Gan ddymuno’r gorau i’n dysgwr Rachel Parker o Ogledd Cymru gyda’i henwebiad Gwobr Dysgu Oedolion Ysbrydoli! 2023 | Addysg Oedolion Cymru

Gan ddymuno’r gorau i’n dysgwr Rachel Parker o Ogledd Cymru gyda’i henwebiad Gwobr Dysgu Oedolion Ysbrydoli! 2023

24-Ebrill-2023
Rhannu

Mae ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm, Nicola Holmes wedi enwebu ein dysgwr Rachel Parker ar gyfer Gwobr Dysgu Oedolion Ysbrydoli! 2023 am ei phenderfyniad, ei hymroddiad a’i thwf personol!

Dywed Nicola, “Dechreuodd taith ddysgu Rachel gydag Addysg Oedolion Cymru yn 2017 pan gofrestrodd ar gyfer cwrs 5 wythnos Cyflwyniad i Gwnsela a gynhaliwyd yn swyddfa leol CAIS yn Wrecsam - roedd Rachel wedi bod yn lân ac yn sobr ers 3 blynedd ar yr adeg hon ac yn barod i gychwyn ei gyrfa ddelfrydol. Ar ôl cwblhau'r cwrs cyflwyno’n llwyddiannus, symudodd Rachel ymlaen yn gyflym i'r cwrs Cwnsela Canolradd ac unwaith eto fe'i cwblhaodd yn llwyddiannus. Tyfodd hyder Rachel ac roedd yn benderfynol o barhau â’i hastudiaethau gyda’r nod o ddod yn Gwnselydd Therapiwtig. I gyrraedd y nod, roedd yn rhaid i Rachel gwblhau Tystysgrif Lefel 3 y Corff Dyfarnu Canolog Cwnsela a Seicotherapi (CPCAB) mewn Cwnsela - mae’r cwrs yn wahanol iawn i’r ddau gwrs cyntaf a gwblhawyd gan Rachel ac mae’n gofyn i ddysgwyr wneud llawer mwy o ddysgu annibynnol. Bu’n rhaid i Rachel chwilio am lawer o hunan gymhelliant oherwydd heriau allanol, ond mi oresgynnodd y rhain a pharhau i wneud cynnydd. Cwblhaodd Rachel y cwrs Lefel 3 ym mis Gorffennaf 2019.

Roedd Rachel nawr eisiau cychwyn Diploma Lefel 4 CPCAB, a fyddai’r darn olaf yn y jig-so er mwyn caniatáu iddi ddod yn Gwnselydd cymwys. Gall cost hyfforddi i fod yn Gwnselydd fod yn gostus, ond ni adawodd Rachel i hyn ei rhwystro a gwnaeth gais am gyllid gan CAIS a Chronfa Wrth Gefn Ariannol Addysg Oedolion Cymru er mwyn talu am ffioedd cwrs, deunyddiau darllen, costau cludiant, yswiriant ac aelodaeth o’r Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP)... - doedd dim modd atal Rachel!

Mae’r cwrs Lefel 4 yn gofyn am lawer o hunan archwilio a datblygiad, yn bersonol ac yn broffesiynol, ac fel y mae tiwtor Rachel yn ei ddisgrifio ‘gall fod yn fwrlwm o emosiynau ar adegau’. Bu'n rhaid i Rachel ailymweld â rhai o'r cyfnodau tywyllaf yn ei gorffennol, ond ni wnaeth swilio i ffwrdd o hyn a bu’n agored, yn ddewr ac yn benderfynol.

Cwblhaodd Rachel bob elfen o’r cwrs yn llwyddiannus ym mis Gorffennaf 2022, gan gynnwys bodloni holl feini prawf asesu’r cwrs, cwblhau 100 awr o leoliad myfyriwr lle bu’n gweithio gyda chleientiaid ar sail un i un, gan ymgymryd â’i therapi personol ei hun ynghyd a phwysau ychwanegol y pandemig - unwaith eto bu’n rhaid i Rachel addasu a chaffael sgiliau newydd er mwyn medru parhau i astudio ar y cwrs wrth iddo symud ar-lein a newid i gwnsela dros y ffôn.

Gall Rachel ddatgelu ei bod wedi cael llawer o anawsterau yn ystod ei thaith, ac ar adegau cafodd sawl diwrnod o hunan amheuaeth, ond nid wyf wedi cyfarfod rhywun mor benderfynol o wneud newid, nid yn unig ar gyfer ei dyfodol ei hun ond ar gyfer y rhai sydd angen cymorth, fel y roedd hi ei angen flynyddoedd yn ôl. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Rachel dros y 4 blynedd diwethaf a’i gwylio’n datblygu.”

Dywedodd tiwtor Rachel, Louise Tyson, “Bu dilyn ôl troed Rachel ar ei thaith i statws proffesiynol wedi bod yn werth chweil i mi fel tiwtor. Mae ei phenderfyniad a’i hymrwymiad i’w ganmol. Dymunaf yn dda iddi ar gyfer ei dyfodol yn y byd Cwnsela”.

Dymunwn bob lwc i Rachel gyda'i henwebiad!

Os hoffech wybod am ein cyrsiau Cwnsela, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es