Gwella iechyd meddwl gyda’n cyrsiau crefft! | Addysg Oedolion Cymru

Gwella iechyd meddwl gyda’n cyrsiau crefft!

4-Gorffennaf-2022
Rhannu


Mae un o’n dysgwyr, a hoffai aros yn ddienw, am rannu gyda ni sut mae mynychu’r cyrsiau crefft wedi gwella eu hagwedd a’u hiechyd meddwl yn aruthrol. . .

Dywed ein dysgwr, “Cofrestrais ar y cwrs nid yn unig i ddatblygu sgiliau crefft ond i ryngweithio â phobl eraill. Mae fy anabledd wedi fy ynysu, ac rwy’n ei chael yn anodd iawn gadael y tŷ ar fy mhen fy hun. Mae’r cyrsiau wedi dod yn achubiaeth ac rwy’n trefnu fy nyddiau o’u cwmpas.

Pan oedd gwersi yn y gymuned, roeddwn yn dibynnu ar oedolyn arall i fod gyda mi, ac yn aml roeddwn wedi blino’n lân gan yr ymdrech i gyrraedd yno. Roedd dosbarthiadau mawr yn straen, ac roedd yn anodd dilyn y wers. Wnes i ddim cymryd llawer o’r hyn a ddysgwyd i mewn. Rwyf wedi goresgyn yr anawsterau hyn drwy ymuno gyda sesiynau ar-lein, ac maent wedi fy ngalluogi i gymryd rhan yn rheolaidd ac mewn modd mwy gweithredol. Mae’n llawer mwy diogel ac ymarferol i mi ymuno mewn gwersi, a gallaf weld yn glir beth sy’n digwydd a gwneud pethau ar fy nghyflymder fy hun, gan wybod y gall y tiwtor weld yr hyn rwyf yn ei wneud a rhyngweithio gyda mi ar unwaith.

Rwy’n rhannu’r hyn rwy’n ei wneud ar-lein gyda theulu a ffrindiau ac mae eu hymateb bob amser yn gadarnhaol, sy’n hwb gwirioneddol i fy hunan-barch – oedd yn isel iawn cyn i mi gychwyn yn y dosbarthiadau. Mae fy nheulu wedi gofalu cymaint drosof, felly mae’n wych gallu cyfrannu rhywbeth drwy wneud eitemau crefft iddynt. Dywedant ei fod wedi rhoi hwb i mi, a bod fy agwedd yn llawer mwy cadarnhaol!

Rwyf eisoes wedi dechrau cymhwyso fy sgiliau o gwmpas y tŷ, gan ailgylchu hen eitemau yn bethau defnyddiol y byddai’n rhaid i mi eu prynu fel arall. Gyda fy sgiliau newydd rwy’n creu clustogau a hyd yn oed cynhyrchu cwilt! Rwy’n ceisio brodio a gwau sy’n medru, am gyfnodau byr, newid fy meddwl o’r poen dyddiol ac mae hyn yn ddatblygiad sylweddol.
Mae Maria, tiwtor y cwrs, wedi bod mor gefnogol. Mae hi wedi fy helpu mewn cymaint o ffyrdd gyda’r crefftau, ac mae’n trefnu ei sesiynau’n wych. Mae’n gwrando ar ei disgyblion ac yn addasu yn unol â hynny. Rwy’n teimlo’n ddiogel yno ac rwyf wedi gwneud grŵp gwych o ffrindiau yn y dosbarthiadau. Mae fy nheulu wedi bod yn gefnogol iawn, yn fy annog a helpu i osod i fyny Timau Microsoft.

Mae’r cyrsiau wedi gwella fy iechyd meddwl yn aruthrol, ac wedi rhoi hwb i’m hyder a hunan-barch. Mae pob sesiwn nid yn unig yn gymorth i ddatblygu sgiliau newydd ond hefyd mae’r rhyngweithio ag eraill yn gyfle i sgwrsio am faterion cyfoes lleol a chenedlaethol. Mae fy sgiliau TG wedi datblygu, ac er fy mod wedi derbyn fy niagnosis meddygol ac na fyddaf yn gallu dychwelyd i gyflogaeth, mae gennyf bellach bwrpas i’m dyddiau. Ar ôl dysgu am dros chwarter canrif, gallaf nawr fwynhau dysgu gydol oes diolch i gyrsiau ar-lein Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales – Diolch yn fawr!”

Hoffem longyfarch ein dysgwr ar gwblhau’r cwrs ac rydym mor falch bod eu lles a’u hunan-barch wedi gwella cymaint!

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es