O’r Dosbarth i Ddysgu Ar-lein | Addysg Oedolion Cymru

O’r Dosbarth i Ddysgu Ar-lein

21-Ionawr-2021
Rhannu

Mae Pauline Lacey o Fangor yn darparu cyrsiau Llythrennedd Digidol i ddysgwyr dros 50 mlwydd oed. Cyn y cyfyngiadau symud, gweithiai Pauline mewn nifer o wahanol leoliadau cymunedol. Ers hynny, mae hi wedi cynorthwyo pob dysgwr i symud o ddysgu yn y dosbarth i ddysgu ar-lein. Diolch i’w hamynedd a’i phrofiad, llwyddodd pob dysgwr i fynd ar-lein, ac maent bellach yn cyfranogi’n rheolaidd yn y sesiynau.

Dywed un o’i dysgwyr,

“Mae Pauline mor amyneddgar â phawb ohonom ni yn unigol – wn i ddim sut mae hi’n llwyddo i wneud hynny! Fydd hi fyth yn gwneud i ni deimlo’n dwp – er fy mod i felly – a bydd hi’n gorfod neidio o’r naill le i’r llall oherwydd mae gennym ni declynnau gwahanol. Mae hi’n wych. Mae hefyd yn wych – ac yn galonogol – cael cyfle i weld ein gilydd ar-lein o safbwynt cymdeithasol hefyd.”

Bydd Pauline yn cynorthwyo’r dysgwyr yn gyfartal oherwydd mae gan bawb eu hanghenion unigol. Felly, bydd Pauline yn sicrhau ei bod hi’n treulio amser wedi bob sesiwn yn cynorthwyo pawb yn unigol ag unrhyw anawsterau digidol y bydd ganddynt. Mae Pauline yn frwdfrydig iawn ynghylch helpu ei dysgwyr i oresgyn rhwystrau, a bydd hi’n cydweithio’n adeiladol â’n tîm rhanbarthol a staff ein partneriaid pan fydd angen gwneud hynny i sicrhau y caiff yr holl ddysgwyr eu hannog a’u cynorthwyo i gyflawni eu nodau dysgu.

Dywed Pauline,

“Rwy’n gobeithio ysbrydoli oedolion i ddychwelyd i ddysgu trwy eu croesawu i amgylchedd cadarnhaol a chreadigol, trwy brofi na fydd hi fyth yn rhy hwyr i ddysgu sgoliau newydd a phwysleisio fod llythrennedd digidol yn rhywbeth i’w groesawu. Mae hyn yn bwysicach nag erioed yn ystod y pandemig presennol.”

Yn sgil ei hagwedd a’i hymroddiad i’w rôl, mae Pauline yn wirioneddol ysbrydolgar. Da iawn chi Pauline!

Beth am gael cipolwg ar ein cyrsiau Llythrennedd Digidol heddiw?

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es