Rydym ni wedi cyflwyno ein henwebiadau am Wobrau Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2022! | Addysg Oedolion Cymru

Rydym ni wedi cyflwyno ein henwebiadau am Wobrau Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2022!

1-Mawrth-2022
Rhannu

Eleni, rydym wedi derbyn llawer o straeon ysbrydoledig am ein dysgwyr a’u cyflawniadau. Maent oll wedi cymryd camau i drawsnewid eu bywydau er mwyn adeiladu gwell dyfodol iddynt hwy eu hunain, eu teuluoedd, a’u cymunedau. Mae addysg oedolion wedi bod yn allweddol i bob un o’u straeon llwyddiant ac yn achubiaeth i lawer. I rai, mae’r posibilrwydd o rannu eu straeon yn rhy frawychus. Mae gennym y fraint o weithio gyda hwy a rhannu rhai o’u straeon ond hoffem longyfarch pob un o’n dysgwyr am weithio mor galed, goresgyn rhwystrau, a chyflawni eu nodau – i ni, mae pawb ohonoch yn ysbrydoledig!

Fe wnaeth ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm Amy Binnell enwebu ein dysgwraig AMIF Suha Abdelrahim Nooreldin Elhag am Wobr Ysbrydoli; categori Gorffennol Gwahanol: Dyfodol a Rennir, oherwydd ei bod wedi dangos ymrwymiad i’w thaith bersonol i integreiddio yng Nghymru ac wedi cefnogi eraill gyda’u teithiau hefyd. Ar ôl cyrraedd y DU yn haf 2020 o Swdan, i ymuno â’i gŵr a cheisio lloches rhag rhyfel, mae Suha wedi goresgyn llawer o rwystrau gan gynnwys dysgu iaith newydd. Mae Suha wedi gweithio’n galed i gael ei hintegreiddio i’w chymuned a helpu eraill i deimlo’n fwy cartrefol.

Yn ôl Suha, “Roedd bywyd yn anodd yn Swdan ac roeddwn i mor hapus i allu dod i’r DU ac ymuno â’m gŵr. I Rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd yn fy nosbarthiadau Saesneg ac yn fy ngwaith. Rwy’n mynychu dosbarthiadau Saesneg dri diwrnod yr wythnos ac yn gweithio fel glanhawr 6 diwrnod yr wythnos.
Rwy’n awyddus i helpu plant trwy wirfoddoli gyda’r grŵp Rhieni a Phlant Bach – bydd hyn yn fy helpu i gyflawni fy nod.”

Enwebodd ein tiwtor Dawn Rees ein dysgwraig Fosia Ibrahim am ei phenderfynoldeb a’i dyfalbarhad. Enillodd Fosia ei dyfarniad Lefel 2 mewn Gwaith Ieuenctid ac o ganlyniad mae wedi cael gwaith fel gweithiwr cymorth ieuenctid gyda Chyngor Caerdydd yng Nghlwb Ieuenctid Cŵl y Byddar yng Nghaerdydd. Roedd dyfalbarhad a gwaith caled Fosia yn golygu ei bod yn gallu rhannu ei safbwynt ac addysgu ei chyd-ddysgwyr ar hyd y ffordd. Trwy gydol y gwersi, cafodd ein dysgwyr wybodaeth newydd gyda Fosia yn arwain trwy esiampl wych. Cafodd yr holl ddysgwyr brofiad cadarnhaol trwy ddod yn ymwybodol o Iaith Arwyddion Prydain a gwnaethant gysylltiadau gwych. Mae Fosia wedi datblygu llawer o sgiliau newydd ac mae hi’n edrych ymlaen at ddefnyddio’r rhain yn y dyfodol.

Yn ôl Fosia, “Mae’r cwrs yn rhoi newid cyfeiriad i mi yn fy ngyrfa. Mae wedi rhoi cyfle i mi ddefnyddio fy ngwybodaeth o weithio fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu gyda phlant mewn lleoliad gwaith ieuenctid. Mae’r cwrs wedi bod yn bleserus ac wedi cynyddu fy hunan-barch. Mae’r cwrs wedi ehangu fy ngwybodaeth am waith ieuenctid mewn materion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae llawer o hawliau pobl ifanc yn deillio o ddeddfwriaeth leol, genedlaethol a rhyngwladol. Rwy’n mynd i ymuno â’r cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid pan fydd yn cychwyn. Dylai unrhyw un sy’n frwdfrydig dros weithio gyda phobl ifanc wneud cais i ymuno â’r cwrs hwn. Mae’r Tiwtoriaid yn wirioneddol ymroddedig i gynhwysiant a chefnogi’r daith ddysgu gyfan. O ganlyniad i gwblhau’r cwrs hwn rwyf bellach wedi sicrhau swydd gyda Chyngor Caerdydd yn gweithio yng Nghlwb Ieuenctid Cŵl y Byddar Caerdydd.”

