Mae Addysg Oedolion yn Angen Cenedlaethol Parhaol | Addysg Oedolion Cymru

Mae Addysg Oedolion yn Angen Cenedlaethol Parhaol

19-Tachwedd-2019
Rhannu

A_Permanent_National_Necessity

Gan 100 mlynedd ar ôl i bwyllgor addysg oedolion Gweinyddiaeth Ailadeiladu Lloyd George adrodd ar Addysg Oedolion, mae adroddiad newydd Comisiwn y Canmlwyddiant ar Addysg Oedolion, A Permanent National Necessity, yn dwyn sylw at sut mae addysg oedolion yn agwedd annatod o ddinasyddiaeth ac yn hanfodol i fynd i’r afael â’r rhaniadau cymdeithasol enfawr sy’n bodoli ledled y DU. Ni ddylid ystyried addysg oedolion yn foethusrwydd i’r ychydig y mae’n eu herio, ond yn hytrach, fel budd cyffredinol i’r nifer.

Mae adroddiad Comisiwn y Canmlwyddiant yn cynnig cyfres o argymhellion yn cynnwys yr angen am:
• Strategaeth Genedlaethol Addysg Oedolion a Dysgu Gydol Oes, â tharged cyfranogi i leihau’r bwlch rhwng y rhai sy’n fwyaf gweithgar yn addysgol a’r rhai sy’n lleiaf gweithgar
• Gweinidog â chyfrifoldeb penodol dros Addysg Oedolion a Dysgu Gydol Oes a ddylai adrodd yn flynyddol i’r Senedd ar gynnydd
• Cyfrifon Dysgu Cymunedol, ochr yn ochr â Chyfrifon Dysgu Unigol, i ddarparu cyllid ar gyfer mentrau dysgu anffurfiol yn y gymuned dan arweiniad grwpiau lleol.

Er bod yr adroddiad yn gosod tasg ar bob prifysgol i ddarparu addysg oedolion a dysgu gydol oes – lle dylai hyn ddod yn ofyniad ar gyfer defnyddio’r term gwarchodedig ‘prifysgol’ – mae galwadau gan y sector addysg ehangach yn adleisio ei syniadau craidd..

Wrth drafod argymhellion yr adroddiad, dywedodd Kathryn Robson, Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, y Coleg Cymunedol Cenedlaethol a’r mudiad democrataidd ar gyfer addysg oedolion yng Nghymru, ”Mae Comisiwn y Canmlwyddiant wedi darparu canllaw cadarnhaol ynghylch yr anghenion a’r posibiliadau ar gyfer addysg oedolion heddiw ac yn y ganrif nesaf – rydym yn falch iawn ein bod wedi darparu safbwynt Cymru ynghylch hyn. Mae’n hanfodol ein bod yn meithrin sgiliau dysgu drwy gydol oes i sicrhau gweithluoedd a chymunedau gwybodus, hyblyg, deallus ac iach. “

“Mae mynediad at addysg a hyfforddiant yn cynnig sylfaen i gymdeithas a all ffynnu a thyfu. Ar gyfer Cymru, mae manteision economaidd, cymdeithasol a dinesig datblygu cymdeithas ddysgu wirioneddol gydol oes yng Nghymru yn sylweddol; byddai hyn yn darparu’r arloesedd sydd ei angen er mwyn i’n cymunedau fod yn gydnerth, er mwyn i’n heconomi addasu i amgylchiadau sy’n newid ac i’n democratiaeth ffynnu. Mae adroddiad Comisiwn y Canmlwyddiant unwaith yn rhagor yn dangos y gellir dysgu llawer o hyd o’r haeriadau cynharach hynny sy’n tynnu sylw at werth ac arwyddocâd buddsoddiad mewn dysgu oedolion.”

Ychwanegodd Mrs Robson, “Fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol ar gyfer dysgu oedolion yng Nghymru, rydym yn dadlau y dylai unrhyw ddiwygiad arfaethedig o’r strategaeth gyfredol fod yn fodern, yn effeithlon ac yn darparu gwerth ychwanegol. Credwn hefyd fod yn rhaid iddo fod yn gyfrifol yn gymdeithasol ac yn gynaliadwy. Mae addysg oedolion a chymunedol yn rhan o wead cymdeithas Cymru a byddai darpariaeth well yn helpu i sicrhau bod pob dinesydd ledled Cymru yn ennill yr hawl i ddysgu gydol oes, gan gadarnhau sylfeini allweddol i’n cymdeithas.”

 

Kathryn Robson, Prif Weithredwr
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es