Ein Fforymau Rhanbarthol – Rhannu Safbwyntiau a Llunio Dysgu | Addysg Oedolion Cymru

Ein Fforymau Rhanbarthol – Rhannu Safbwyntiau a Llunio Dysgu

23-Tachwedd-2020
Rhannu


Llun: Roedd cyfarfodydd diweddar ein fforymau yn cynnwys amrywiaeth o ieithoedd a dolenni at ddosbarthiadau byw – diolch i bawb a gyfranogodd. . . ac i’r rhyngrwyd!

Byddwn ni bob amser yn edrych ymlaen at glywed safbwyntiau ein dysgwyr a’n tiwtoriaid a chael eu hadborth, ac rydym ni’n cynnig amrywiaeth o gyfryngau i alluogi pobl i ddweud eu dweud! Mae digwyddiadau ein Fforymau Rhanbarthol ymhlith y cyfryngau hynny.

Mae’r cyfarfodydd hyn yn rhan o’r hyn sy’n ein gwneud ni’n unigryw yn y sector addysg oedolion, ble caiff llais ein dysgwyr lle amlwg, gan alluogi syniadau a safbwyntiau i gael eu cydnabod. Yna, gweithredir mewn ymateb i’r rhain fel y bo’n briodol ar y lefelau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol ledled Cymru. Mae gennym ni fforymau i ddysgwyr yn ein holl ranbarthau yng Nghymru – y De Ddwyrain, y De Orllewin, Canol De Cymru, y Canolbarth a’r Gogledd.

Yn union fel y dysgu ei hun, yn sgil Covid-19, mae digwyddiadau ein fforymau wedi bod yn wahanol iawn eu naws yn ddiweddar, yn sgil cael eu cynnal ar-lein.

Fe wnaeth ein Prif Weithredwr, Kathryn Robson, fynychu chwe digwyddiad diweddaraf y fforymau, a dywedodd, “Rydym ni wedi mentro i dir holl newydd yng nghyfarfodydd diweddar ein fforymau. Yn ystod 100 mlynedd a rhagor ein sefydliad, mae cyfarfodydd y fforymau wedi cael eu cynnal yn rheolaidd fel rhan o’n dull wyneb yn wyneb. Ond yn sgil parhad yr heriau a ddaw yn sgil y firws, rydym ni wedi gweithredu mewn modd sydd wedi sicrhau fod ein cyfansoddiad yn cael ei gynnal ac wedi cynnig rhagolygon cadarnhaol o ran ein dull o gynnal y fforymau hyn yn y dyfodol.”

Cafodd ein holl ddysgwyr o’n holl fforymau yng Nghymru wahoddiad trwy gyfrwng e-bost i fynychu digwyddiadau’r fforwm, ac fe wnaeth y sawl a dderbyniodd y cynnig neilltuo eu lle rhithwir gan ddefnyddio ffurflen ar-lein.

Roedd agenda pob cyfarfod yn cynnig cyfle i ddysgwyr rannu eu profiadau dysgu yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud a hyd yn hyn, adborth gan gynrychiolydd y rhanbarth yng nghyfarfodydd y Cyngor ynghylch cyfarfodydd diweddar a datblygiadau’r Cyngor, yn ogystal â chyfle i gael trosolwg rhanbarthol o uchafbwyntiau gan y Rheolwr Rhanbarthol.

Roedd trafodaethau’r dysgwyr yn amrywiol ac fe wnaeth gynnig cipolwg o safbwynt llygad dystion ar ddysgu yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud a chynnig gwybodaeth ynghylch y gofynion am gyrsiau yn y dyfodol, e.e. mynegwyd diddordeb mewn cyrsiau Cymorth Cyntaf, TG a Diogelwch Ar-lein.

Roedd y fforymau hefyd yn cynnig cyfle i ddysgwyr ymhelaethu ynghylch eu profiadau o’r ddarpariaeth ar-lein, ac yn eu hadborth, dywedodd rhai fod ‘Dysgu ar-lein yn hyblyg’ a ‘Rwy’n teimlo’n fwy cyfforddus yn dysgu gartref’. Mewn cyferbyniad, dywedodd dysgwyr eraill fod yn well ganddynt ddysgu ar-lein: ‘Rwy’n hoffi cael pensil yn fy llaw’, ac ynghylch y fformat ar-lein, ‘mae’r tiwtor yn treulio llawr o amser yn ein cynorthwyo ni â TG [nid y pwnc yn unig]’.

Cyfeiriwyd at enghreifftiau yn ymwneud ag iechyd a lles yn ystod digwyddiadau’r fforwm hefyd. Roedd rhai dysgwyr wedi cwblhau ‘prosiect yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud’, ac fe wnaeth un o’r cyfranogwyr ddisgrifio hynny fel ‘achubiaeth’, gan ychwanegu fod gallu parhau i ddysgu yn rhywbeth ‘hollbwysig’ ac ‘allweddol’.

Roedd digwyddiadau’r fforwm yn llwyddiant ysgubol – fe wnaethant amlygu egni ein dysgwyr a’u hawydd i ddysgu ar waethaf, ac efallai oherwydd ein hamgylchiadau presennol.

Rydym ni’n cydweithio â swyddogion ac aelodau’r Canghennau i wella cyfranogiad ehangach yng nghyfarfodydd y Fforymau Rhanbarthol, gan sicrhau fod pwyntiau allweddol yn cael eu cynnwys yn agendâu’r dyfodol i adlewyrchu gwaith y mudiad gwirfoddol ym mhob rhanbarth. Rydym ni hefyd yn archwilio arlwy ein cwricwlwm rhanbarthol i ymateb i geisiadau ein dysgwyr a bodloni eu gofynion.

Mae croeso i bob dysgwr gyfranogi yn nigwyddiadau ein Fforymau Rhanbarthol. Os hoffech chi ddweud eich dweud yng nghyfarfodydd nesaf ein rhanbarthau, neu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw.

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es