Mae ein dysgwyr ESOL wedi bod yn ysgrifennu cerddi i fynegi eu meddyliau a’u teimladau ynghylch Mis Hanes Pobl Dduon | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein dysgwyr ESOL wedi bod yn ysgrifennu cerddi i fynegi eu meddyliau a’u teimladau ynghylch Mis Hanes Pobl Dduon

10-Tachwedd-2021
Rhannu

Daw ein dysgwyr ESOL o amrywiaeth o gefndiroedd, ac yn ogystal â dysgu Saesneg i integreiddio i gymunedau a gweithlu’r DU, gall y Saesneg gael ei ddefnyddio i rannu agweddau o’n gwahanol ddiwylliannau, gwerthoedd a breuddwydion. O gymharu â llawer o wledydd, mae’r DU wedi cymryd camau bras i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a gwahaniaethu, a thrwy hyrwyddo Mis Hanes Pobl Dduon (BHM), gall adrannau’r llywodraeth, darparwyr addysg, elusennau a busnesau gydnabod a dathlu’r cyfraniad at ddiwylliant y DU mae pobl dduon wedi’i wneud yn y wlad hon dros y canrifoedd. Mae hyn yn cyd-fynd yn agos ag agwedd diwylliant a hunaniaeth themâu trawsbynciol Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) yng nghwricwlwm diwygiedig Cymru.

Dywed Martin ein tiwtor, “Fel rhan o BHM, fe wnaethom ni ystyried bywydau pobl dduon presennol a hanesyddol ym Mhrydain, yn cynnwys Betty Campbell, y brifathrawes ddu gyntaf yng Nghymru, Mary Seacole, un o gyfoeswyr Florence Nightingale, a Lenny Henry, yr actor, diddanwr ac ymgyrchydd elusennol. I annog fy nysgwyr lefel Mynediad 3 i ysgrifennu’n fwy creadigol ac i ymgysylltu â’u teimladau, fe wnaethom ni ddarllen cerdd am Genhedlaeth Windrush; fe wnaeth y dysgwyr gwblhau pennill olaf yn eu geiriau eu hunain. Mewn gwers arall, i ymarfer sgiliau ymchwil a digidol, gofynnais i ddysgwyr ddarllen ar-lein am fywyd person du yr oeddent yn ei edmygu ac ysgrifennu crynodeb o’r hyn roeddent wedi’i ddysgu ar ffurf cerdd rydd acrostig.”

Dyma ymateb ein dysgwyr:

Rebin Shahidi, “Fe wnaethom ni ddysgu sut i ysgrifennu cerddi”.

Sayed Luqman, “Mae hyn yn gwella ein Saesneg; roedd y pwnc a ddewiswyd yn bwysig i ni. Roedd hi’n bwysig darllen a thrafod gwerthoedd bodau dynol: cydraddoldeb, cyfiawnder a pharch i greu dyfodol da gyda’n gilydd. Mae’n dangos sut i ledaenu ymddygiad cadarnhaol a sut i annog ymddygiad cadarnhaol rhwng pobl.”

Jehan Turki, “Roedd hi’n bwysig deall beth ddigwyddodd i bobl dduon yn y gorffennol a beth sy’n digwydd nawr.”

Seid Ahmed, “Rwyf i wedi gwella fy sgiliau darllen ac ysgrifennu yn sgil y gwersi hyn.”

Ychwanegodd ein tiwtor Martin, “Gyda datblygiad Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol i Gymru, mae’n adeg briodol i gael dathliad llawn o fywydau, diwylliannau a chyfraniadau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru a bwrw ymlaen i sicrhau dyfodol hollol gynhwysol.”

Mae hi’n adeg Gŵyl yr Holl Saint ac mae Sul y Cofio ar ein gwarthau, felly byddai’n briodol cofio cyfraniadau dynion a merched duon ac o dras Asiaidd a wasanaethodd yn ystod y Rhyfel Mawr a’r Ail Ryfel Byd. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cliciwch yma: Black Poppies – Britain’s Black Community and the Great War gan Stephen Bourne – Mis Hanes Pobl Dduon 2021.

Hoffem longyfarch ein holl ddysgwyr ac edrychwn ymlaen at gael gwybod beth fyddant yn ei wneud nesaf!

Cliciwch yma i ganfod rhagor o wybodaeth am Fis Hanes Pobl Dduon neu cliciwch yma i ganfod cwrs heddiw.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es