Lansiad swyddogol WEA Cymru gan Ken Skates AC, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg | Addysg Oedolion Cymru

Lansiad swyddogol WEA Cymru gan Ken Skates AC, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

2-Mai-2014
Rhannu

Lansiad swyddogol WEA Cymru 
gan Ken Skates AC, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

width=200“Mae addysg, beth bynnag yw oedran y dysgwr, yn newid bywydau pobl ac yn rhoi rheolaeth iddynt dros eu dyfodol. Mae’n ffordd gost-effeithiol o orchfygu anghydraddoldeb a hybu symudedd a chynhwysiant cymdeithasol. Ni fu cyfnod pwysicach erioed i fuddsoddi mewn addysg, am fod y lefelau diweithdra’n uchel a lefelau’r tlodi’n achosi pryder yng Nghymru.

Mae perthynas negyddol gref rhwng incymau isel ac iechyd a lles ac mae’r DU ar ei hôl hi o edrych ar ein cymheiriaid Ewropeaidd mewn addysg oedolion sy’n cymryd rhan mewn dysgu. Yn y DU, y gyfradd gyfranogi yw 20%. Mewn gwledydd eraill megis Sweden a Seland Newydd y gyfradd yw 60%. Mae bwlch o 40% yn arwyddocaol iawn. Mae gan y WEA rôl allweddol o ran brwydro hynny.”

Dyma fydd y neges gan Maggi Dawson MBE, Prif Swyddog Gweithredol WEA Cymru, yn y lansiad swyddogol ar Mai 1af.

Mae Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA) Cymru, sydd newydd ei sefydlu, yn ganlyniad i’r cyfuno rhwng WEA De Cymru a Choleg Harlech WEA Gogledd Cymru ym mis Ionawr 2014 i ffurfio’r darparwr addysg gymunedol i oedolion mwyaf yng Nghymru.

width=200Bydd Ken Skates AC, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, yn cynnal lansiad swyddogol WEA Cymru, ar Ddydd Iau Mai 1af 2014 am 11am yn Neuadd William Aston, Prifysgol Glyndwr, Wrecsam. Bydd yr Athro Laura McAllister, Athro mewn Llywodraethu ym Mhrifysgol Lerpwl, cadeirydd Chwaraeon Cymru a chyn-diwtor WEA yn siaradwr allweddol yn y digwyddiad hefyd, gan gefnogi pwysigrwydd dysgu oedolion a dull unigryw’r WEA.

Mudiad gwirfoddol yw WEA Cymru, Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yng Nghymru, sydd wedi’i ymrwymo i ddarparu cyfleoedd addysgol i bob oedolyn, yn arbennig i’r bobl hynny sydd y tu allan i’r ddarpariaeth addysgol draddodiadol. Mae’n rhoi mynediad i addysg i oedolion o bob cefndir ond gyda’r ffocws yn arbennig ar y rheiny sydd wedi colli cyfleoedd i ddysgu neu sydd angen ail gyfle. Mae’r WEA yn gymdeithas ddemocrataidd o bobl sydd â diddordeb yn eu dysgu eu hunain ac anghenion dysgu eu cymunedau a’u gweithleoedd eu hunain a’r gymdeithas yn gyffredinol.

Meddai Maggi: “Rydym yn darparu dysgu oedolion i fwy na 14,000 o ddysgwyr, yn rhan amser yn y gymuned neu drwy’r gweithle, mewn partneriaeth â chyrff gwirfoddol, undebau llafur a chyflogwyr. Rydym yn gweithio’n bennaf gyda’r rheiny sy’n 19+ er ein bod hefyd yn gweithio gyda rhai ysgolion a gyda phobl ifanc nad ydynt mewn addysg neu gyflogaeth.

Nid oes campws gennym. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol ac arbenigol i ddarparu dysgu mewn lleoliadau lleol ac mewn safleoedd sydd fwyaf priodol i’n dysgwyr. Trwy rentu lle gan grwpiau cymunedol a chyrff gwirfoddol, rydym yn cefnogi cymunedau ledled Cymru.”

Ychwanegodd y Dirprwy Weinidog Ken Skates:

“Edrychaf ymlaen at fynychu’r lansiad swyddogol o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru (WEA Cymru).

Bydd uno’r ddau sefydliad hanesyddol ac uchel eu parch hyn yn creu’r mudiad addysg yn y gymuned i oedolion fwyaf yng Nghymru, ac felly yn helpu llawer o oedolion i gael mynediad i ddysgu a chyfleoedd hyfforddiant a gwireddu eu potensial.

Credwn mewn gweithio ar y cyd, mewn rhannu arbenigedd ac adnoddau a, ble mae’n bosibl, cyflawni effeithiolrwydd. Mae’r uno yma yn cynrychioli ymrwymiad clir tuag at ddysgu, ac yn darparu sail gadarn i ni ar gyfer dyfodol addysg yn y gymuned i oedolion yng Nghymru.

Dymunaf bob llwyddiant i WEA Cymru am y dyfodol.”

Mae’r WEA wedi bod yn darparu dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu yn y gweithle yng Nghymru ers 1907.

Dywedodd Rob Humphreys (Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru), Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr WEA Cymru: “Bydd creu WEA Cymru yn ein galluogi i gynnig cyfleoedd addysgol i oedolion drwy Gymru gyfan. Trwy ddod â’r ddau sefydliad ynghyd – a chan bob un ei hanes amlwg a balch ei hun – bydd gennym gwricwlwm ehangach sy’n cyrraedd mwy o gymunedau. Roedd addysg oedolion yn chwarae rôl hanfodol ym mywyd Cymru’r 20fed ganrif ac yn awr bydd WEA Cymru yn chwarae rôl allweddol, gan sicrhau ei fod yn aelod cryf o’r ‘teulu addysgiadol’ – ys dywed y Gweinidog ei hun – yn yr unfed ganrif ar hugain. Bydd yn gwella gwybodaeth a sgiliau unigolion ac yn rhoi’r gallu iddynt i chwarae rhan weithredol a democrataidd mewn cymdeithas yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.”

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es