Mae ein dysgwr Jane Lloyd-Davies am rannu sut mae ein cyrsiau creadigol ar-lein wedi bod yn achubiaeth iddi! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein dysgwr Jane Lloyd-Davies am rannu sut mae ein cyrsiau creadigol ar-lein wedi bod yn achubiaeth iddi!

12-Tachwedd-2021
Rhannu

Gwynebodd llawer ohonom anawsterau trwy gydol y pandemig, ac i rai, bu parhau i ddysgu yn ffordd o aros yn weithgar. Wrth i lawer o leoliadau gau oherwydd cyfyngiadau COVID, symudodd llawer i ddysgu ar-lein a ganiataodd i ni barhau i ymgysylltu ag eraill. Ar ôl digwyddiad a newidiodd ei bywyd, cafodd ein dysgwr Jane Lloyd-Davies ei hun yn dychwelyd i ddysgu ac mae am rannu sut mae ystod ein cyrsiau ar-lein creadigol wedi bod yn achubiaeth go iawn iddi.

Dywed Jane, “Cefais anaf yn y gwaith a datblygais syndrom poen rhanbarthol cymhleth, gan arwain at boen cyson. Ni allaf gerdded yn bell ac rwy’n dioddef o flinder cronig. Yn ystod fy nghwrs Rheoli Poen, cefais fy annog i ddod o hyd i hobïau neu ddysgu sgiliau a fyddai’n tynnu’r sylw i ffwrdd o’r boen. Ceisiais gymryd rhan mewn cwrs gwnïo yn fy llyfrgell leol flynyddoedd yn ôl ond roeddwn yn ei chael yn rhy anodd rheoli fy mheiriant gwnïo, cludo deunyddiau a’m ffyn baglau wrth deithio i’r lleoliad. Yna clywais fod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cynnig cyrsiau ar-lein, ac mae dysgu fel hyn wedi estyn rhaff achub i mi. Rwyf wedi datblygu cyfeillgarwch ac wedi adennill fy hyder. Mae’r cyrsiau ar-lein am ddim wedi bod yn fendith, gan fy mod mwy neu lai yn feudwy – hyd yn oed cyn y cyfnod clo! Cyn hyn, byddwn yn osgoi pobl, gan ofni y byddai fy nhroed yn cael ei chyffwrdd, ei tharo neu ei hanafu eto. Nawr, gallaf ryngweithio â phobl eto mewn ffordd ddiogel. Rwyf wedi cwrdd â phobl sydd â diddordebau tebyg mewn gwnïo, gwau a Chelf o bob rhan o Gymru. Rwy’n teimlo bod fy iechyd meddwl wedi gwella trwy ryngweithio gyda fy nghyfoedion yn y dosbarthiadau, ac mae gen i rywbeth i edrych ymlaen ato bob wythnos.”

Dywed Maria, tiwtor Jane, “Dechreuodd Jane Lloyd-Davies ddysgu ar-lein ym mis Medi 2020 ar gwrs clytwaith a oedd yn cynnwys cynhyrchu dyluniad gwahanol yn wythnosol gyda digon o ddarnau i gynhyrchu cwilt ar y diwedd. Ers hynny, mae Jane wedi mynychu llawer o ddosbarthiadau e.e. Gwnïo syml ar gyfer y cartref, Sashiko sef technegau brodwaith a gwau Japaneaidd. Mae Jane bellach wedi datblygu cyfeillgarwch gyda llawer o ferched ledled Cymru – mae hyder Jane wedi cynyddu’n fawr trwy fynychu cyrsiau a dysgu sgiliau a thechnegau newydd.”
Daw Jane i’r casgliad, “Hoffwn ddiolch i bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales am roi’r cyfle i mi ddysgu mwy am gyrsiau creadigol. Rwyf wedi mwynhau cymryd rhan yn y gwersi Clytwaith, Sashiko a Gwau gyda Maria. Mae hyn wedi fy helpu mewn cymaint o ffyrdd. Pan fyddaf yn dioddef diffyg cwsg oherwydd fy mhoen, gallaf droi at fy sgiliau newydd a phwytho, gwau neu dynnu llun eitemau.”

Hoffem longyfarch Jane, a dymuno’n dda iddi ac edrychwn ymlaen at weld yr hyn a gyflawnir yn y dosbarthiadau yn y dyfodol!

I ddod o hyd i gwrs creadigol, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es