Mae ein cyrsiau ar-lein yn cynnig modd i bob un o’n dysgwyr gymryd rhan! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein cyrsiau ar-lein yn cynnig modd i bob un o’n dysgwyr gymryd rhan!

13-Gorffennaf-2022
Rhannu

Mae un o’n dysgwyr, a hoffai aros yn ddienw, am rannu sut mae’r gwersi ar-lein wedi ei galluogi i gymryd rhan mewn cyrsiau celf a chrefft a gwella eu lles. . .

Dywed ein dysgwr, “Cefais anaf yn y gwaith a datblygais syndrom poen lleol cymhleth, a arweiniodd at boen parhaol. Ni allaf gerdded yn bell ac mae gennyf flinder cronig. Yn ystod fy nghwrs Rheoli Poen, cefais anogaeth i chwilio am hobïau neu ddysgu sgiliau newydd er mwyn ceisio newid fy meddwl oddi wrth y boen. Ceisiais gymryd rhan mewn cwrs gwnïo yn fy llyfrgell leol flynyddoedd yn ôl, ond roeddwn yn ei chael yn anodd cludo fy mheiriant gwnïo, deunyddiau tra ar faglau wrth deithio i’r lleoliad. Yna darganfyddais fod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cynnig cyrsiau ar-lein, ac maent wedi cynnig achubiaeth i mi wrth ddysgu. Rwyf wedi derbyn cyfeillgarwch ac wedi adennill fy hyder coll. Mae’r cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim wedi bod yn wych, gan yr oeddwn bron yn feudwy – hyd yn oed cyn y cyfnod clo! Roeddwn yn tueddu i osgoi pobl, gan fy mod yn ofni y byddai fy nhroed yn cael ei chyffwrdd, ei tharo neu ei hanafu eto. Teimlaf fy mod wedi adennill llawer o’m hyder coll, ac rwyf wedi ennill sgiliau newydd a nawr mae gennyf gymuned ar-lein o ffrindiau o bob rhan o Gymru, sydd gyda diddordeb mewn gwnïo, gwau a Chelf. Teimlaf fod fy iechyd meddwl wedi gwella drwy ryngweithio â’m cyfoedion yn y dosbarthiadau, ac mae gennyf rywbeth i edrych ymlaen ato bob wythnos.

Drwy ddysgu ar-lein gallaf aros gartref, ac nid oes angen mynd allan ym mhob tywydd a chludo eitemau angenrheidiol – rhywbeth anodd, gan fy mod yn defnyddio baglau neu gadair olwyn i symud o gwmpas. Rhoddodd y gwersi ar-lein gymorth i mi gwrdd â phobl mewn man diogel, gweld a dysgu technegau ar fy nghyflymder fy hun ac adnoddau i gyfeirio atynt ar unrhyw adeg. Gallwn gael egwyl neu baned, pan oedd angen.

Teimlaf bellach fod gennyf bwrpas yn fy mywyd. Mae yna reswm i godi a dysgu rhywbeth newydd. Gallaf ddangos i bobl rwy’n adnabod fy mod wedi datblygu sgiliau newydd ac rwyf wedi mwynhau eu hymatebion cadarnhaol i’m heitemau celf a chreadigol. Mae un aelod o’r teulu yn gofyn am weld beth rwyf yn ei wneud ar hyn o bryd, ac rydym yn trafod sut y gwneir yr eitemau. Yn y gorffennol doeddwn i ddim yn teimlo fy mod wedi cyfrannu llawer at y sgwrs, felly mae hyn wir wedi fy helpu. Rwyf wedi cael fy nghalonogi gan y sgiliau creadigol mewn celf, gwnïo a gwau, i wneud eitemau sy’n rhoi pleser i mi ac y gall eraill eu mwynhau hefyd. Rwyf wedi gwneud teganau plant, clustogau, bagiau, cwiltiau a llawer mwy!

Gwerthfawrogais yn arbennig yr anogaeth gan y tiwtoriaid, Helen a Maria, ac roedd cyfeillgarwch y myfyrwyr eraill yn gwneud y dysgu gymaint yn haws. Os nad oedd pethau’n gweithio allan, roeddynt yno i roi cefnogaeth. Cafwyd hwyl -roedd y goeden Nadolig ffabrig yn edrych yn debycach i ddinosor, ac roeddynt yn chwerthin ar y siâp rhyfedd a grëwyd gennyf! Fel grŵp, cefnogwn ein gilydd os yw rhywun yn cael amser gwael ac am roi’r gorau iddi. Er ein bod efallai fel dysgwyr wedi lleoli ym mhob rhan o Gymru, rydym gyda’n gilydd ar gyfer y wers wrth ddysgu a chwerthin. Yn dianc, am o leiaf ychydig oriau, o’r hyn a all fod yn fywyd eithaf unig.

Yn ystod COVID teimlwn yn ynysig iawn, a sylweddolais fy mod eisoes wedi bod mewn stad o ‘hunan-ynysu’ ers cryn amser. Gyda’r cwrs ar-lein, nid oedd anawsterau i gyrraedd lleoliad gyda’r holl ‘geriach’, gallwn gymryd digon o amser, a dweud wrth y tiwtor os oeddwn angen ychydig o seibiant. Tyfodd fy hyder wrth i mi symud ymlaen drwy’r cwrs ac mae fy hunan-barch wedi codi unwaith eto. Cymerodd y ddamwain cymaint i ffwrdd ohonof, ond daeth y cyrsiau gyda chefnogaeth y tiwtoriaid a’m cyd-fyfyrwyr ar ‘hen fi’ yn ôl a’m galluogi i fod yn well.
Dysgais am wahanol artistiaid, technegau ac ennill sgiliau newydd. Edrychom ar artistiaid benywaidd a Chymreig, ac ehangodd hyn fy chwilfrydedd i weithio gyda phwythau mewn celf. Adlewyrchwyd hyn hefyd yn y cwrs gwnïo pan ddangoswyd y ‘FFROG GOCH’ i ni gan Maria, a oedd wedi’i phwytho gan fenywod o bob rhan o’r byd – roedd y ffrog mewn arddangosfa yn Abertawe.

Er fy mod wedi ymddeol, hoffwn barhau i ddysgu gyda’r cyrsiau ar-lein. Rwyf wedi adennill fy nghariad at ddysgu.
Byddwn yn annog pawb i edrych ar y cyrsiau a gynigir gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a mentro i’r byd dysgu. Ymunwch am hwyl neu i ddysgu sgil newydd – dydych chi byth yn rhy hen i ddechrau!”

Hoffem ddiolch i’n dysgwr am rannu ei phrofiad a’i llongyfarch ar ei chyflawniadau.

Cliciwch yma i ddod o hyd i gwrs a dechrau eich taith ddysgu!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es