Kathryn Robson, Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru, yn cael ei phenodi gan Brif Weinidog Cymru yn Gynrychiolydd Cyflogwyr yn y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol newydd. | Addysg Oedolion Cymru

Kathryn Robson, Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru, yn cael ei phenodi gan Brif Weinidog Cymru yn Gynrychiolydd Cyflogwyr yn y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol newydd.

9-Ionawr-2024
Rhannu

Mae Addysg Oedolion Cymru yn falch o gyhoeddi bod Kathryn Robson, Prif Weithredwr y sefydliad, wedi’i phenodi’n aelod o’r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol newydd fel Cynrychiolydd Cyflogwyr.

Mae’r Cyngor Partneriaeth Cymdeithasol, sy’n cael ei gadeirio gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn rhan o’r gwaith o gyflawni ymrwymiad yn y Rhaglen Llywodraethu i sicrhau bod partneriaeth gymdeithasol yn cael statws statudol yng Nghymru, yn dilyn Deddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 2023 a ddaeth i rym yn gynharach eleni. Ymhlith aelodaeth y Cyngor, ceir cynrychiolwyr cyflogwyr a gweithwyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector yng Nghymru.

Nod y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol yw gwella llesiant economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol yng Nghymru. I wneud hyn, gall y Cyngor gynnig gwybodaeth a chyngor i Weinidogion Cymru ynghylch:

  • Y dyletswyddau partneriaeth gymdeithasol y mae’r Ddeddf yn eu gorfodi ar gyrff cyhoeddus a Gweinidogion Cymru.
  • Cyrff cyhoeddus yn ymdrechu i gyflawni nod llesiant Cymru Ffyniannus wrth ymgymryd â gwaith datblygu cynaliadwy yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
  • Y swyddogaethau caffael cyhoeddus yn gyfrifol o safbwynt cymdeithasol sydd wedi’u pennu ar awdurdodau sy’n llunio contractau a Gweinidogion Cymru yn unol â Rhan 3 y Ddeddf.

Dywedodd Kathryn Robson:

“Ar ôl cael fy enwebu gan Golegau Cymru, rwy’n falch iawn fy mod wedi cael gwahoddiad gan Brif Weinidog Cymru i fod yn gynrychiolydd cyflogwyr yn y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol. Mae sefydlu’r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol trwy statud yn ddatblygiad arwyddocaol sy’n hybu diwylliant o gydweithio a chydweithredu, cynnig cyngor pwysig i Weinidogion ynghylch gwaith partneriaeth gymdeithasol, a gweithio i gyflawni nod llesiant ‘Cymru Ffyniannus’ a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Bydd y cyfle i ddatblygu polisi i hybu caffael cyhoeddus sy’n gyfrifol o safbwynt cymdeithasol yng Nghymru hefyd yn flaenoriaeth, ac rwy’n edrych ymlaen at gydweithio â Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr o ystod amrywiol o rwydweithiau gweithwyr a chyflogwyr i gyflawni’r amcanion hyn.”

Penodir aelodau’r Cyngor am dair blynedd, yn cychwyn ar 1 Rhagfyr 2023. Bydd cyfarfodydd y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol yn cael eu cynnal o leiaf dair gwaith y flwyddyn, a bydd y cyntaf yn cael ei gynnal yn fuan yn 2024.

Bydd y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol yn gweithio yn agored a didwyll. Bydd y wybodaeth a’r cyngor a roddir i Weinidogion Cymru, a phapurau a chofnodion cyfarfodydd, yn cael eu cyhoeddi bob tro, ac eithrio dan amgylchiadau eithriadol. Bydd gan y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol wefan benodedig ble bydd y wybodaeth hon ar gael. Mae gwybodaeth ar gael yma ar hyn o bryd: www.llyw.cymru/cyngor-partneriaeth-gymdeithasol


Ynghylch Kathryn Robson

Kathryn Robson yw Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru, y Sefydliad Cenedlaethol dros ddysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru. Mae Kathryn yn credu’n gryf mewn cynnig cyfleoedd dysgu gydol oes i bawb, ac mae hi wedi ymrwymo i ddatblygu’r agenda addysg oedolion a chynhwysiant, gan sicrhau fod dysgu yn fwy hygyrch i gymunedau ledled Cymru.

Cafodd Kathryn ei geni a’i magu yng Ngogledd Sir Benfro, ac fe wnaeth hi ddysgu Cymraeg fel oedolyn, ac mae hi wedi ymrwymo i sefydlu gwasanaethau dwyieithog a chynyddu cyfleoedd i gael darpariaeth cyfrwng Cymraeg ledled Cymru. Mae Kathryn yn gweithio yn y sector addysg ôl-16 ers 22 mlynedd ac mae hi wedi meithrin llawer o bartneriaethau i helpu i ddatblygu addysg bellach a dysgu oedolion yn y gymuned. Mae Kathryn wedi ymrwymo i eirioli i sicrhau cyfleoedd i gymunedau difreintiedig, a bydd hi’n hybu dysgu yn y gymuned ac eiriolaeth trwy gyfrwng ymgysylltu democrataidd ac ystod eang o gyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol, gan helpu i ddatblygu dinasyddiaeth weithredol, sgiliau a datblygu’r economi/

Mae gan Kathryn gefndir ym maes Rheoli Adnoddau Dynol (ers 28 mlynedd), ac mae hi’n Aelod Siartredig o’r CIPD, ac mae ganddi gymhwyster ar Lefel 7 ym maes Rheoli Adnoddau Dynol gan Athrofa Addysg Uwch Abertawe. Mae hi wedi ymrwymo i bartneriaeth gymdeithasol ac mae ganddi brofiad helaeth ym meysydd ymgysylltu â chyflogeion a datblygu sefydliadau, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.  Bu’n aelod o Gyngor Cyd-drafod Addysg Bellach Cymru (WNCFE) am chwe blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw, cyflwynwyd y contract cyffredin cenedlaethol ar gyfer staff addysg bellach yng Nghymru. Mae hi’n aelod o Fforwm Penaethiaid Colegau Cymru a’u Pwyllgor Archwilio, ac mae hi hefyd yn aelod o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC), Cadeirydd Pwyllgor Addysg Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, ac yn Gadeirydd y Grŵp Cyfeirio Allanol sy’n cynnal adolygiad o addysg oedolion yng Nghymru. Mae Kathryn yn cyfranogi’n weithgar yn y gwaith o hyrwyddo blaengaredd ym maes cydraddoldeb hiliol ac mae’n Aelod o Fwrdd Cyngor Hil Cymru ac yn un o’u Hymddiriedolwyr.

Mae Kathryn o blaid dysgu gydol oes i bobl o bob oedran; mae hi’n Is-gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Aberteifi ac yn ymgynghorydd gwirfoddol yn Ysgol Steiner Nant-y-Cwm, Sir Benfro. Fe’i penodwyd yn aelod o Fwrdd Strategaeth Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) Llywodraeth Cymru yn 2021. Mae hi hefyd yn aelod o Gyngor y Gweithlu Addysg, ar ôl cael ei hapwyntio i Swydd Gyhoeddus gan y Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg yn Chwefror 2023, a chafodd ei phenodi yn aelod o’r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol gan Brif Weinidog Cymru yn Rhagfyr 2023.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es