‘Hoe Fach’ yn Dod yn Gyfeiriad Newydd i Andrea | Addysg Oedolion Cymru

‘Hoe Fach’ yn Dod yn Gyfeiriad Newydd i Andrea

23-Mawrth-2021
Rhannu

Roedd Andrea Woods wedi gweithio ym maes addysg ers blynyddoedd lawer, gan ddod yn bennaeth cynorthwyol ar ôl bod yn athrawes. Wedi gyrfa lwyddiannus, penderfynodd gael hoe fach o faes addysgu a chafodd swydd newydd yn gweithio mewn ward iechyd meddwl gyda chleifion oedrannus sy’n byw gyda dementia a chlefyd Alzheimer. Gan gydnabod pwysigrwydd sicrhau y gallai hi helpu’r teuluoedd yn llawn, cafodd Andrea y syniad o barhau â’i datblygiad proffesiynol a pharatoi ei hun at y gwaith trwy wneud hyfforddiant Cwnsela.

Daeth Andrea i ddarparu ei hyfforddiant ar gyfer Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales; fe wnaethom ni nodi ei phrofiad helaeth yn syth a’i chefndir ym maes iechyd meddwl, ac fe wnaethom ni ei chynghori hi i gofrestru ar gwrs Cwnsela Lefel 3. Canfu Andrea yn fuan iawn ei bod hi wedi gwneud y penderfyniad priodol.

Credai Andrea ei bod hi’n cael cefnogaeth wych a nododd fod ei thiwtor yn gallu cydnabod gallu pob dysgwr yn dda. Cychwynnodd Andrea â Lefel 3 gan hepgor y Cwrs Sylfaen, a chofiodd na wnaeth ‘ fyth deimlo’n ffôl am ofyn cwestiynau!’. Darganfu ei bod hi’n rhan o gwrs anogaeth oedd yn gefnogol dros ben. Roedd y grŵp wedi sefydlu ei gwmnïaeth ers tro ac roedd hi’n teimlo ei bod hi’n cael ei chynnwys yn llawn yn hyn, a chanfu ei bod hi wrth ei bodd â hynny.

Yn dilyn ei phrofiad cadarnhaol ar Lefel 3, penderfynodd Andrea barhau â chwrs Diploma Lefel 3 CPCAB (Corff Dyfarnu Canolog Cwnsela a Seicotherapi) mewn Cwnsela. Fe wnaeth y cwrs hwn roi’r gallu iddi hi i gynorthwyo i ddiwallu ei hanghenion ei hun yn ogystal ag anghenion eraill, a dylanwadodd hynny ar ei bywyd proffesiynol mewn ffordd hollol fuddiol. Mae’n debyg y byddai buddion ei chyrsiau Lefelau 3 a 4 mewn Cwnsela yn dylanwadu ar bobl eraill oedd yn agos ati hi hefyd. Aeth dau o berthnasau Andrea ati i gofrestru i gyfranogi yn y cwrs cwnsela, yn ogystal â chydweithwyr a ffrindiau, a maes o law, fe wnaeth cyfanswm o 7 o gydnabyddion Andrea gwblhau cwrs Cwnsela!

Byddai brwdfrydedd Andrea yn arwain at rôl newydd a gwahanol, yn gweithio gyda phobl oedd yn profi heriau o ran canfod cyflogaeth mewn perthynas ag iechyd meddwl ac anabledd corfforol. Ers hynny, mae hi wedi dod yn gwnselydd i’r GIG a bydd hi’n cael ei gwahodd i ymweld ag ysgolion i sgwrsio â dysgwyr a staff am anghenion iechyd meddwl.

Yn ogystal â ffyniant ei gyrfa, mae taith dysgu Andrea hefyd wedi parhau, ac yn ddiweddar, mae hi wedi cychwyn Gradd Meistr mewn Seicoleg. Ymhlith ei chyd-fyfyrwyr, mae rhai o’r bobl oedd hefyd yn aelodau o’r cwrs Diploma Lefel 4 CPCAB mewn Cwnsela. . .

 

Llongyfarchiadau gwresog i Andrea – dymunwn bob llwyddiant iddi hi a’i chyd-fyfyrwyr â’u hastudiaethau a’u gyrfa yn y dyfodol.

Os hoffech chi droedio llwybr tebyg i un Andrea, neu os hoffech chi ragor o wybodaeth am ein cyrsiau Cwnsela, cliciwch yma neu sgwrsiwch â ni heddiw.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es