Mae ein tiwtor Phil Kirkby wedi’i henwebu am un o Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! 2023! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein tiwtor Phil Kirkby wedi’i henwebu am un o Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! 2023!

25-Ionawr-2023
Rhannu

Mae ein tiwtor Phil Kirkby wedi bod yn rhedeg amrywiaeth o gyrsiau Llythrennedd Digidol a Magu Hyder ledled Gogledd Cymru. Mae Phil wedi bod yn gweithio gyda dysgwyr sy’n oedolion difreintiedig sy’n ceisio adfer eu cyflogadwyedd. Yn benodol, mae llawer o’r cyfranogwyr wedi colli cyflogaeth yn sgil Covid a/neu eu hoedran. Prin iawn yw sgiliau cyfrifiadurol y mwyafrif ohonynt, felly nid ydynt wedi’u paratoi ar gyfer y farchnad cyflogadwyedd fodern/bresennol. Yn ychwanegol, mae iechyd meddwl neu gorfforol gwael neu anabledd dysgu na wnaed diagnosis ohono yn effeithio ar yr holl garfannau hyn.  Mae’r dysgwyr hyn yn profi nifer o rwystrau o ran addysg sydd wedi achosi iddynt fethu cwblhau hyfforddiant arall ynghylch cyflogaeth a gwneud iddynt gredu nad allant ddysgu.

Mae’r amgylchedd dysgu anffurfiol cefnogol a chroesawgar wedi galluogi’r holl ddysgwyr i sylweddoli erbyn hyn y gallant gyflawni, ac maent oll wedi llwyddo i gwblhau unedau addysgol achrededig. Mae’r holl ddysgwyr yn llawer agosach at gyflogaeth erbyn hyn, ond yn bwysicach na dim, maent wedi datblygu hunangred a hyder yn eu gallu.

Dywed ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm, Sam Emmet, “rwyf wedi cydweithio â llawer o diwtoriaid yn yr ardal hon (a’u hyfforddi), a phrin iawn yw’r enghreifftiau rwyf wedi’u gweld o lwyddiannau o’r math y mae Phil wedi’i sicrhau. Mae’r amgylchedd dysgu hynod effeithiol y mae wedi’i ddatblygu yn golygu bob y presenoldeb yn rhagorol (sy’n beth prin iawn yn y math hwn o leoliad) ac mae dysgwyr Phil yn edrych ymlaen at sesiynau’r dyfodol, a bellach, byddant yn mynd ati’n weithredol i nodi meysydd a rhaglenni i ddatblygu a gwella eu sgiliau a’u rhagolygon eu hunain.

Dywed ein tiwtor Phil Kirkby, “Mae pynciau’r cyrsiau y byddaf yn eu rhedeg wedi’u teilwra i ateb gofynion y dysgwyr a’r partneriaid y mae Addysg Oedolion Cymru yn darparu adnoddau addysgol ar eu cyfer, ac maent yn cynnwys Gwella Hyder Personol, Llythrennedd Digidol a Phrosesu Geiriau. Dewisir lefelau pob cwrs i ateb gofynion y dysgwyr ar bob cwrs a chyd-fynd â’u galluoedd/ Maent yn ddosbarthiadau bach ar y cyfan, ac fel arfer, ni fydd mwy na 10 neu 12 dysgwr mewn unrhyw sesiwn, ac mae dosbarthiadau bychan yn caniatáu i mi fabwysiadu dull o addysgu sy’n fwy anffurfiol ac wedi’i bersonoli.

Mae oedran cyfartalog fy nysgwyr yn 46, mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ddi-waith ers tro, ac mae gan lawer ohonynt anghenion o ran iechyd meddwl neu anghenion dysgu ychwanegol. Nid yw bron iawn pob un o fy nysgwyr wedi bod mewn unrhyw fath o amgylchedd addysgol ers gadael yr ysgol, a bydd llawer ohonynt yn dweud eu bod wedi teimlo’n bryderus wrth fynychu un o fy nosbarthiadau am y tro cyntaf.

I geisio lliniaru rhywfaint o’r pryder hwn, byddaf yn ceisio sicrhau bod y sesiynau cyntaf yn cynnig cyflwyniad pleserus a difyr i’r cwrs, gan roi sylw i fod yn gynhwysol a sicrhau bod pawb yn cyfranogi yng ngweithgareddau eu grŵp er mwyn chwalu rhai o rwystrau canfyddedig posibl y dysgwyr ynghylch mynychu cyrsiau Addysg Oedolion Cymru.

Yn achos dysgwyr sydd heb gael unrhyw brofiadau addysgol neu fawr o brofiadau o’r fath ers tro byd, rwyf wedi ymdrechu i ddangos iddynt y gall dysgu fod yn brofiad mor bleserus â gwerth chweil trwy greu amgylchedd effeithiol ac anogol ar gyfer eu taith dysgu.  Wrth i’r cyrsiau fynd rhagddynt, byddaf yn wastad yn chwilio am ddulliau i ddangos i ddysgwyr fod mynediad at addysg ar gael i bawb ac yn ceisio cyfleoedd i ddwyn sylw at lwybrau i alluogi i’w taith dysgu i barhau, naill ai trwy gyfrwng cyrsiau dilynol dan ofal Addysg Oedolion Cymru, neu trwy annog dysgwyr i geisio dewisiadau eraill ym maes addysg uwch.

Mae’r canlyniadau wedi bod yn wych,  o ran y presenoldeb sylweddol iawn a’r adborth rhagorol gan ddysgwyr ym mhob cwrs yr wyf wedi’i addysgu, ac o ran y ffigurau gwych o ran dilyniant. Mae niferoedd sylweddol iawn o ddysgwyr wedi cofrestru i gyfranogi mewn cyrsiau dilynol er mwyn parhau â’u taith dysgu gydag Addysg Oedolion Cymru, ac mae sawl un o’r dysgwyr wedi cael digon o ysbrydoliaeth i gofrestru i astudio cyrsiau addysg uwch yn y coleg lleol ym Medi 2022.

Mae cael fy enwebu am un o Wobrau Ysbrydoli ar gyfer tiwtoriaid addysg oedolion yn fraint ac yn anrhydedd go iawn i mi, ond credaf mai’r fraint bennaf yw cael cyfle i ysbrydoli fy nysgwyr i barhau â’u taith dysgu.”

Hoffem longyfarch Phil am ei ddull o ysbrydoli eraill a dymunwn bob lwc iddo yn y Gwobrau!

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es