Mae ein dysgwr, Susan Harris, yn dweud wrthym ni sut gwnaeth hi fagu hyder o’r newydd ar ôl cwblhau ein cwrs Sgiliau Cwnsela | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein dysgwr, Susan Harris, yn dweud wrthym ni sut gwnaeth hi fagu hyder o’r newydd ar ôl cwblhau ein cwrs Sgiliau Cwnsela

6-Chwefror-2023
RhannuMae ein dysgwr, Susan Harris, yn dweud wrthym ni ei bod wedi mynd yn ôl i fyd addysg ar ôl gyrfa a barodd am 30 mlynedd gyda’r Cyngor, a’i bod wedi magu hyder o’r newydd trwy gwblhau nifer o’n cyrsiau, gan gynnwys y cwrs Sgiliau Cwnsela y mae hi nawr yn gobeithio’i ddefnyddio i ddilyn gyrfa newydd ym maes Cwnsela.

Dywed Susan, “Gorffennais weithio i Gyngor Rhondda Cynon Taf ar ôl cyfnod o salwch hirdymor wedi i’m hiechyd waethygu’n fawr oherwydd ffibromyalgia, ac rwy’n defnyddio ffon gerdded erbyn hyn. Roedd fy swydd wedi cynnwys cerdded o gwmpas iard y Cyngor, dringo i mewn ac allan o gerbydau, gwirio milltiroedd, ac ati. Roedd hefyd yn cynnwys gweithdrefnau ariannol cymhleth, ysgrifennu biliau i adrannau amrywiol am danwydd, llogi ac atgyweiriadau. Doeddwn i ddim yn gallu gwneud hyn mwyach, a bûm yn absennol o’r gwaith yn yr hirdymor oherwydd salwch. Roeddwn i wedi gwneud y swydd hon am dros 30 mlynedd. 

Tra oeddwn i ar gyfnod absenoldeb salwch, pennodd yr Adran Iechyd Galwedigaethol gwnselydd i mi, gan fod y straen i geisio gwneud y swydd yn ormod – a helpodd hyn yn fawr. Pan gefais i fy nghyfweliad cyntaf gyda hyfforddwr gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau, dywedais fod gen i ryw ddiddordeb mewn bod yn gwnselydd fy hun. Fe wnaeth y cwnselydd fy nghyfeirio at Addysg Oedolion Cymru i weld a oedd yn gweddu i mi – ac roedd yn gweddu i’r dim! Fe wnes i’r cwrs cwnsela sylfaenol a sylweddoli mai dyna roeddwn i eisiau ei wneud. Ar ôl gorffen y cwrs, cofrestrais ar gyfer sawl cwrs arall, gan gynnwys Troseddeg, Seicoleg Gymdeithasol a’r ail gwrs Cwnsela.

Roedd y gefnogaeth yn anhygoel, ac mae angen i mi sôn yn arbennig am Jayne McAleer, fy nhiwtor, am bopeth mae hi wedi’i wneud i’m helpu i! Fe wnes i fagu hyder o’r newydd. Roedd fy mywyd ymhell o fod ar ben, ac rwy’n gallu dechrau eto. Rwyf bellach yn cwblhau fy mlwyddyn gyntaf mewn cwrs Y Brifysgol Agored mewn Cwnsela. Bydden i’n sicr yn argymell y cyrsiau hyn i bobl eraill!”

                                                                                                  
Hoffem longyfarch Susan ar gwblhau ei chwrs, ac rydym yn dymuno’n dda iddi â’i dysgu parhaus!

Os hoffech chi ddechrau â’ch taith ddysgu eich hun, cliciwch yma i weld ein cyrsiau sydd ar gael.      

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es