Mae ein dysgwr Niquita Mace wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobrau Dysgu Ysbrydoli! 2023 am ei dyfalbarhad, cymhwysiad a phenderfyniad! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein dysgwr Niquita Mace wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobrau Dysgu Ysbrydoli! 2023 am ei dyfalbarhad, cymhwysiad a phenderfyniad!

25-Ebrill-2023
Rhannu

Mae ein dysgwr Niquita Mace wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobrau Dysgu Ysbrydoli! 2023 am ei dyfalbarhad, cymhwysiad a phenderfyniad ac mae ei Thiwtor Sgiliau Hanfodol Rhifedd James Short yn dweud wrthym pam. . .

Dywed James Short, “Dechreuodd Niquita ar ei thaith ddysgu ym mis Ionawr 2022 ar y cwrs Sgiliau Hanfodol Rhifedd. Roedd hi'n teimlo'n bryderus iawn ar y dechrau, oherwydd ei phrofiadau blaenorol gyda Rhifedd a gydol ei hoes, nid oedd wedi teimlo'n hyderus yn ei gallu mathemategol!! Mynychodd pob gwers a gweithio'n ddiwyd, gan ofyn cwestiynau i sicrhau ei bod yn deall er mwyn ceisio gwneud cynnydd wythnosol. Ar ôl ymgeisio a methu dwy elfen y Sgiliau Hanfodol Rhifedd (Tasg dan Reolaeth a Thasg er mwyn Cadarnhau) ar y cynnig cyntaf, derbyniodd ei siom ac oherwydd nad oedd am roi’r gorau iddi, gofynnodd i ail-ymuno gyda’r garfan nesaf o ddysgwyr i roi cynnig arall arni. Unwaith eto, heb golli sesiwn, ymgeisiodd yn llawn i geisio sicrhau y byddai'n llwyddo ar yr ail gynnig, ond yn anffodus ni lwyddodd ar y ddwy elfen yn yr arholiad.

Yn ystod y cyfnod hwn, ymunodd Niquita gyda'r dosbarth Cyfathrebu lefel 2 hefyd (rhan arall o'r hyn oedd ei angen i gofrestru ar ei chwrs prifysgol). Cwblhaodd hyn a methu ar ei hymgais gyntaf ond yna llwyddo gyda’r arholiad ail-sefyll dilynol, cyn parhau â'i dosbarthiadau Rhifedd. Enghraifft arall o'i pharodrwydd i ymroi'n llwyr i'w hastudiaethau!!

Ni wnaeth yr anawsterau hyn ei rhwystro, ond ei gwneud hyd yn oed yn fwy penderfynol i brofi iddi ei hun ei bod yn gallu llwyddo a chyrraedd ei nod terfynol o wneud cais i brifysgol i gychwyn ar gwrs bydwreigiaeth ar gyfer 2023. Rhoddodd gynnig ar yr arholiadau ail-sefyll ar ddau achlysur arall, nes iddi basio arholiad y Dasg dan Reolaeth ar ei phedwerydd cynnig (dros flwyddyn ar ôl cofrestru gydag AOC). Dilynwyd hyn gan gyfanswm o chwe chais ar ei Phapur  Cadarnhau, a llwyddodd o’r diwedd (gyda marc pasio o 80%) wedi iddi fynychu dau ddosbarth, am gyfanswm o 8 awr yr wythnos (prynhawniau gydag Amanda Salter a nosweithiau gyda fi). Bu’n ymdrech wirioneddol yn fy marn i, ac yn dangos unigolyn hynod ysgogol a phenderfynol, a oedd yn barod i wneud beth bynnag mae’n ei gymryd i lwyddo a chyrraedd y nodau a osododd i’w hun.


Mae’n enghraifft o'r radd flaenaf o sut na ellir diystyru dyfalbarhad, cymhwysiad a phenderfyniad wrth weithio i gyflawni nodau eich bywyd. Mae hi wedi dangos awydd anghredadwy am ei gwaith, gan ofyn bob amser am ddeunyddiau ymarfer ychwanegol i weithio arnynt (gan ddychwelyd y gwaith o fewn yr un diwrnod ar sawl achlysur) wrth ofalu am ei theulu ifanc; ni wnaeth gwyno nac achwyn am y ffaith ei bod yn poeni nad oedd yn mynd i basio'r cwrs. Mae wedi cael ei derbyn i'r cwrs bydwreigiaeth a bydd, rwy'n siŵr yn gwneud bydwraig o'r radd flaenaf, ar ôl iddi gwblhau ei gradd prifysgol.

Credaf ei bod yn un o’r dysgwyr mwyaf haeddiannol rwyf wedi cael y fraint o ddysgu i ennill gwobr Ysbrydoli. Ni allaf ganmol yn ddigon uchel ei hagwedd at siom, rhwystrau a rhwystredigaethau’n, a byddai’n hysbyseb wych i'r hyn y gellir ei gyflawni gydag ymrwymiad ar agwedd i ddyfalbarhau gyda’r dysgu a chyflawni’r nodau yn y pen draw.”

Hoffem longyfarch Niquita am ei gwaith caled a dymuno’n dda iddi yn y rhaglen Gwobrau Dysgu Ysbrydoli!

Os hoffech chi ddod o hyd i gwrs fel Niquita, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es