Llwyddiant Mencap yn Parhau yn ystod Cyfnod y Cyfyngiadau Symud | Addysg Oedolion Cymru

Llwyddiant Mencap yn Parhau yn ystod Cyfnod y Cyfyngiadau Symud

11-Awst-2020
Rhannu

Rydym ni’n falch iawn o’r bartneriaeth gref a gofalgar rydym ni wedi’i datblygu gyda Mencap (Llanfyllin) dros y blynyddoedd. Fe wnaeth ein gwaith gyda’n gilydd sicrhau fod cymorth i’n dysgwyr wedi parhau yn ystod y cyfnod adnodd diweddar.

Cafwyd llawer o heriau yn sgil bywyd dan gyfyngiadau symud, ac fe wnaeth ein tiwtoriaid a’n dysgwyr ddatblygu dulliau newydd o wneud pethau mewn cyfnod byr iawn. Fe wnaeth dysgwyr a oedd yn amddiffyn eu hunain addasu dulliau newydd o weithio gyda thechnoleg er mwy cyfathrebu gyda’u tiwtor yn ddiogel ac o bell.

Rydym ni’n falch iawn o ddweud fod llwyddiant ein dysgu wedi parhau, ac fe wnaeth ein harlwy dysgu ddefnyddio amrywiaeth o blatfformau a rhaglenni i gyfathrebu a chynnal y dysgu. Fe wnaeth Rasi (ein tiwtor) recordion fideos YouTube y gallai ein dysgwyr eu gwylio, ac fe wnaeth gynnal gweithgareddau dan arweiniad tiwtor gan ddefnyddio Zoom a Microsoft Teams.

Fe wnaeth amrywiaeth o weithgareddau celf a chrefft gyfrannu at iechyd meddwl a llesiant ein dysgwyr, ac roedd cyfleoedd eraill yn cynnwys prosiect natur, dysgu am fywyd gwyllt a gwarchod ein hamgylchedd.

Fe wnaeth Rasi gynnal cyswllt â dysgwyr trwy gydol y cyfnod hwn ac fe wnaeth gydlynu gweithgareddau ar y cyd â Susie, ein cyswllt sy’n gweithio i’n partner, Mencap. Ni chafodd ein rhandir ei anwybyddu, ac er mwyn rhwystro’r chwyn, sicrhau fod y llysiau yn tyfu’n briodol, ac yn bwysicach na dim, sicrhau fod iechyd meddwl ein dysgwyr yn iach, cafodd hwn hefyd sylw yng nghyfarfodydd tîm rheolaidd Mencap, gan alluogi Rasi i gynnig cymorth a syniadau, gan ychwanegu gwerth at y gwasanaeth a ddarperid (Pobl ag Anableddau Dysgu) wrth i bethau ddatblygu a newid.

Mae adborth cadarnhaol a ‘hyfryd’ sy’n cyfleu deilliannau’r dysgwyr yn pwysleisio beth mae ein hymdrechion ar y cyd wedi llwyddo i’w gyflawni yn ystod y cyfyngiadau symud; rydym ni’n falch o arddangos y gwaith hyfryd a gynhyrchwyd.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am ein gwaith, chwiliwch am fanylion heddiw!

Os oes gennych chi stori i'w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram - dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i gwybodaeth@addysgoedolion.cymru.

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es