan o’r cymorth ehangach oedd ar gael gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Sefydlwyd cyfleusterau a chymorth i’n galluogi ni i ddefnyddio ‘Teams’ yn gyflym, a llwyddodd ein dosbarthiadau wythnosol gyda’n tiwtor i barhau.

 

“Daeth ein cyd-ddiddordeb mewn clytwaith yn achubiaeth go iawn yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud. Roedd rhai aelodau o’r grŵp yn gorfod gwarchod eu hunain, roedd rhai yn hunan-ynysu, ac roedd eraill yn gweithio yn ein cymunedau i gynorthwyo eraill. Roedd arnom ni oll angen y cyfle wythnos i gael dihangfa oddi wrth yr hyn oedd yn digwydd o’n cwmpas i ymlacio, mwynhau cymorth a chwmni’r naill a’r llall a pharhau i ddatblygu ein dysgu a’n sgiliau. Cafwyd rhywfaint o anawsterau wrth ddefnyddio’r dechnoleg, ond diolch i agwedd cadarnhaol ac optimistaidd ein tiwtor, Alison, llwyddwyd i ddatrys yr anawsterau hyn, a chafodd hyd yn oed yr aelod o’r grŵp oedd â llai o sgiliau TG eu galluogi i gyfranogi’n llawn yn y dosbarthiadau.

 

 “Fe wnaeth ein tiwtor e-bostio cyfarwyddiadau torri a llunio wythnosol ar gyfer bloc clytwaith gwahanol bob wythnos, a gallem ni sgwrsio a holi cwestiynau wrth i ni wnïo. Pan wnaethom ni gychwyn, nid oedd gennym ni unrhyw gynllun penodol ynghylch y blociau oedd yn cael eu creu, a’r unig ‘reolau’ oedd defnyddio gwyn neu liw hufen fel cefndir y blociau a defnyddio ‘tameidiau’ yn unig – ni chaniatawyd i ni brynu unrhyw ddefnydd. Cawsom ni ein hannog i ddefnyddio unrhyw liwiau a fynnem, yn unol â’r hyn oedd ar gael.

 

“Ychydig a wyddem ni y byddai ein dysgu yn helpu yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud, ac y byddai hefyd yn arwain at ddathliad a chydnabyddiaeth o’n cydymdrechion clytwaith yn yr arddangosfa a’r gystadleuaeth clytwaith flynyddol, Yr Ŵyl Gwiltiau.

 

“Fe wnaeth un aelod o’r grŵp wirfoddoli i gasglu’r blociau unigol a’u gwau ynghyd, fe wnaeth un arall wirfoddoli i gwiltio’r rhan uchaf gan ddefnyddio ei ‘pheiriant braich hir’ ac fe wnaeth un arall wirfoddoli i rwymo’r cwilt gorffenedig a’i hongian yn ei stiwdio. Nid oedd gennym ni unrhyw syniad sut fyddai ein blociau unigol yn edrych ar ôl eu cyfuno. 

 

 “Fe wnaeth pob un ohonom ni ymweld â’n cwilt fesul un er mwyn cynnal pellter cymdeithasol.

 “I bawb ohonom ni, roedd gweld y cwilt gorffenedig yn brofiad hynod o emosiynol – roedd llawer ohonom ni yn ein dagrau.

 

 “Mae’r profiad o’r cyfyngiadau symud wedi bod yn wahanol i bawb ohonom ni, ac mae’r cwilt hwn yn cynrychioli ymdrechion pob un ohonom ni ac oriau lawer o chwerthin gyda’n gilydd, tristwch a phryderon a rannwyd, cwmnïaeth, cyfeillgarwch, datblygu sgiliau, ac yn anad dim, mwynhau creadigrwydd pur y broses.  

 

 “Mae teitl y cwilt, Daw Eto Haul Ar Fryn, yn ddywediad Cymraeg adnabyddus. I ni, mae ein cwilt yn symbol o lawenydd aruthrol, gobaith a ffydd y daw yfory gwell, ac y bydd y broses greadigol yn rhan bwysig o’r yfory hwnnw.

 

 “Fe wnaethom ni benderfynu cyfuno ein blociau yn gwilt i gystadlu yn yr Ŵyl Gwiltiau.

 

 “Mae’r Wyl Gwiltiau yn ddathliad blynyddol o glytwaith a chwiltio, ac fel y mwyafrif o ddigwyddiadau ‘wyneb yn wyneb’ eleni, cafodd ei ohirio tan 2021 oherwydd Covid-19. Fodd bynnag, fel yn achos ein dosbarthiadau, fe wnaeth y rhyngrwyd gynnig achubiaeth, a sefydlwyd mentrau newydd i alluogi’r gymuned cwiltio i ddod ynghyd ar-lein i gyfranogi mewn amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau” (o 30 Gorffennaf i 2 Awst 2020).

 

Ychwanegodd Lesley, “Wyddoch chi beth? Mae Daw Eto Haul Ar Fryn wedi’i gynnwys yn y rhestr fer!”.

 

Maent bellach yn disgwyl yn eiddgar am lansiad rhithwir yr ŵyl, Beyond Festival of Quilts!, a fydd yn digwydd am hanner dydd ar 30 Gorffennaf. Ond yn ôl Lesley, “Ni wnaethom ni erioed fwriadu i’n cwilt fod yn arddangosfa neu’n ddarn i’w gynnwys mewn cystadleuaeth; canlyniad profiad cyffredin pob un ohonom ni fydd y cwilt hwn bob amser.

Yn achos Lesley a’i chyd-ddysgwyr, efallai fod yr haul yn codi unwaith eto. . .

 

Llongyfarchiadau i’n dysgwyr a’u tiwtor, Alison Chapman – ymdrech wych a chanlyniad gwych i bawb ohonynt. Daliwch ati i gwiltio a daliwch ati i fwynhau’r manteision helaeth a gewch chi trwy ddysgu. . . 


Ymwelwch â’r Ŵyl Gwiltiau i gael rhagor o wybodaeth, ac edrychwch a welwch chi gwilt ein dysgwyr!

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am ein dosbarthiadau Gwnïo a Chlytwaith, chwiliwch am fanylion heddiw!

Os oes gennych chi stori i’w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram – dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i gwybodaeth@addysgoedolion.cymru.

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es