Mae ein tiwtor Christina Roy yn barod i fynd y filltir ychwanegol i helpu ein dysgwyr Dysgu fel Teulu SSIE (ESOL). . . | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein tiwtor Christina Roy yn barod i fynd y filltir ychwanegol i helpu ein dysgwyr Dysgu fel Teulu SSIE (ESOL). . .

16-Chwefror-2023
Rhannu

Mae’r grŵp dysgu i rieni ESOL yn Ysgol Uwchradd Cathays yn cyflwyno amrywiaeth o gyrsiau achrededig a heb eu hachredu mewn cydweithrediad ag Addysg Oedolion Cymru. Mae’r cyrsiau’n canolbwyntio ar gefnogi lles ein dysgwyr a’u helpu i integreiddio i’r gymuned ymhellach. Fodd bynnag, mae ein tiwtor Christina Roy wedi bod yn trefnu siaradwyr gwadd ychwanegol a chyfleoedd i’n dysgwyr ddod o hyd i wybodaeth a datblygu eu sgiliau er mwyn integreiddio a gwella’u ffyniant o fewn eu cymunedau.

Dywed Christina wrthym, “Bob wythnos rydym yn cyflwyno cwrs creadigol a sesiwn coginio. Unwaith y bydd y dysgwyr wedi cymhwyso, rydym yn eu hannog i gymryd rhan mewn ffeiriau gyrfaoedd bach a chofrestru gydag asiantaethau a Gyrfa Cymru gyda’u nod o ddychwelyd i weithio. Mae’r dull cyfannol hwn yn cefnogi’r teuluoedd a’u plant.

Yn ystod gwyliau’r haf gwnaethom gefnogi rhai teuluoedd o ffoaduriaid o Wcráin hefyd. Fel arfer mae tua 8 i 10 o ddysgwyr yn y dosbarthiadau yn Nhre-Biwt a Cathays bob tymor. Daw’r dysgwyr hyn o’r gymuned Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ac maent yn frwd i wneud gwahaniaeth yn eu bywyd. Gall ein dysgwyr wella eu sgiliau cyfathrebu yn Saesneg a chwrdd â phobl eraill sydd mewn amgylchiadau tebyg. Mae’r dysgwyr yn elwa trwy wneud ffrindiau newydd a dysgu am ddiwylliannau eraill. Rydym hefyd yn cefnogi teuluoedd mewn angen gyda’n prosiect rhannu bwyd. Yn ddiweddar cafodd rhai o’n dysgwyr gyfle i ymweld â Phrifysgol Rhydychen drwy gydweithio â Phrifysgol Caerdydd a The Brilliant Club. Rydym yn mynd ati yn fynych i chwilio am gyfleoedd i’n dysgwyr, er mwyn eu helpu i wneud cynnydd.

Yn ogystal â dilyn meini prawf craidd y cwrs, rydym yn cynnal sesiynau ymwybyddiaeth gyda grwpiau elusennol amrywiol fel ESYT, Race Council Cymru, Llinell Gymorth Amlieithog ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae ein dysgwyr wedi dweud bod y rhain wedi bod yn sesiynau addysgiadol iawn a’u bod wedi mwynhau dysgu cymaint â phosibl.”

Mae ein tiwtor Christina Roy wedi gweithio y tu hwnt i ofynion darparu ei chwrs, ac rydym yn falch iawn ohoni am ei gwaith caled, am ysbrydoli a chydnabod anghenion ein dysgwyr.