Dysgu er budd Iechyd a Llesiant | Addysg Oedolion Cymru

Dysgu er budd Iechyd a Llesiant

9-Medi-2020
Rhannu

Mae dyfodiad pandemig Coronafeirws, a’r cyfnodau dilynol o gyfyngiadau symud a phopeth sydd wedi deillio o hynny, wedi pwysleisio i bawb pa mor bwysig yw ein hiechyd a’n llesiant. Mae’r heriau presennol rydym ni’n eu hwynebu yn golygu fod yn rhaid i ni ofalu am ein meddyliau yn ogystal â’n cyrff, yn fwy nag erioed efallai. Yn dilyn cychwyn ein tymor newydd, fe wnaethom ni sgwrsio ag aelodau o’n tîm yn Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru (Peter, Karina, a Cecilia) a thrafod rhai o’r cyrsiau y byddwn yn eu cynnal.

Helo Bawb! Gobeithio fod pawb ohonoch chi’n cadw’n iach. Rydym ni’n gwybod fod dysgu yn llesol i ni mewn sawl ffordd, ac mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi pwysleisio hynny, tydy?
Peter: Ydy, mae ein cyrsiau yn gyfle gwych i ddod ynghyd a chymdeithasu gan gyfranogi mewn gweithgareddau ar yr un pryd, ac mae’r pandemig wedi pwysleisio pa mor hanfodol y gall hyn fod. Yn sgil parhad yr ansicrwydd ynghylch y pandemig, gall cwrs gynnig ‘strwythur’ gwerthfawr i wythnos, ac yn achos rhai o’n dysgwyr y mae bod mewn grwpiau yn brofiad heriol iddynt, mae mynychu grŵp wythnosol yn rheolaidd yn llwyddiant aruthrol ynddo’i hun.

Karina: Sesiynau wyneb yn wyneb yw sylfaen ein dysgu, ond cyhyd ag y bydd hynny’n ofynnol, byddwn ni hefyd yn cynnig ein cyfleoedd dysgu ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams. Mae ein cyrsiau Drama a Chelfyddydau Perfformio yn gweithio i ddatblygu perfformiad rhithiwr a gaiff ei lwyfannu ar ddiwedd y tymor.

Cecilia: Ydy, a thrwy gydol cyfnod y pandemig, rydym ni wedi parhau i gynnig amrywiaeth o gyrsiau sy’n cynnig sesiynau wythnosol ar-lein, sydd wedi cynnig cymorth sylweddol i ddysgwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Felly pa fathau o gyrsiau sydd gennym ni ar y gweill sy’n ceisio rhoi hwb i’n meddyliau, ein hiechyd a’n llesiant?

Peter: Rwy’n credu y byddai pob un o’n cyrsiau yn gwneud hynny! Mae ein cyrsiau Celf a Llesiant, megis y rhai rydym ni’n eu rhedeg ar y cyd â MIND yn Aberystwyth, yn enghraifft wych. Mae’r cyrsiau yn rhoi sylw i amrywiaeth o sgiliau a thechnegau celf. A pha un ai a fydd hynny o dan amgylchiadau ‘arferol’ mewn dosbarth wyneb yn wyneb neu trwy gyfrwng sesiwn rithwir ar-lein, bydd y cyrsiau hyn yn cynnig lle cefnogol sy’n caniatáu i ddysgwyr gwrdd a rhyngweithio ag eraill.

Karina: Yn achos y sawl sy’n dymuno datblygu eu sgiliau cyfathrebu, cydsymud a chof, bydd ein cyrsiau Drama a Chelfyddydau Perfformio, megis y rhai a gynhelir ar y cyd â Grŵp Drama Pontardawe, yn gyfle gwych. Caiff y cwrs ei redeg yn wythnosol ar ddydd Llun (ar-lein ar hyn o bryd), ac mae’n cynorthwyo pobl i ddatblygu trwy gyfrwng drama, dawns a cherddoriaeth.

