Pam dewis Addysg Oedolion Cymru? | Addysg Oedolion Cymru

Pam dewis Addysg Oedolion Cymru?

23-Awst-2023
Rhannu

Mae Tina Williams o Nelson, Caerffili, wedi llwyddo’n ddiweddar yn ei harholiadau mewn Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif (Mathemateg) a Chyfathrebu (Saesneg), gan ennill cymhwyster Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru, sy’n cael ei weld gan lawer o gyflogwyr a phrifysgolion yng Nghymru fel cymhwyster cyfwerth a TGAU mewn Mathemateg a Saesneg. Mae’r cymwysterau wedi bod yn hanfodol i Tina, gan ei helpu yng ngham nesaf ei gyrfa i ddod yn Gynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU). Gyda chymorth Addysg Oedolion Cymru (AOC), llwyddodd Tina i astudio o amgylch ei hamserlen brysur ddyddiol, gan ddod o hyd i ddosbarth nos a oedd yn cyd-fynd â’i hanghenion. Darllenwch ymlaen i ddarganfod pam y dewisodd Tina astudio gydag Addysg Oedolion Cymru:

“Penderfynais astudio Sgiliau Hanfodol Mathemateg a Saesneg sy’n gyfystyr a chymhwyster TGAU fel myfyriwr aeddfed gan fod angen i mi ennill y cymwysterau i ddatblygu fy ngyrfa ac ennill statws CALU yn fy ysgol. Argymhellwyd Addysgu Oedolion Cymru i mi gan fy nhiwtor ar y cwrs CALU. Penderfynais achub ar y cyfle a chefais fy synnu ei fod ar gael drwy MS Teams, ac roeddwn yn gallu astudio gyda’r nosweithiau a oedd yn berffaith, gan fy mod yn gweithio’n llawn amser a gyda gofal teuluol, ac roedd am ddim.”

“Cysylltais gyda Sian Williams (Hwylusydd Rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg AOC) a esboniodd y rhaglen Sgiliau Hanfodol i mi, ac yna cefais asesiad ar-lein Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru (WEST), er mwyn gweld ar ba lefel byddwn yn dysgu yn y cychwyn. Roedd yn sylfaen wych i mi weld beth fyddai angen i mi ei ddysgu.”

“Cefais fy nghynghori a’m cefnogi i ymuno i ddechrau gyda chwrs mathemateg ar-lein lefel 1 Addysg Oedolion Cymru gyda’r tiwtor Ann Jones, er mwyn meithrin fy sgiliau a’m hyder – roedd hwn yn brofiad cadarnhaol iawn, a phan oeddwn yn barod symudais i’r rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg Lefel 2 ar-lein, gyda’r hwylusydd Sgiliau Hanfodol Hyblyg yn esbonio pa ddyddiau byddai’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal a’r amseroedd.”

“Roeddwn yn nerfus iawn i ddechrau gan fod o leiaf 34 mlynedd ers i mi fod yn yr ysgol uwchradd. Newidiwyd hyn yn gyflym oherwydd pa mor gefnogol a chymwynasgar oedd y tiwtoriaid, ac maent yn eich cymorth i ymdawelu. Roeddent yn galonogol iawn ac yn estyn cymorth i bawb gyflawni nodau ac wrth law i gefnogi gydol y rhaglen. Pan oeddem yn barod ar gyfer tasgau dan reolaeth o dan amodau arholiad, roedd y tiwtoriaid yn hynod gymwynasgar ac yn rhoi cymorth i ni ymdawelu a chysuro cyn i ni ddechrau’r arholiadau.”

“Ni allaf ddiolch digon iddynt am bopeth maent wedi’i wneud, oherwydd oni bai amdanynt, ni fyddwn wedi ennill fy nghymhwyster Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif, gan fy ngalluogi i ddilyn fy nghwrs CALU. Diolch i’r holl staff yn enwedig Sian Williams, Debbie Biggs (tiwtor Cyfathrebu L2), Ann Jones (tiwtor Cymhwyso Rhifau lefel is) a Jim Short (tiwtor Cymhwyso Rhifau L2), rydych i gyd yn anhygoel!”

Fel dengys stori ein dysgwr Tina, nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu. Mae Addysg Oedolion Cymru yno i’ch cefnogi trwy bob cam i ennill y cymhwyster angenrheidiol er budd eich cynlluniau gyrfa yn y dyfodol. Mae llawer o gyflogwyr a chyrsiau addysg bellach yn gofyn am TGAU mewn Mathemateg a Saesneg neu gyfwerth fel cymhwyster hanfodol yn y broses ymgeisio. Gall Addysg Oedolion Cymru eich helpu i ennill Cymhwyster Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru a gydnabyddir yn eang ledled Cymru gan gyflogwyr, colegau a phrifysgolion.

Os ydych yn teimlo eich bod wedi eich calonogi gan stori Tina i ymuno gyda’n rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg Lefel 2 a gweld sut y gall Addysg Oedolion Cymru eich cefnogi drwy eich gyrfa, beth am siarad gyda Sian Williams i gael mwy o wybodaeth? Gellir cysylltu gyda Sian drwy anfon e-bost at sian.williams@adultlearning.wales neu ffonio 03300 580845 / 02920 382431.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es