Mae ein cyrsiau wedi ysbrydoli un o’n dysgwyr i ddod yn athrawes! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein cyrsiau wedi ysbrydoli un o’n dysgwyr i ddod yn athrawes!

25-Ionawr-2022
Rhannu

Mae ein dysgwr Karen Alpan wedi cwblhau sawl cwrs gyda ni yn cynnwys Diogelu, Hyfforddi’r Hyfforddwr, Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant, Sut i wneud cais i’r Gwasanaeth Sifil a Gweithdy Cyflogadwyedd i enwi dim ond rhai. Mae ei hangerdd dros ddysgu wedi meithrin ei hyder ac mae’n edrych ymlaen at ymgeisio am rolau addysgu yn y dyfodol. . .

Dywed Karen, “I ddechrau, cysylltais â’r mudiad gan fy mod eisiau bod yn wirfoddolwr, yn gweithio gyda dysgwyr Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL). Drwy sawl sgwrs ag un o aelodau staff Addysg Oedolion Cymru | Adult Leaning Wales cefais wybodaeth am fy opsiynau a’r cyfleoedd. Cofrestrais ar y cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwr, ac yna es ymlaen i gwblhau ystod o gyrsiau eraill.

Mae’r cymorth a dderbyniais wedi bod yn wych – rwyf wedi derbyn cymorth technegol ac wedi dysgu ffyrdd newydd o ddysgu. Rwyf hefyd wedi cwblhau cwrs y Gwasanaeth Sifil, ac mae pawb wedi bod yn wych yn fy nghefnogi. Rydw i wedi cael problemau gydag iselder a phryder ond mae cael y gefnogaeth a brofais wedi fy helpu i fagu’r cryfder angenrheidiol. Erbyn diwedd y flwyddyn, dwi’n gobeithio y byddaf yn diwtor cymwys!

Ni allaf ddiolch i Addysg Oedolion Cymru | Adult Leaning Wales digon, ac rwyf eisiau dweud wrth bawb am y cymorth y gall oedolion ei gael! Mae fy mywyd wedi newid llawer ers y llynedd ac edrychaf ymlaen at ddechrau gyrfa newydd. Rwyf wedi ennill sgiliau trosglwyddadwy amhrisiadwy a fydd yn fy nghynorthwyo wrth i mi barhau i ddysgu a chyrraedd nodau gyrfa. Mae cwblhau’r cyrsiau hyn wedi atgyfnerthu’r ffaith fy mod yn dymuno bod yn diwtor a byddaf yn ymgeisio am swydd gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Leaning Wales un diwrnod. Mae’n sefydliad bendigedig – dwi wrth fy modd gyda’i ethos o ran dysgu a’r dysgwyr!

Rwyf wir wedi mwynhau dysgu sgiliau newydd ar y cyrsiau. Mae fy hyder wedi cynyddu’n aruthrol, ac rwyf wedi gwella fy sgiliau TG ar yr un pryd. Mae pob tiwtor yn wybyddus iawn yn eu maes pwnc ac rwyf wrth fy modd gyda hynny. Fe wnes i feithrin perthynas dda gyda fy nhiwtoriaid, ac fe gyfoethogodd hyn fy mhrofiad dysgu.

Fel dysgwr aeddfed, roeddwn yn nerfus iawn i barhau i ddysgu. Rwyf mor ddiolchgar fy mod wedi gwneud hyn gan fod fy mhrofiadau wedi bod yn amhrisiadwy. Mae’r ystod eang o gyrsiau a gynhigir yn addas i bob oed ac yn darparu ar gyfer ystod o ddiddordebau, lle gallwch gyflawni eich nod drwy ymuno gyda chwrs achrededig neu gwrs heb ei hachredu. . . Rhowch gynnig arni!!”

Hoffem longyfarch Karen ar gwblhau’r cyrsiau a dymuno’n dda iddi gyda’i chynlluniau i gyflwyno ei chyrsiau ei hun yn y dyfodol!

Os ydych wedi cael eich ysbrydoli gan stori Karen, cliciwch yma i ddod o hyd i gwrs!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es