Goresgyn rhwystrau bygythiol i fywyd a chreu bywyd cadarnhaol newydd. | Addysg Oedolion Cymru

Goresgyn rhwystrau bygythiol i fywyd a chreu bywyd cadarnhaol newydd.

19-Ebrill-2021
Rhannu

Mae Shabnam wedi dioddef cyfnodau hir o unigedd gyda chryn straen ar ei hiechyd meddwl. Yn dilyn ei thaith anhygoel – yn ddaearyddol ac yn bersonol – cymerodd y cam i chwilio am gyfleoedd i wella ei sgiliau digidol a’i siawnsiau cyflogadwyedd. Cysylltodd Shabnam ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales am gefnogaeth a chyngor, ac ar ôl cyfres o drafodaethau gydag un o’n Swyddogion Cyflawni Cwricwlwm, cafodd gyfle i gofrestru ar y cwrs Cyflogadwyedd ar-lein.

[Enwebydd yn adlewyrchu,] “Mae Shabnam wedi dangos ei bod yn ddysg wraig frwdfrydig, barod, angerddol sy’n llawn cymhelliant. Mae’n awyddus i fynychu ystod o gyrsiau a fyddai’n gwella ei sgiliau.” Gyda chymorth ei thiwtor, mae Shabnam wedi gallu cyflawni ei nodau.

Dywedodd Shabnam, “Doeddwn i ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl wrth i mi gyrraedd y DU. Roeddwn i wedi cael fy siomi gymaint o weithiau. Newidiodd hyn i gyd pan ddarganfyddais Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales; rhoddwyd gobaith imi. Yn ychwanegol i ddysgu sgiliau newydd, rwyf wedi cwrdd â phobl newydd, wedi trafod fy ngorffennol yn agored am y tro cyntaf – derbyniais gynhesrwydd, dealltwriaeth a chefnogaeth i’m helpu i barhau i adeiladu bywyd lle gallaf gyfrannu’n gadarnhaol i’r gymdeithas”.

Mae Shabnam wedi dangos rhinweddau rhagorol ac mae’n glod i’r cwrs, yn cyfrannu’n llawn ar unrhyw dasgau a osodir i’r grŵp ac yn ffitio i mewn i strwythur y sesiynau. Mae’n aelod poblogaidd iawn o’r grŵp a phob amser yn dangos parodrwydd i helpu eraill. Mae hi bellach wedi symud ymlaen i astudio Gwobr mewn Addysg a Hyfforddiant (Cwrs Lefel 3) i ddechrau ei llwybr gyrfa i addysgu. Ei nod yw cymhwyso a gwireddu ei nod o drosglwyddo ei phrofiad a’i sgiliau i aelodau eraill o’r gymuned.

Ychwanega, “Mae fy mhrofiad dysgu y tu hwnt i unrhyw beth y breuddwydiais amdano. Athrawon medrus, amyneddgar sy’n rhoddi anogaeth i symud ymlaen a datblygu ymhellach – yn enwedig fy nhiwtor Tracey Hickman. Cyrsiau sy’n addasu gyda chi, gan fywiogi pynciau sydd nid yn unig yn gymorth i ddysgu sgiliau newydd ond hefyd yn eich helpu i integreiddio â’ch cymuned leol a thu hwnt. Hoffwn rannu bod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, y gymuned Gymreig a’r DU cyfan, wedi fy nghroesawu fel ‘merch sydd wedi bod ar goll’ – er fy mod yn ffoadur – heb ragfarn na barnu fy iaith, y gorffennol na fy ethnigrwydd. Cefais anogaeth a gobaith am ddyfodol gwell. Mae cyfleoedd yn gyfartal i bawb, felly os gallaf i ei wneud, rwy’n siŵr y gall unrhyw un!”

[Enwebydd yn adlewyrchu,] “Rwy’n grediniol y bydd Shabnam yn llwyddo yn y llwybr gyrfa hwn ac y bydd yn gaffaeliad mawr i’r gymuned.”

Ein dymuniad Ysbrydoli gorau i Shabnam, gan bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales!

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es