Mae ein cyrsiau Sgiliau Hanfodol yn helpu dysgwyr i symud ymlaen i gyrsiau addysg bellach! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein cyrsiau Sgiliau Hanfodol yn helpu dysgwyr i symud ymlaen i gyrsiau addysg bellach!

12-Hydref-2022
Rhannu

Mae ein dysgwr Niquita Mace am rannu sut mae mynychu ein cyrsiau Sgiliau Hanfodol Saesneg a Mathemateg wedi ei helpu i symud ymlaen i addysg bellach. . .

Dywed Niquita, “Ar ôl derbyn gwybodaeth am Addysg Oedolion Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, lle cwblheais fy nghwrs achrededig addysg uwch Mynediad at Ofal Iechyd, penderfynais edrych ar gyrsiau Addysg Oedolion Cymru i weld a oedd unrhyw rai defnyddiol. Y rheswm pam yr astudiais ar y cyrsiau oedd i’m helpu i gychwyn ym maes addysg bellach ac roeddwn angen Saesneg a Mathemateg ar gyfer hynny.

Dysgais lawer wrth astudio’r cyrsiau. Gan fy mod yn fyfyriwr aeddfed, roeddwn wedi anghofio llawer ers fy nyddiau ysgol ond mae’r amynedd a ddangoswyd i mi wedi bod o fudd mawr. Mae’r tiwtoriaid i gyd wedi gweithio mor galed ac wedi helpu cymaint!”

Y cyrsiau Sgiliau Hanfodol Saesneg a Mathemateg yw’r cam cyntaf i gymhwyster Lefel 2 sy’n cael ei dderbyn gan y mwyafrif helaeth o Golegau a Phrifysgolion Cymru fel cymhwyster cyfwerth â gradd A-C TGAU mewn Mathemateg neu Saesneg Iaith. Yn gyntaf, mae cyfnod o hunan-astudiaeth yn arwain at lefel 2, ac yna gwersi ar-lein dan arweiniad tiwtor i’ch paratoi ar gyfer asesiadau ac arholiadau dan oruchwyliaeth, ar ddiwedd y cwrs.

Mae Niquita yn parhau, “Byddwn yn argymell y ddau gwrs i unrhyw un sydd am fynd ymlaen i astudio ymhellach. Mae’r cyngor a’r gefnogaeth a gewch yn gymorth mawr, ac rwy’n hapus fy mod wedi cyflawni’r graddau a ddynodwyd i mi. Mae gwaith caled yn talu ar ei ganfed!

Rwyf am ddiolch i Addysg Oedolion Cymru a fy nhiwtoriaid: Sian, Jim, Amanda, Tina a Debbie. Yn ystod fy astudiaethau, maent wedi bod yn gefnogol a chymwynasgar iawn a byddaf yn mynd a’r cyngor a gefais ar gyfer dysgu ymhellach yn y dyfodol.”

Hoffem longyfarch Niquita ar gwblhau ei chyrsiau a dymuno’n dda iddi gyda’i hastudiaethau yn y dyfodol!

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es