Dysgu ar-lein yn dod â theuluoedd ein cwrs ESOL yn agosach at ei gilydd | Addysg Oedolion Cymru

Dysgu ar-lein yn dod â theuluoedd ein cwrs ESOL yn agosach at ei gilydd

7-Gorffennaf-2020
Rhannu

Dysgu Teulu

Mae ein cwricwlwm cyfan wedi’i effeithio gan Covid-19, a ble mae hynny’n bosibl, rydym ni wedi symud ein cyrsiau ar-lein. Un cwrs o’r fath yw ein Cwrs ESOL Dysgu fel Teulu sy’n cael ei redeg yn Abertawe.

Fe wnaeth ein dosbarth ESOL Dysgu fel Teulu gychwyn ym Medi 2019, ac mae’n brosiect trwy bartneriaeth â REACH+ a Chanolfan y Gymuned Affricanaidd. Nod a diben y cwrs oedd darparu sgiliau hanfodol yn yr iaith Saesneg a pharatoi rhieni at yr adeg pan fyddai eu plant yn dechrau mynychu’r ysgol, gan eu galluogi i gyfathrebu’n effeithiol ag athrawon eu plant a sicrhau fod gan rieni’r sgiliau i helpu eu plant i ddysgu trwy gyfrwng chwarae.

Yn ôl Karina Scott, Swyddog Cyflawni Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, “Llwyddwyd i gynnal y cwrs achrededig yn sgil ein gwaith trwy bartneriaeth, a chafodd dysgwyr na fyddai fel arfer yn gallu mynychu dosbarthiadau ESOL y cyfle i ddysgu am ddwy awr yr wythnos. Darparwyd y cyfleuster gofal plant gan Ganolfan y Gymuned Affricanaidd ac ariannwyd hynny gan y Gronfa Ariannol Wrth Gefn. Ers Medi 2019, mae deg dysgwyr cymysg eu gallu wedi cael cyfle i ennill achrediad, gwella eu sgiliau yn yr iaith Saesneg a datblygu dulliau i helpu eu plant ddysgu.

Cyn Mawrth 2020, roedd y cwrs yn cael ei redeg yn Eglwys y Ddinas, Stryd Dyfaty, Abertawe. Ond yn sgil cau’r lleoliad oherwydd cyfyngiadau symud Covid-19, mae’r cwrs wedi symud ar-lein ers hynny.
Gan gyfeirio at y newid, dywed Karian, “Mae’r dysgwyr wedi addasu’n dda, wedi parhau i fynychu’n dda ac wedi datblygu amrywiaeth o sgiliau llythrennedd digidol wrth wneud hynny a pharhau i gynnwys eu plant yn eu dysgu.”

Yn ôl y tiwtor, Clare Jones, “Mae’n ddosbarth gwahanol iawn erbyn hyn. Fel arfer, byddai ein darpariaeth dysgu wyneb yn wyneb yn cynnwys creche, ond erbyn hyn, ceir babanod (sy’n fychan iawn) yn y dosbarth, ac weithiau, bydd ar blentyn bach angen sylw. Felly mae’r dosbarth yn tueddu i fod yn llai ffurfiol a llai strwythuredig.”

Ychwanegodd Clare, “Mae’r mamau yn ymroddedig iawn; roedd y presenoldeb yn dda iawn yn y dosbarthiadau wyneb yn wyneb, ac mae hyn hefyd wedi parhau ar-lein.”

Mae dull Clare o addysgu a’r ymarferion hynny sy’n ganolbwynt i’r cwrs wedi cael eu haddasu ar gyfer y ddarpariaeth ar-lein ac ar gyfer natur y cwrs, sydd bellach yn cynnwys ‘mynychwyr iau’.

Mae’r dysgu wedi bod yn effeithiol ac mae hynny wedi cynnwys rhannu detholiad o lyfrau Saesneg ar y lefelau priodol trwy gyfrwng llyfrgell ddigidol ar-lein, creu gemau â cherdyn, glud a siswrn, chwarae gemau – rhai cartref a rhai y gellir eu prynu mewn siop – gyda phlant y dysgwyr, a ‘modelu’ sut i rannu llyfr gyda phlentyn a sut i chwarae gêm.

Parhaodd Clare, “I ddarparu’r cwrs ar-lein, rwyf i wedi creu Padlet [bwrdd ‘bwletinau’ rhithwir ar-lein, ble gall dysgwyr a thiwtoriaid gydweithredu, myfyrio, rhannu dolennu a lluniau, mewn lleoliad diogel] sy’n cynnwys gweithgaredd newydd i’w wneud gyda phlant y dysgwyr yn ystod pob wythnos o’r cyfnod o gyfyngiadau symud. Mae enghreifftiau wedi cynnwys rysáit toes chwarae, gwneud enfys i’w harddangos mewn ffenestri, creu ‘ffau’ gan ddefnyddio cynfasau a bwrdd, cael ‘te parti’ gyda thegan anwes ayyb, a gweithgareddau yn canolbwyntio ar fyw yn iach.

Mae Clare yn credu’n bendant bod y posibiliadau ar-lein yn cynnig cyfleoedd eraill hefyd: “Mae buddion y cyrsiau ar-lein yn cynnwys gallu cyfranogi’n rhwydd yn y dosbarthiadau a’r gallu i dawelu aelodau sy’n sgwrsio â phlant neu fabanod! Byddaf yn annog y mamau i gynnwys eu plant mewn unrhyw weithgareddau neu waith cartref y byddaf i’n eu rhoi, ac mae wedi bod yn hyfryd eu gweld yn gwneud hynny.

Agwedd hyfryd arall o’r dosbarth yw’r ffaith y gall y mamau roi anogaeth a chadarnhad i’w gilydd, ac rydym ni wedi cael cyfleoedd i drafod amseroedd gwely, rheoli wylo, dyfeisiau digidol ac ati, gan ddysgu sgiliau yn yr iaith Saesneg ar yr un pryd. Er bod natur y dosbarthiadau yn fwy anrhagweladwy na’r dosbarthiadau ESOL mwy ‘arferol’, rwyf i wrth fy modd yn addysgu’r dysgwyr hyn oherwydd maent mor awyddus i ddod ynghyd a dysgu ar-lein – ac mae’n debyg fod yr awydd hynny’n gryfach fyth erbyn hyn yn sgil sut rydym ni wedi llwyddo i addasu.”

Mae un o ddysgwyr Clare yn crynhoi gwerth dysgu gyda’i gilydd: “Rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle i ddysgu’r wers hon. Mae’n fy helpu i wybod rhagor am bethau teuluol – rhywbeth y byddaf i bob amser yn atgoffa fy mhlant amdano.”

Diolch o galon i Karina a Clare am rannu eu stori – daliwch ati â’r gwaith gwych – am ddod a dysgwyr a’u teuluoedd yn agosach at ei gilydd trwy rannu profiadau ar-lein.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am ein dosbarthiadau ESOL, darllenwch y manylion heddiw!

Ac os oes gennych chi stori i’w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram – dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i info@adultlearning.wales

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es