Enwebodd ein tiwtor Kirsty Jenkins ein dysgwr, Karen Alpan am oresgyn ei rhwystrau i ddysgu gan gynnwys materion iechyd meddwl a lles. Mae hi wedi gweithio’n galed iawn ac wedi cyflawni ei nodau. Mae hi wedi dangos angerdd a chymhelliant ac yn awr yn dyheu am fod yn athrawes un diwrnod yn fuan. 

Dywed Karen, “Ar ôl cyfnod arbennig o isel yn fy mywyd, penderfynais ddychwelyd yn raddol i’r amgylchedd gwaith ac fe wnes i ganfod Addysg Oedolion Cymru yn ystod chwiliad ar-lein. Gwelais eu bod yn cynnal cyrsiau ESOL yn fy ardal ac fe wnaeth hyn ennyn fy niddordeb. Gan ddilyn y manylion cyswllt ar y wefan, siaradais â Leane Saunders a holais am ddod yn wirfoddolwr gyda hi. Fe wnaeth drefnu i ni gwrdd dros baned o goffi ac fel y dywed rhai, hanes yw’r gweddill! Defnyddiais hyn i ysgogi fy hun ac am rai wythnosau, fe wnes i wirfoddoli ac roeddwn i wrth fy modd. Rhoddodd fy angerdd a fy ngobaith yn ôl i mi ac nid oedd yn hir cyn i mi ddechrau credu yn fy ngallu i gyflawni fy ngyrfa ddelfrydol fel tiwtor fy hun. Ar ôl trafod hyn gyda Leane, cofrestrais ar y cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwr, ac fe wnes i gwblhau’r cwrs hwnnw yn fuan iawn wedyn. Fe wnaeth y llwyddiant hwn fy ysbrydoli i ddysgu am feysydd eraill, ac es i ati i astudio cyrsiau achrededig mewn Diogelu, Cyflogadwyedd ac Iechyd Meddwl yn ogystal â mynychu cyrsiau ymwybyddiaeth mewn meysydd megis Cam-drin Domestig a Chamddefnyddio Cyffuriau ac Alcohol i ehangu fy ngwybodaeth. Yn fwyaf diweddar, rwyf wedi cwblhau’r Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant yn llwyddiannus sef y gofyniad lleiaf i weithio i Addysg Oedolion Cymru fel tiwtor. Fe wnaeth fy nghyfnod fel dysgwr atgyfnerthu’r ffaith yr hoffwn, fel tiwtor, ddechrau fy siwrnai gydag Addysg Oedolion Cymru. Rwy’n gwerthfawrogi eu hethos o helpu unigolion i wireddu eu potensial a gwneud cymunedau’n fwy cadarn ar adegau o newid.”

Fe wnaeth ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm Jayne Murphy enwebu ein dysgwr, Ryan Jones, am wella’n ddramatig a llwyddo yn ei astudiaethau. Ar ôl cofrestru ar raglen Adeiladu, mae bellach wedi sicrhau prentisiaeth.

Meddai Ryan, “Ar ôl gorffen yn yr ysgol, nid oedd gennyf ddim i’w wneud, ac roeddwn yn ansicr beth i’w wneud nesaf. Yna, cefais wybod am Gymunedau am Waith a’r academi adeiladu yr oeddent yn ei rhedeg, a oedd o ddiddordeb mawr i mi. Cofrestrais gyda Chymunedau am Waith a rhoddwyd mentor i mi, a helpodd fi i gofrestru ar yr Hwb Adeiladu. Ar y diwrnod cyntaf yn yr hwb, roeddwn i’n eithaf nerfus, yn enwedig gan mai fi oedd yr ieuengaf yno, ond cefais fy ngwneud i deimlo’n gartrefol. Yn ystod y cwrs, cwblheais hyfforddiant ar y safle a oedd yn cynnwys osgoi offer tanddaearol, olwynion sgraffiniol, gweithio ar uchder, ymwybyddiaeth o leoedd cyfyngedig, ymwybyddiaeth o asbestos, a hefyd codi a chario. Rydw i bellach wedi cael fy ngherdyn CSCS hefyd!”

