Oriel Gelf Rithwir yn Gwneud Gwahaniaeth Go Iawn! | Addysg Oedolion Cymru

Oriel Gelf Rithwir yn Gwneud Gwahaniaeth Go Iawn!

22-Rhagfyr-2020
Rhannu

Er ein bod ni’n gwybod ein bod ni’n wynebu sawl math o her ar hyn o bryd, rydym ni hefyd yn gwybod y gall dysgu wneud llawer iawn i leddfu ein teimladau – gwella eich llesiant a’n hiechyd meddwl – ac i’n helpu ni i ymgyfarwyddo â’r byd sydd o’n hamgylch ni. Yma, mae ein tiwtor, Robert Meredith, yn rhannu ei brofiadau o’r dosbarth celf â ni; mae creu Oriel Gelf Rithwir Ar-lein wedi cynnig llwyfan rhyngwladol i alluogi ei ddysgwyr i arddangos eu gwaith ledled y byd, a hefyd, mae hynny wedi bod yn ymarfer buddiol ac ysbrydolgar ynddo’i hun.

Yn ôl Robert, “Mae fy nosbarth celf yn cymysgu llesiant â ‘chreadigrwydd celf’. Rwy’n cael yr argraff mai prif gymhelliant dysgwyr cyfranogi mewn gweithgareddau creadigol a chanfod ffocws a her, yn ogystal â chwrdd â chyd-ddysgwyr ar lefel gymdeithasol,

“Fe tiwtor y grŵp, rwyf i wedi gweld faint yn union o aelodau’r dosbarth celf sydd wedi gorfod goresgyn llawer o rwystrau. Popeth o anabledd corfforol (MS) i ddiffyg hunanhyder a hunan-barch ac ofn. Mae llawer ohonynt wedi profi cefndiroedd teuluol heriol a thrawma personol. Bydd llawer ohonynt yn gorfod ymdrin ag anawsterau yn wythnosol, ond maent wedi amlygu cydnerthedd a hyder hefyd, oherwydd mae mynychu dosbarth celf wedi’u galluogi i oresgyn eu heriau unigol.

“Heb os, mae cysylltiad clos yn bodoli rhwng aelodau’r grŵp hwn, a byddant oll yn cadw mewn cysylltiad oddi allan i’r dosbarth, naill ai oddi allan i’r dosbarth neu dros y ffôn. Y llynedd, fe wnaeth y grŵp golli aelod gwerthfawr, ac fe wnaeth ei ymadawiad effeithio ar nifer o aelodau’r dosbarth (a finnau yn eu plith). Roedd effaith celf ar ei fywyd a’i deulu yn anhygoel, ac mae hynny’n wir hefyd yn achos pob aelod o’r grŵp hwn. Ceir hyder a dyfalbarhad a pharodrwydd i ymrwymo, beth bynnag fo’r profiadau y byddant yn eu cael. Mae’r dosbarthiadau hefyd wedi bod yn llesol o safbwynt ymwybyddiaeth o lesiant ac iechyd meddwl, a chaiff emosiynau dysgwyr eu hysgogi trwy gyfrwng celf weledol a gwerthfawrogi hynny.

“Mae’r dosbarthiadau hefyd wedi cynnal perthnasedd y ganolfan gymunedol. Fe wnaeth fy ngrŵp barhau i ddod i’r ganolfan, hyd yn oed pan fu’n rhaid atal y dosbarthiadau yn ystod y cyfnodau o gyfyngiadau symud. Mae eu hawydd i ddod ynghyd wedi sicrhau diben go iawn i’r ganolfan. Bydd llawer o wyliedyddion yn y ganolfan yn sylwi ar y cyfeillgarwch a’r ymrwymiad. Rwyf i wedi gweld nifer o aelodau’r grŵp yn gallu defnyddio eu creadigrwydd i gynorthwyo i ddatblygu gwrthrychau a chrefftau i gynorthwyo’r GIG. Yn fy marn i, y ffaith eu bod wedi magu hyder trwy fod mewn dosbarth ar yr adeg hon sy’n gyfrifol am hyn.

“Rwy’n credu fod pawb ohonynt wedi cael eu hysbrydoli i afael mewn beiro neu bensil a chyfleu’r pethau sy’n apelio atom ni ar bapur. Mae’r weithred hon wedi arwain at gymaint o hwyl, boddhad a her, a gobeithio y bydd dwyn sylw at waith y dysgwyr ar-lein yn rhannu’r neges ac yn annog eraill!”

Syniad Robert oedd yr Oriel Gymunedol Rithwir Ar-lein, ond mae’n cyfaddef fod hynny wedi datblygu’n ymdrech ar y cyd: “Roedd y dosbarth cyfan wrth eu bodd â’r syniad, ac yn sgil y tueddiad i bopeth ‘symud ar-lein’, fe wnaeth yr oriel ateb sawl diben. Yn ogystal â galluogi llawer iawn rhagor o bobl i weld y gwaith yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud, fe wnaeth hynny ysgogi’r dysgwyr hefyd, ac roeddent wrth eu bodd yn gweld eu gwaith ar ffurf ddigidol!”

Mae’r Oriel Gymunedol Rithwir Ar-lein yn bodoli fel dogfen Google Slides ar-lein, ac mae’n amlygu doniau’r artistiaid yn ogystal â natur amrywiol testunau’r gweithiau celf. Mae’r oriel yn cynnwys cyfres o ‘ystafelloedd’ sydd â thema a thestun penodol, a gofynnwyd i ddysgwyr wthio eu setiau sgiliau.

Yn ôl Mary Rees, un o’r dysgwyr, “Roedd ymarferion y dosbarth yn ein hysgogi, ac fe wnaethom ni elwa o safbwynt ein llesiant yn sgil y gwmnïaeth a’r canolbwyntio sy’n gysylltiedig â chelf.”

Yn ôl Robert, y tiwtor, “Pan fyddaf i’n addysgu’r dosbarth hwn, yn aml iawn, fi fydd yr un sydd wedi gweld rhywbeth neu ddysgu rhywbeth newydd! Mae’n rhwydd iawn i’r dysgwyr ymgymryd â rôl athrawon; byddant yn cynorthwyo ac yn ysbrydoli ei gilydd. Mae gweld wynebau pobl yn gwenu bob wythnos, pa un ai a fydd hynny mewn dosbarth neu ar sgrin, yn creu ymdeimlad go iawn o bwrpas a llwyddo a llawenydd. I sawl aelod o’r grŵp hwn, mae celf yn rhywbeth allweddol iddynt oherwydd mae bellach yn cynnig achubiaeth rhag unigrwydd a theimlo’n ynysig. Celf yw eli calon ein hoes!”

Llongyfarchiadau i Robert a’i holl ddysgwyr. Daliwch ati â’r gwaith da – edrychwn ymlaen at weld llawer iawn rhagor ohono yn y byd go iawn ac ar-lein.

I weld yr Oriel Gymunedol Rithwir Ar-lein a dysgu rhagor am ein dysgwyr a’u gwaith, ymwelwch â’r oriel yma.


Os hoffech chi ymuno â dosbarth celf, edrychwch ar ein cyrsiau cyfredol neu siaradwch â ni heddiw i ddarganfod mwy!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es