Meithrin hyder gyda thechnoleg yn ogystal â chelfyddyd. . . | Addysg Oedolion Cymru

Meithrin hyder gyda thechnoleg yn ogystal â chelfyddyd. . .

18-Mehefin-2021
Rhannu

Mae ein tiwtor Robert Meredith yn rhannu’r modd y mae dosbarthiadau ar-lein wedi llywio ei addysgu, profiadau ei ddysgwyr, a’r modd y maent wedi tyfu gyda’i gilydd i feithrin mwy o hyder gyda thechnoleg fel celfyddyd.

Dywed Robert wrthym, “Aeth y tymor diwethaf (Ionawr i Fawrth 2021) yn ei flaen yn gyfan gwbl ar-lein, ar lwyfan Microsoft Teams. Rydym wedi parhau ar-lein y tymor hwn ond gobeithiwn fynd yn ôl at ddosbarthiadau wyneb yn wyneb pan ddaw’r cyfle.

“Mae’r siwrnai o fod wyneb yn wyneb i fod ar-lein wedi bod yn siwrnai ofnus ac anodd i lawer, ond dros y misoedd mae’r arferiad wythnosol o “fynd ar-lein” wedi bod yn llai beichus, ac yn cael ei dderbyn bellach fel y “norm newydd”. Cafodd aelodau’r grŵp rai anawsterau ar y cychwyn, ond trwy benderfyniad a mwy o arweiniad gen i, maent wedi parhau ar y trywydd iawn, ond fel arall gallent fod wedi rhoi’r gorau iddi a gadael.

“Mae technoleg wedi bod yn her fawr i rai. Hen gyfrifiaduron, colli cysylltiad, bod yn y rhan anghywir o’r cymhwysiad (MS Teams) ac ati; ar adegau hefyd roedd fy nghyfrifiadur personol i neu un y dysgwr yn camymddwyn, a’r cyfan yn arwain at ‘sesiynau toredig’ lle mae wedi bod yn anodd cynnal parhad.

“Rwy’n synhwyro, fodd bynnag, fod y realiti o weld pobl eraill ar sgrin, a hefyd fy sgrin gyfrannol i o’r dasg rwy’n ei dangos wedi’i wneud yn brofiad mwy ymlaciol a dymunol. Mae’r grŵp yn edrych ymlaen bob wythnos at “weld” ei gilydd a minnau, gyda’r dasg o’u blaenau. Rwy’n anfon y dasg atynt drwy’r e-bost cyn y sesiwn, oherwydd mae ein dysgwyr mor awyddus eu bod yn arfer gwneud y dasg ddiwrnodau cyn i ni fod i weithio arni gyda’n gilydd! Mae’r dirgelwch o aros tan y diwrnod cyn y sesiwn wedi gwneud pethau’n “fwy cyffrous”, meddai aelod o’r grŵp.

“O ran defnyddio Microsoft Teams, mae hyn wedi rhoi’r opsiwn i recordio rhannau o’r wers lle rwy’n dangos y dasg yn cael ei chreu o flaen ein dysgwyr. Mae’r ffaith fod llawer o’r fideos wedi cael eu gwylio ar ôl y sesiwn yn wych, oherwydd gallai’r rheiny a gollodd y dosbarth fynd i mewn i Teams a gwylio’r arddangosiad eu hunain a dal i fyny ar y gwaith drwy’r wythnos.

“Yn ystod y cyfnod clo, mae mabwysiadu ein dulliau ar-lein wedi gwneud i’r dysgwyr ddefnyddio mwy o dechnoleg ac mae hyn wedi ehangu’u set sgiliau. Mae tynnu ffotograffau o’u gwaith celf, yna eu hanfon ataf i drwy’r e-bost gyda sylwadau neu feddyliau myfyriol wedi fy ngalluogi i greu presenoldeb arall ar y we, trwy Wixsite.com y tro hwn, i arddangos a dangos eu gwaith. Mae hyn yn rhywbeth y mae PAWB ohonyn nhw’n mwynhau bod yn rhan ohono – mae’r profiad wedi bod yn wirioneddol gynhwysol.

“Ers defnyddio Teams, mae’r dosbarth wedi tyfu gyda’i gilydd ac mae unigolion wedi datblygu mwy o hyder gyda thechnoleg yn ogystal â gyda’u celf. Mae’r sgiliau hyn wedi helpu delio â hinsawdd bresennol Covid-19, ac mae’r dosbarthiadau wedi bod yn ffynhonnell lles a chreadigrwydd wych. Mae ein holl ddysgwyr yn edrych ymlaen at ddychwelyd at sesiynau wyneb yn wyneb, ond rwy’n siŵr y byddwn yn parhau i arddangos cyflawniadau artistig ar-lein.”

Llongyfarchiadau i Robert a phob un o’i ddysgwyr. Parhewch â’r gwaith gwych ac edrychwn ymlaen at ddilyn cynnydd y dysgwyr.

Ewch i’r Oriel Gymunedol Rithwir Ar-lein yma i weld oriel ‘Wixsite’, ymhlith rhai eraill, a dysgwch fwy am ein dysgwyr a’u gwaith.

Os hoffech chi ymuno â dosbarth celf, edrychwch ar ein cyrsiau cyfredol yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es