Meithrin hyder a hunan-barch | Addysg Oedolion Cymru

Meithrin hyder a hunan-barch

14-Gorffennaf-2021
Rhannu

Nid yw bod yn hyderus yn rhywbeth sy’n dod yn naturiol i bawb – mae angen ychydig o gefnogaeth hyd yn oed ar y bobl fwyaf hyderus o bryd i’w gilydd. Er mwyn helpu gyda hyn, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, yn cynnig cyrsiau blasu Meithrin Hyder.

Nod ein cyrsiau blasu Meithrin Hyder yw hyrwyddo dealltwriaeth o’r hyn sy’n diffinio hunanhyder a hunan-barch a beth all ei niweidio. Edrychir ar y ffyrdd gall ein hymddygiad helpu i ddatblygu ein hunan-barch a’n hyder a phwysigrwydd technegau cyfathrebu, a all helpu i feithrin hyder a lleihau straen.

Dywed Carly, un o’n dysgwyr, “Mae’r cwrs wedi rhoi mewnwelediad i mi o ran fy hyder a’m hunan-barch a’r hyn sy’n fy achosi i golli hunan-gred; credaf, trwy ddilyn y cwrs hwn, bod gen i well dealltwriaeth ohonof fy hun ac edrychaf ymlaen at ymarfer y technegau newydd hyn a ddarganfuwyd yn ddiweddar. Rwyf wedi argymell y cwrs i rai o’m ffrindiau a fy nghydweithwyr ac edrychaf ymlaen at glywed am eu cynnydd a’u profiadau. Rwy’n sicr y byddant mor gadarnhaol â fy un i!”

Dywed Luisa, tiwtor Carly “Mae’r myfyrwyr yn ymateb yn dda iawn i’m heriau trwy gydol y sesiynau. Mae gen i sleidiau cyflwyniad gwag bob amser, felly wrth drafod pwnc, rydym yn cwblhau’r sleidiau gyda chanlyniad trafodaethau grŵp. Mae’n rhoi rhywfaint o berchnogaeth i’r dysgwyr dros y pynciau ac yn dangos eu dealltwriaeth. Mae hwn yn grŵp anhygoel a thros y ddwy sesiwn, roeddem i gyd yn gyffyrddus gyda’n gilydd. Ymgysylltodd pawb a chymryd rhan gan ddefnyddio eu hunanymwybyddiaeth eu hunain lle gwnaethant gynnig sawl enghraifft o’u profiadau amserol eu hunain.”

Ychwanega Luisa, y tiwtor, “Yn ystod ein sesiwn ar-lein gyntaf, roedd gen i ddau ddysgwr gyda’u camerâu wedi’u troi ymlaen, a phan wnaethom orffen ein hail sesiwn roedd pob dysgwr yn teimlo’n hyderus i gael eu camerâu ymlaen – mesur gwych dwi’n meddwl am eu hyder cynyddol!”

Llongyfarchiadau enfawr i’r tiwtor Luisa, yn ogystal â Carly a phob un o’n dysgwyr a fynychodd y cwrs Adnabod Fy Hun (Knowing Myself).

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau Meithrin Hyder eraill, cliciwch yma neu siaradwch â ni heddiw.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es