Nid yw pob anabledd yn weladwy | Addysg Oedolion Cymru

Nid yw pob anabledd yn weladwy

28-Tachwedd-2020
Rhannu

“Nid yw pob Anabledd yn Weladwy” – dyma thema Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl 2020 (3 Rhagfyr). Mae hyn yn ein hatgoffa ni o bwysigrwydd diddymu rhwystrau’r holl bobl sy’n byw gydag anableddau sydd ddim yn amlwg ar yr olwg gyntaf.

Mae salwch meddwl, poen neu flinder cronig, clefyd siwgr, anafiadau i’r ymennydd, namau ar y golwg neu’r clyw, gwahaniaethau dysgu a phroblemau gwybyddol yn rhai o’r enghreifftiau o’r miliynau o bobl sy’n byw gydag anabledd ar hyn o bryd. Yn ôl Adroddiad Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ynghylch Anabledd, mae mwy nag un biliwn o bobl sy’n byw gydag anableddau ledled y byd yn wynebu llawer o rwystrau sy’n eu hatal rhag cael eu cynnwys mewn sawl agwedd allweddol o fywyd y gymdeithas. O blith y nifer hon, amcangyfrifir fod 450 miliwn yn byw gyda chyflwr meddyliol neu niwrolegol, ac ni fydd dwy ran o dair o’r bobl hyn yn ceisio cymorth meddygol proffesiynol, yn bennaf oherwydd stigma, gwahaniaethu ac esgeulustod Amcangyfrifir hefyd y bydd 69 miliwn o unigolion yn cael Anafiadau Trawmatig i’r Ymennydd bob blwyddyn ledled y byd, a chaiff un plentyn o bob 160 eu nodi fel rhai sydd ar y sbectrwm awtistiaeth.

O ganlyniad i’r rhwystrau a wynebir, ni fydd pobl sydd ag anableddau yn gallu cyfranogi mewn profiadau bywyd i’r un graddau â phobl eraill yn y gymdeithas. Mae hyn yn cynnwys meysydd megis cludiant, cyflogaeth ac addysg, a chyfranogi cymdeithasol a gwleidyddol. Mae’r hawl i gyfranogi mewn bywyd cyhoeddus yn elfen hanfodol o rymuso, cyfranogiad democrataidd, dinasyddiaeth weithgar a lleihau anghyfartaledd.

I gefnogi nodau Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl 2020, mae Addysg Oedolion Cymru ǀ Adult Learning Wales wedi ymrwymo i hyrwyddo grymuso a helpu i greu cyfleoedd go iawn i bobl sydd ag anableddau. Mae hyn yn gwella’r profiad o fyw yn annibynnol ac yn cynnig cymorth ynghylch pennu amcanion personol. Mae grymuso yn golygu buddsoddi er budd pobl ym meysydd cyflogaeth, iechyd, maeth, addysg ac amddiffyniadau cymdeithasol. Pan gaiff pobl eu grymuso, byddant yn fwy tebygol o fanteisio ar gyfleoedd, hybu newid a derbyn eu cyfrifoldebau dinesig.

Ar gyfer pob un o’n dysgwyr, mae ein lleoliadau dysgu yn hygyrch, a gall dysgwyr sydd ag unrhyw bryderon drafod y rhain â’u timau rhanbarthol a’u tiwtoriaid. Rydym ni hefyd yn cynnig gwasanaeth hunangyfeirio i gael cwnsela, a chymorth a chyngor ynghylch iechyd a lles ar ein gwefan a thrwy gyfrwng ein rhwydweithiau cymorth. Byddwn ni’n sicrhau fod ein holl ddysgwyr yn rhan allweddol o’n gwaith. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw.

Kathryn Robson, Prif Weithredwr
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es