Dysgu Lwcus gyda Sam | Addysg Oedolion Cymru

Dysgu Lwcus gyda Sam

17-Ionawr-2021
Rhannu

Mae Sam Emmett yn diwtor Llythrennedd Digidol a’r Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant sydd wedi cynorthwyo dysgwyr i addasu a gwella trwy gydol y cyfnod o gyfyngiadau symud. Fel tiwtor hynod o brofiadol, mae e wedi chwalu rhwystrau dysgwyr bregus yn y dosbarthiadau Llythrennedd Digidol. Cyn y cyfyngiadau symud, arferai addysgu dysgwyr oedd heb lawer o sgiliau digidol mewn partneriaethau cymunedol yn y Rhyl. Mae e wedi darparu addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel ac wedi cynorthwyo grwpiau mewn amgylcheddau ar-lein. Pan gychwynnodd y cyfyngiadau symud, fe wnaeth Sam greu ac addasu adnoddau digidol i gynorthwyo hyfforddwyr a dysgwyr.

Dywed Sam,

“Rwyf i wedi bod yn ddigon lwcus i ddarparu cyrsiau llythrennedd digidol i ddysgwyr heb lawer o hyder a chael cyfle i weld sut maent wedi datblygu sgiliau llythrennedd digidol, ac yn bwysicach na hynny, sut maent wedi dod yn fwy hyderus. Mae'n bleser cael ymwneud ag addysg sy’n newid bywydau a dyheadau pobl, ac mae’n bleser gweld pobl yn datblygu sgiliau bywyd.”

Dywedodd un o ddysgwyr cwrs Dyfarniad Addysg a Hyfforddiant Sam,

“;Er bod y traethodau yn anodd iawn i mi, roedd y cyfan yn werth chweil yn y pen draw, ac mae fy nealltwriaeth o ramadeg wedi gwella’n sylweddol. Rwyf i hefyd wedi gallu deall fy nyslecsia fy hun yn well. Mae Sam yn un o’r tiwtoriaid gorau yr wyf i erioed wedi’i gael, a’r unig un sydd wedi deall fy ngwahaniaethau dysgu. Hyd yn oed wrth addasu cwrs i’w gyflwyno ar-lein fel y gwnaeth, llwyddodd Sam i ddiddymu llawer o’r anawsterau y byddaf i’n eu hwynebu fel dysgwr. Rwy’n teimlo’n lwcus iawn fod Sam wedi bod yn diwtor i mi.”

Dywed Sam,

“Mae bod yn diwtor a mentora yn golygu’r byd i mi. Credaf fod addysg yn rhywbeth gydol oes a dylai fod ar gael i bob oedolyn. Byddaf yn ymdrechu i sicrhau fod addysg mor hygyrch ag y bo modd i gymaint â phosibl o bobl.”

Mae’r cyfyngiadau symud wedi sbarduno’r angen i gynnig ein cyrsiau ar-lein, ac mae Sam wedi gwneud cyfraniad allweddol at wireddu hyn i’w ddysgwyr.

O ganlyniad i’w ymdrechion diddiwedd, rydym ni bellach wedi enwebu Sam am un o Wobrau Tiwtoriaid Ysbrydoli 2021 – dymuniadau gorau i Sam yn y gwobrau (ni fydd angen unrhyw lwc!).

Dysgwch fwy am ein cyrsiau Llythrennedd Digidol yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es