Fe wnaeth ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm Jayne Murphy enwebu Grŵp ADY Sparrows am eu hymroddiad rhagorol i’w dysgwyr. Fe wnaeth y rhieni a’r neiniau a theidiau sefydlu grŵp Sparrows ar gyfer teuluoedd â phlentyn ag anabledd neu anghenion addysgol arbennig – gyda ffocws yn bennaf ar ddysgwyr awtistig neu ddysgwyr â gwahaniaethau dysgu. Maent wedi cwblhau nifer o unedau Iaith Arwyddion Prydain, a roddodd well cefnogaeth iddynt gyda phlant sy’n cyfathrebu’n ddieiriau a gwybodaeth well am B.S.L. Maent wedi cwblhau cyrsiau Cymorth Cyntaf Highfields, cyrsiau Diogelwch Bwyd a llawer mwy, ac maent wedi trefnu llawer o weithgareddau teuluol anhygoel.

Dywed Grŵp ADY Sparrows, “Mae’r cyrsiau hyn mor bwysig i’n cymuned a’n teuluoedd oherwydd eu bod yn ein helpu i ddeall a helpu ein plant ac i roi rhywbeth i oedolion ganolbwyntio arno er budd ein llesiant a’n iechyd meddwl ein hunain. O ran dyfodol Sparrows, gobeithio y byddwn yn mynd o nerth i nerth ac yn helpu llawer rhagor o deuluoedd. Ni oes gennyf ddigon o eiriau i ddisgrifio’r llawenydd y mae Sparrows wedi’i roi i mi dros y 4 blynedd diwethaf.”

Fe wnaeth ein Cydgysylltydd Datblygu’r Cwricwlwm Jayne Murphy enwebu ‘Rhaglen Academi Gofal’ Cymunedau am Waith a Mwy am gynnal cyrsiau yn yr ystafell ddosbarth i alluogi dysgwyr i ganfod cyflogaeth, yn enwedig ar gyfer yr Academi Gofal. Mae tîm Cymunedau am Waith a Mwy Blaenau Gwent ym Mrynmawr wedi trefnu i ddysgwyr o ardaloedd cyfagos gyfranogi yn eu cyrsiau gyda’r nod o roi set o Gymwysterau cydnabyddedig i bob dysgwr a fydd yn rhoi gwell rhagolygon cyflogaeth iddynt. Mae tîm C4W+ a Rhaglen yr Academi Gofal yn rhaglen ddysgu lwyddiannus.

Yn ôl ‘Rhaglen Academi Gofal’ Cymunedau am Waith a Mwy, “Mae hyfforddiant wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer cyn-gyflogaeth ac mae’n gysylltiedig â sectorau a rolau penodol. Mae defnyddio Darpariaeth Addysg Oedolion Cymru wedi darparu ymwybyddiaeth a darpariaeth ehangach i’r sector i hwyluso mwy o hyder a sgiliau. Mae C4W+ yn cynnig cyfle i gyfranogwyr ddilyn llwybr sector cyn-cyflogaeth i helpu i wella eu hymwybyddiaeth a’u gwybodaeth am sector penodol ac i gynnig hyfforddiant/uwchsgilio posibl mewn sector newydd. Mae C4W+ yn cefnogi cyfranogwyr i’w helpu i baratoi at a dileu unrhyw ofnau a phryderon sydd ganddynt i’w helpu i drosglwyddo i gyflogaeth. Rydym yn ymdrin ag ystod eang o gyrsiau ac mae gennym hyfforddwyr gwych; mae’r holl gyfranogwyr yn datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth wych yn barod at gyflogaeth yn ogystal ag ennill Cymwysterau. Mae’r academïau wedi bod yn llwyddiannus iawn ac mae llawer o gyfranogwyr wedi canfod gwaith.”

Hoffem bob lwc i bob dysgwr gyda’u henwebiadau am Wobrau Addysg Oedolion Ysbrydoli! eleni!

Byddwn yn adrodd am lwyddiannau ein dysgwyr trwy gydol y flwyddyn! Os hoffech ddarllen straeon unigolion a newyddion da, cliciwch, cliciwch yma. Neu, os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan ein dysgwyr ac fe hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, cliciwch yma.

 

AMIF


Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Integreiddio Ceiswyr Lloches a Mudo’r Undeb Ewropeaidd. Yn sicrhau fod rheoli llifoedd mudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es