Gwella sgiliau Llythrennedd Digidol a meithrin hyder! | Addysg Oedolion Cymru

Gwella sgiliau Llythrennedd Digidol a meithrin hyder!

8-Mehefin-2022
Rhannu

Ar ôl cwblhau’r cwrs Llythrennedd Digidol, roedd ein dysgwr Tony Weeks eisiau rhannu ei brofiad, i ddiolch i’w diwtor a gobeithio y bydd hyn yn ysbrydoli eraill i gychwyn cwrs newydd!

Mae Tony am rannu hyn gyda ni, “Dechreuais y cwrs am ddau reswm. Yn gyntaf, i gynyddu fy ngwybodaeth bersonol ac yn ail, i integreiddio gyda’r gymuned a gwneud ffrindiau gyda phobl o’r un meddylfryd gan fy mod wedi ymddeol yn ddiweddar ac yn newydd i’r ardal hefyd. Teimlais fod gwneud y cwrs yn werth chweil, felly roedd yn rhaid ymrwymo i deithio cryn bellter o ble dwi’n byw.

Dywedais wrth fy nheulu a ffrindiau fy mod wedi dechrau’r cwrs ac roeddwn yn falch fy mod wedi gwneud hynny. Roeddent yn llawn edmygedd nad oeddwn yn gwastraffu amser yn gwneud dim ac yn gwneud yr ymdrech i fynd allan i gwrdd â phobl!

Roedd gen i wybodaeth sylfaenol o Word ac Excel cyn dechrau’r cwrs ond roeddwn yn awyddus i ddatblygu’r wybodaeth yma. Nid oeddwn yn siŵr beth i’w ddisgwyl, ond cefais fy synnu a’m plesio ar yr ochr orau yn y modd y cyflwynwyd y deunydd pwnc a’r dull y cafodd ei ddysgu. Atebwyd pob cwestiwn yn amyneddgar ac yn drylwyr, beth bynnag a ofynnwyd. Tyfodd fy ngwybodaeth a’m hyder wrth ddefnyddio’r pecynnau MS yn aruthrol, diolch i fy nhiwtor Robert Meredith.

Defnyddiais yr hyn a ddysgais wrth wneud gwaith gwirfoddol ar gyfer gweinyddiaeth eglwys/neuadd gymunedol Santes Gwladys ym Margoed, ac rwyf yn cael teimlad o les a boddhad wrth ymwneud gyda gwaith gwirfoddol i’r gymuned.

Cefais anogaeth lwyr gan bawb rwyf wedi dod ar eu traws yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ac rwy’n edrych ymlaen at wneud fy ymddeoliad yn un pleserus a hunanfodlon!”

Hoffem longyfarch Tony ar gwblhau ei gwrs a diolch iddo am ei adborth. Da iawn ar wirfoddoli a phob lwc gyda’r ymddeoliad Tony!

I ddod o hyd i gwrs Llythrennedd Digidol, cliciwch yma!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es