Mae ein dysgwr Terry Daniel Owen o Emerge Community Arts wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Dysgu Oedolion Ysbrydoli! 2023 | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein dysgwr Terry Daniel Owen o Emerge Community Arts wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Dysgu Oedolion Ysbrydoli! 2023

21-Ebrill-2023
Rhannu

Mae ein dysgwr Terry Daniel Owen o Emerge Community Arts wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Dysgu Oedolion Ysbrydoli! 2023 am ei waith caled a’i gyflawniadau! Mae Addysg Oedolion Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gydag Emerge Community Arts i gefnogi eu darpariaeth dysgu. Mae Anna Davies o Emerge Community Arts wedi enwebu Terry gyda balchder, ac mae’n dweud wrthym pam. . .

Dywed Anna, “Mae Terry wedi bod yn dysgu gyda ni ers 5 mlynedd. Ar y cychwyn roedd Terry yn isel ei hyder. Mynediad cyfyngedig oedd ganddo i waith neu addysg ar y pryd, a daeth atom i ddysgu drwy ddamwain. Roedd ei ffrind oedd yn byw yn yr un fflat ag ef yn y band ‘Sound Express’ ac yn dysgu gyda ni ar ddydd Gwener yng Nghanolfan Ieuenctid a Chymunedol Greenfield. Daeth Terry i’w weld yn perfformio a chafodd ei ysbrydoli i ymuno.

Rydym wedi enwebu Terry oherwydd ei fod wedi dangos ymrwymiad aruthrol i ddysgu ac ysbrydoli eraill i wneud yr un peth. Mae hunan hyder Terry wedi cynyddu ac mae’n cydnabod y gellir goresgyn rhwystrau dysgu.

Roedd yn rhan o weithgaredd lle aeth dysgwyr o Sir y Fflint i Gaergybi i gwrdd gyda dysgwyr eraill Addysg Oedolion Cymru / Emerge Community Arts sy’n dysgu ar-lein.

Cyfarfu’r ddau grŵp yng Nghaergybi a chael amser gyda’i gilydd yng Ngŵyl Gerdd Caergybi, felly roedd hwn yn ddigwyddiad mawr! Nid yn unig hynny, roedd Terry a’i gyd-ddysgwyr yn perfformio fel prif atyniad Gŵyl Gerdd Caergybi hefyd. Roedd yn ddiwrnod gwych iddo ac i’r gymuned ehangach yn ogystal, gan eu bod wedi cael y cyfle i weld perfformiad talentog.

Aeth Terry ar y llwyfan o flaen cynulleidfa enfawr i ganu a chwarae’r harmonica ac allweddellau. Yn ystod y sesiynau, gwrandawodd yn astud ar y tiwtoriaid gan roi oriau lawer o ymarfer i ddysgu canu, chwarae’r harmonica a’r allweddellau. Mae hwn yn gyflawniad aruthrol.

Dangosodd ei wir ymroddiad wrth brynu allweddellau ar gyfer y Nadolig, ac mae’n cymryd ei ddysgu yn y sesiynau a’r ymarfer gartref o ddifri.

Cymer Terry rhan actif mewn ysgrifennu drama hefyd, gan ddatblygu a gwella ei sgiliau llythrennedd. Mae’n arwain wrth gyfarwyddo eraill yn ystod sesiynau drama gan sicrhau fod pawb yn cael eu cynnwys. Mae’n gwerthfawrogi ei fod yn anodd iawn i rai dysgwyr godi o flaen eraill i berfformio. Mae Terry yn rhoi llawer o anogaeth i’w gyfoedion ac mae’n rhoi cymorth iddynt wella eu hunanhyder. Mae’n ofalgar ac yn garedig a gallwn weld cymaint y mae’n cefnogi ac yn rhoi calondid i ddysgwyr eraill.”

Dywed Terry, “Cefais gyfle i wrando ar y gerddoriaeth a gwylio’r band yn perfformio ar y llwyfan, a ‘rocio’ allan! Roeddwn yn gwybod ei fod yn rhywbeth roeddwn eisiau ei wneud, a dechreuais fynychu bob dydd Gwener.

Rwyf bellach wedi perfformio gyda’r band ar lwyfan mewn digwyddiadau ac wedi dysgu chwarae offerynnau. Mae gen i rai anawsterau gyda fy lleferydd, felly rwyf wedi bod yn dysgu sut i ganu a hefyd siarad yn ystod y dosbarthiadau drama ac actio.

Rwyf wrth fy modd yn actio ac rwyf wedi ysgrifennu drama yr hoffwn ei pherfformio ar ddiwedd y flwyddyn. Mae’r ddrama wedi fy ysbrydoli ac fe hoffwn fod yn actor proffesiynol yn y dyfodol. Rwyf wedi ymuno gyda chwmni theatr er mwyn fy ngalluogi i ddatblygu fy nysgu ymhellach.

Mae Emerge wedi bod fel llinell bywyd i mi. Yn ystod y pandemig roeddwn yn teimlo’n isel iawn, roedd hi’n anodd gan fod popeth wedi diflannu ac nid oeddwn yn gallu gweld unrhyw ffrindiau. Arhosodd Emerge gyda mi trwy gydol y cyfnod clo, gan ddarparu sesiynau ar-lein er mwyn i mi barhau i ddysgu. Cawsom gyfle i ysgrifennu caneuon, ac roeddwn yn gallu mynegi fy hun a fy nheimladau.

Yn ystod y cyfnod hwn roeddwn yn sâl iawn gyda Covid, ac yn yr ysbyty am wythnos. Fel rhan o’m hadferiad fe wnes i barhau i ddysgu gartref ac aros mewn cysylltiad gyda ffrindiau. Rwy’n teimlo’n fwy hyderus nawr, yn fwy abl i fynd allan ac mae’n haws gwneud ffrindiau, siarad a chael sgyrsiau. Rwyf wrth fy modd yn ‘rocio’ allan a dangos fy sgiliau cerddoriaeth.

Fy nghenhadaeth yw chwarae yn fy hen ysgol, Ty Morfa yn y Rhyl. Roeddwn yn cael amser caled yn yr ysgol oherwydd bwlio, ond roedd gen i athro da o’r enw Mr Jones. Roedd yn garedig wrthyf ac rwyf eisiau mynd yn ôl i ddangos i staff yr ysgol beth rwyf wedi’i gyflawni.

Gobeithiaf ddangos i’r bobl ifanc, waeth beth yw eu hanabledd neu salwch, mae’n bosibl cyflawni pethau gwych.”

Hoffem longyfarch Terry am ei waith caled a’i benderfyniad a dymuno’n dda iddo yn yr enwebiadau!!

Os hoffech ddarganfod mwy am gyrsiau Emerge Community Arts, cysylltwch gyda’n Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm, Gaynor Hanlon

Edrychwch ar dudalen Facebook Emerge Community Arts yma!


Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es