Mae ein dysgwr Jade Miles yn dweud wrth Radio 5 Live bod ei sgiliau llythrennedd wedi gwella. | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein dysgwr Jade Miles yn dweud wrth Radio 5 Live bod ei sgiliau llythrennedd wedi gwella.

15-Mehefin-2021
Rhannu

Dechreuodd Jade Miles ddysgu gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ym mis Ionawr 2021. Teimlai nad oedd ei sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu yn ddigon da. Esboniodd Jade na fyddai hi byth yn cymryd rhan yn y gwersi yn yr ysgol ac roedd yn cael trafferth cyfathrebu gyda phobl.

Yn ystod y pum mis ers dechrau ei chwrs gyda ni, tyfodd hyder Jade, ac mae wedi datblygu diddordeb mewn dysgu ac yn teimlo bod ei sgiliau cyfathrebu wedi gwella. Mae hi bellach yn benderfynol o gyflawni ei nodau yn y dyfodol wrth gefnogi ei phlant gyda gwaith ysgol, a hoffai un diwrnod hyfforddi fel nyrs.

Cafodd Jade ei denu at ein cyrsiau gan eu bod yn cynnig yr hyblygrwydd i’w hanghenion penodol. Mae Jade yn rhiant sengl i dri phlentyn o dan 5 oed, a gyda chymorth ei rhieni i ofalu mae’n medru gwneud ei gwaith cwrs.

Pwysleisia Jade, “Mae fy mhlant wedi fy ysgogi. Maent wedi dechrau yn yr ysgol ac yn dod â gwaith adref a rydwyf eisiau eu helpu.”

Dywed Jade fod aelodau teuluol bellach wedi ymholi am y cyrsiau ac mae’n annog eraill i ddysgu. Yn wir, mae ei hyder a’i sgiliau cyfathrebu wedi cynyddu cymaint nes iddi allu gwirfoddoli i gymryd rhan yn Ymgyrch Llythrennedd Oedolion ar gyfer Radio 5 Live, lle trafododd ei thaith ddysgu yn fyw ar y radio.

Dywed ei thiwtor, “Rydym yn falch iawn o Jade. Heb os, bydd ei hymddangosiad ar Radio 5 Live yn effeithio ar y gymuned ehangach ledled Cymru ac yn ysbrydoli eraill i ddysgu.”

Mae Jade hefyd yn gwirfoddoli yn y gymuned ac yn dosbarthu parseli bwyd i bobl leol. Gwnaethpwyd hyn yn bosibl oherwydd iddi feithrin hyder ac ennill sgiliau eraill.

Ychwanega Jade, “Rwyf wedi derbyn cefnogaeth wych gan fy nhiwtoriaid; roedd yn hawdd siarad &aci>rc; nhw ac maent wedi fy helpu i ddeall yr hyn yr oedd ei angen ar gyfer fy nysgu.”

Mae Jade bellach yn awyddus i adeiladu ei CV ai nod yn y pen draw yw cyflawni lefel C mewn llythrennedd gan gofrestru ar gwrs nyrsio, a’i chyngor i ddarpar ddysgwyr yw, “Dewch o hyd i’r cwrs iawn i chi ac ymdrechu hyd eithaf eich gallu. Bydd y tiwtor yn eich cefnogi i wneud y gweddill!”

Llongyfarchiadau enfawr i Jade – dymunwn yn dda iddi gyda’i hastudiaethau a’i gyrfa yn y dyfodol.

I fynd ar daith ddysgu fel Jade neu i ddarganfod mwy am ein cyrsiau, cliciwch yma neu siaradwch â ni heddiw.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es