Cecilia: Mae ein gwaith Partneriaeth ar y cyd â Chymdeithas Pont Hafren (yn y Drenewydd) yn cynnig profiadau cyfoethog iawn, ac rydym ni’n cynnig ystod eang o weithgareddau i’w haelodau ac aelodau eu cymyned, yn cynnwys cyrsiau Celf, Crefft, Gwneud Gemwaith, Celf a Llesiant, Menter Gymdeithasol a Sgiliau Bywyd, sy’n cynnwys Ymdopi â Newid, Cydnerthedd, Iechyd Emosiynol a Llesiant, Magu Hyder, Rheoli Dicter a Rheoli Emosiynau. Rydym ni hefyd yn rhedeg cyrsiau Gwirfoddoli a Mentora a Sgiliau Hanfodol megis Llythrennedd Digidol a Sgiliau Gwaith Tîm. Hefyd, cynigir gweithgareddau allgyrsiol megis Ymweliadau Addysgol i wahanol rannau o Gymru a’r Deyrnas Unedig hefyd.

A fydd y dysgwyr sy’n cyfranogi yn y cyrsiau hyn yn cael cymwysterau?
(Pawb): Bydd. Fel arfer, achredir ein crysiau o lefel mynediad i lefel 2. Cynigir rhai cyrsiau heb eu achredu, yn cynnwys drama a chelfyddydau perfformio, a rhai o’n cyrsiau celf a chrefft i ddechreuwyr, fel y gallant ganfod a yw’r pwnc a ddysgir yn addas iddynt.

Felly beth all ein dysgwyr ddisgwyl ei gael trwy gyfranogi yn ein cyrsiau?
Peter: Darperir y cyrsiau ar y cyd â’r partner, MIND, ac maent yn cynnwys sylw priodol i lesiant a datblygiad personol heb i’n dysgwyr deimlo eu bod yn cyfranogi mewn cwrs datblygiad personol. Mae ein tiwtor celf, Helen Ingham, hefyd yn therapydd celf gymwysedig, felly mae hi’n fedrus iawn o ran ei gallu i gynllunio sesiynau a wnaiff annog dysgwyr i wneud eu gorau glas. Anogir dysgwyr i arbrofi â’u syniadau a’u diddordebau eu hunain, a datblygu eu hunaniaeth.

Karina: Mae ein cwrs gyda Grŵp Drama Pontardawe yn cynnig cyfle i ddysgwyr fynegi eu hunain yn greadigol mewn lle diogel. Mae gan ein tiwtoriaid, Stevie Fraser a Keith Ivett, llu o brofiad o ran addysgu unigolion sydd ag anghenion dysgu sy’n amrywio o rai cymedrol i rai dwys, ac mae’r cwrs yn cynnig cyfle cyfartal i ddysgwyr amlygu eu doniau yn y maes sydd o ddiddordeb iddynt, sef dawns, cerddoriaeth, comedi neu ddrama. Bydd dysgwyr yn ymarfer at berfformiad diwedd tymor, ac yn datblygu sgiliau cydsymud, cyfathrebu ac atgofio hanfodol, yn ogystal â sgiliau Iaith Arwyddion Prydain.

Cecilia: Mae ein cyrsiau yn rhoi sylw i iechyd corfforol a meddyliol dysgwyr a’u llesiant, ac yn eu cynorthwyo i ddatblygu’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer bywyd a gwaith beunyddiol. Mae ein hathrawon, Tracy Fletcher, Tracey Hickman, Esther Thorpe a Megan Bowler, yn ymrwymo i wella bywydau pob dysgwr sy’n cyfranogi yn y cyrsiau, ac anogir dysgwyr i drafod eu llwybrau dilyniant fel y gallant barhau i ddatblygu.

Mae’n swnio’n wych. Sut all dysgwyr gysylltu a mynegi eu diddordeb yn y cyrsiau?

(Pawb): Cynhelir ein holl gyrsiau ar-lein ac mae ein gwefan yn fan cychwyn gwych. Darperir manylion llawn y cyrsiau a gall dysgwyr gofrestru ar-lein. Ond gallant ein ffonio ni hefyd, a byddwn ni bob amser yn awyddus i gael sgwrs!

Diolch yn fawr iawn i Peter, Karina a Cecilia, aelodau ein tîm yn Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru. Daliwch ati â’r gwaith da a diolchwch i’r tiwtoriaid ar ein rhan.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein cyrsiau ac i sicrhau buddion i’ch iechyd a’ch llesiant trwy ddysgu, trowch at www.adultlearning.wales. Neu gallwch chi’n dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol – mae gennym ni dudalennau Facebook, Twitter ac Instagram.

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es