Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) | Addysg Oedolion Cymru

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs)

10-Ionawr-2020
Rhannu

Yn 2019, fe wnaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru gyhoeddi ystadegyn dadlennol iawn sy’n dangos bod 47% o oedolion yng Nghymru wedi dioddef o leiaf un profiad niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) yn ystod eu hoes. Cyhoeddwyd arolwg Iechyd Cyhoeddus Cymru, Gwybodaeth am Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) ac ymwybyddiaeth ohonynt ymysg gweithlu gwasanaethau cyhoeddus Cymru, ym mis Ionawr 2020, ac mae’n dangos bod 75% o gyflogeion y sector cyhoeddus yn gyfarwydd â’r term ACEs, ond dim ond 36% sy’n teimlo’n hyderus bod ganddynt y wybodaeth a’r sgiliau i helpu i atal ACEs fel rhan o’u swydd bresennol.

Mae ACEs yn brofiadau ingol yn ystod plentyndod, a gallant gynnwys pob math o gamdriniaeth, camddefnyddio alcohol a sylweddau, esgeulustod ac aelod o’u teulu yn cael eu carcharu. Mae dirboenwyr cronig o’r fath wedi cael eu disgrifio fel “straen gwenwynig”, ac yn eu sgil, ceir cynnydd yn y risg o ymddygiad sy’n niweidio iechyd, ymddygiad troseddol a chanlyniadau gwael yn ystod cyfnod oedolaeth. Mae ACEs hefyd yn gysylltiedig â chyflawniad addysgol gwael, salwch corfforol a meddyliol, a chlefydau.

Mae ystyriaethau allweddol yr adroddiad yn canolbwyntio ar sefydlu “cenedl sy’n wirioneddol ymwybodol o ACEs” trwy gynnal rhaglenni hyfforddi’r gweithlu ledled Cymru. Mae’r adroddiad yn dangos mai’r rhai sy’n fwy ymwybodol o ACEs yw’r sawl sy’n gweithio ym maes gwasanaethau ieuenctid, grwpiau elusennol a’r trydydd sector, a’r sawl sy’n gweithio yn y sectorau addysg a thai.

Mae gennym ni gyfraniad pwysig i’w wneud i helpu i lunio’r cyfeiriad strategol yn y maes hwn. Mae ein darpariaeth Gwaith Ieuenctid, Cymuned a Chwarae yn cynnwys ymwybyddiaeth o ACEs, ac rydym ni’n cydweithio â gwirfoddolwyr a gweithwyr proffesiynol i sicrhau eu bod wedi’u paratoi’n dda i gynorthwyo plant a phobl ifanc sydd wedi profi ACEs.

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar ymgysylltu cadarnhaol a chanlyniadau cadarnhaol, gan hybu llesiant plant a phobl ifanc. Mae ein dulliau o gynorthwyo unigolion, yn y dosbarth ac oddi allan i’r dosbarth, wedi bod yn llwyddiannus iawn. Rydym ni’n cynnig amgylchedd dysgu cefnogol ble gall ymarferwyr newydd ddysgu am ACEs a’u heffeithiau, ac maent yn gallu trafod eu profiadau o ACEs ym mywydau’r plant a’r bobl ifanc y maent yn gweithio gyda hwy, ac weithiau yn eu bywydau eu hunain hefyd.

Gan ystyried effaith ACEs ar fywydau oedolion, mae ein darpariaeth helaeth ledled Cymru yn lleoli ein tiwtoriaid mewn cymunedau ble daw ACEs i’r amlwg fel rhywbeth sy’n eu hatgoffa yn gyson am yr anawsterau a wynebir gan unigolion. Mae ACEs yn aml yn rhwystr sy’n atal pobl rhag dysgu, ac mae adnabod eu harwyddion a’u symptomau yn hollbwysig, ac mae hyfforddiant ymwybyddiaeth rheolaidd yn allweddol i sicrhau llwyddiant ein rhaglenni dysgu, gan sicrhau bod ein tiwtoriaid wedi’u paratoi’n dda i gynorthwyo oedolion sy’n dysgu – eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.

Gan gydweithio â Cholegau Cymru yn 2019, fe wnaethom ni gynnal peilot o Brosiect Iechyd Meddwl a Llesiant a hyfforddodd 56 o Lysgenhadon Iechyd Meddwl a Llesiant o bob rhan o’n sefydliad cenedlaethol: o’n Uwch Dîm Rheoli i’n Staff Gweinyddol, o Diwtoriaid i Aelodau’r Cyngor. Fe wnaethom ni hefyd groesawu cydweithwyr o bartneriaid eraill Colegau Cymru i’r hyfforddiant. Rydym ni’n parhau i ddatblygu ein hymwybyddiaeth o ACEs, ac rydym ni’n awyddus i annog eraill i ddod yn Ymwybodol o ACEs; mae’r deunyddiau ategol o’r sesiynau hynny bellach ar gael ar HWB Cymru.

Gan gydweithio â’r rhanddeiliaid eraill, rydym ni’n bwriadu llunio rhaglen a gaiff ei chyflwyno ar y lefel genedlaethol i annog sefydliadau a chymunedau i ddod yn fwy ymwybodol o ACEs. Gan gefnogi rhaglenni Iechyd Meddwl a Llesiant yn rhagweithiol, fe wnawn ni gydweithio ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Hwb Cymorth ACEs, a’n partneriaid eraill, i helpu i gyflawni argymhellion yr adroddiad.

Mae ACEs yn digwydd bob dydd, ac mae ein cyrhaeddiad eang ledled Cymru yn cynnig cyfle gwych i helpu i lunio a dylanwadu ar ddulliau i sicrhau bod ein cenedl yn wirioneddol ymwybodol o ACEs.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es