Mae ein dysgwr Janet Wallace o Aberteifi wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobr Dysgu Oedolion Ysbrydoli! 2023! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein dysgwr Janet Wallace o Aberteifi wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobr Dysgu Oedolion Ysbrydoli! 2023!

27-Ebrill-2023
Rhannu

Mae ein dysgwr Janet Wallace wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobr Dysgu Oedolion Ysbrydoli! 2023 gan ein tiwtor, Dr Ralph Haeussler am ddangos ei pharodrwydd i barhau i ddysgu a’i chyflawniadau eithriadol!

Dywed ein tiwtor, Dr Ralph Haeussler, “Ers i mi gwrdd Janet Wallace y tro cyntaf ar fy nghwrs cychwynnol i Addysg Oedolion Cymru yn Aberteifi yn 2022, gwnaeth ei brwdfrydedd, ei gwybodaeth a’i hymgysylltiad beirniadol argraff arnaf. Mae’n anhygoel gweld sut mae ei diddordeb mewn hanes wedi cadw Janet, sydd bellach yn 81 oed, yn fywiog yn feddyliol. Mae ein cyrsiau i’w gweld yn ei hannog i wneud llawer iawn o ddarllen ar bynciau amrywiol ein dosbarthiadau yn ystod y pum mis diwethaf, gan roi raison-d’être iddi. Yn fwy trawiadol, mae hi bob amser yn gofyn y cwestiynau cywir, gan ddangos y gall, er ei hoedran, ymwneud yn feirniadol gyda phynciau cymhleth, na fyddai llawer o fyfyrwyr iau yn gallu gwneud, a’i bod yn anelu at ddealltwriaeth fanylach o’r archeoleg a’r hanes rydym wedi bod yn ymdrin ag ef yn ein dosbarthiadau.

Ers mis Tachwedd, ni fu’n absennol o gwbl gan fynychu 48 awr yn y dosbarth, gan gynnwys y sesiynau wythnosol dwys o bedair awr yn nhymor yr hydref pan ddadansoddom ystod eang o ddeunyddiau a damcaniaethau archeolegol, a ddilynwyd gan ddeunydd amrywiol o’r hen wareiddiadau Celtaidd o bob rhan o Ewrop (gan gynnwys Cymru) gwnaethom eu harchwilio a'u dehongli rhwng Ionawr a Mawrth 2023. Pa bynnag gyfnod materol neu hanesyddol (o'r cyfnod Paleolithig i'r canol oesoedd), mae Janet yn dangos gwybodaeth ac arbenigedd cynyddol yn ogystal â'r gallu i feddwl yn feirniadol.

Cawson nifer o sgyrsiau ar ôl ein dosbarthiadau Addysg Oedolion Cymru yn Aberteifi, ac mae’n amlwg fod y dosbarthiadau yn ei chadw’n fywiog yn feddyliol, gan ymron ei hadnewyddu, ai gwneud yn ymgeisydd delfrydol ar gyfer gwobr ‘Heneiddio’n Dda’. Mae ein trafodaethau ysgolheigaidd yn y dosbarth, ei chwestiynau, sydd bob amser i’r pwynt, a’i gwybodaeth o’r darganfyddiadau a’r damcaniaethau diweddaraf (yn seiliedig ar ei darllen a’i hymchwil parhaus) yn ei gwneud yn anodd credu iddi gael ei geni yn 1941. Yn ychwanegol i ddosbarthiadau Addysg Oedolion Cymru, mae Janet hefyd yn ymgysylltu’n frwd gyda chymdeithasau hanes lleol ac yn gwirfoddoli yng Nghastell Aberteifi.

Dros y misoedd diwethaf, gwelwyd effaith drawsnewidiol hefyd, wrth i’r dosbarthiadau ganiatáu i Janet fynd i’r afael â dadleuon o’r radd flaenaf mewn ysgolheictod a darganfyddiadau diweddar, gan roi hanes lleol Ceredigion mewn cyd-destun Ewrop gyfan. Mae'r dosbarthiadau wyneb yn wyneb hefyd yn ei hysbrydoli i ymgysylltu gyda'r dysgwyr eraill.

Yn wir, mae ei brwdfrydedd yn y dosbarth yn heintus iawn ac mae wedi ysbrydoli llawer o’i chyd-ddysgwyr, sydd hefyd yn hŷn, i gymryd rhan weithredol mewn trafodaeth fwy academaidd am dreftadaeth archeolegol Cymru, Prydain a’r byd Celtaidd.

Felly, fel darlithydd gyda phrofiad helaeth mewn Addysg Uwch, mae Janet wedi creu argraff arnaf ac rwyf yn ei hargymell yn gryf iawn ar gyfer y wobr hon.”

Hoffem longyfarch a dymuno pob lwc i Janet gyda'i henwebiad!

Os hoffech ddarganfod mwy am ein dosbarthiadau yng Nghastell Aberteifi, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es