Diweddariadau Newyddion Da – O Safbwynt Tiwtor – Alison Chapman | Addysg Oedolion Cymru

Diweddariadau Newyddion Da – O Safbwynt Tiwtor – Alison Chapman

30-Ebrill-2020
Rhannu

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, rydym ni’n cael clywed straeon gwych gan ein dysgwyr, ac mae Alison Chapman, sy’n diwtor, yn rhannu rhai ohonynt â ni.

“Rydym ni oll wedi dod yn ymwybodol fod cyflenwadau Offer Amddiffynnol Personol yn brin ar draws ein GIG yn ôl pob tebyg, ac mae un o’n dysgwyr yn Ninbych yn gwneud masgiau wyneb. Mae llawer o ddysgwyr eraill ledled Gogledd Cymru bellach yn gwneud yr un peth – byddant yn brysur yn gwneud masgiau wyneb pan fydd ganddynt gyfle i wneud hynny a byddant yn eu hanfon i ysbytai lleol, nid i’w defnyddio yno, ond i’w rhoi i weithwyr gofal, gweithwyr allweddol, ac unrhyw un arall sy’n gofyn amdanynt.”

Hyd yn hyn, mae’r dysgwyr sydd wedi cysylltu ag Alison wedi gwneud dros 100 o fagiau i ddal y dillad arbennig a wisgir gan staff meddygol. Defnyddir y bagiau bychan hyn fel y gall staff roi eu dillad ynddynt, ac yna, gellir rhoi’r bagiau yn y peiriant golchi, a gellir golchi’r dillad heb i neb eu cyffwrdd; mae rhai dysgwyr hyd yn oed wrthi’n gwau setiau o ddillad ar gyfer staff meddygol.

Yn ôl Alison, “Yn ystod blwyddyn arferol, bydd fy nysgwyr yn cyfranogi mewn prosiect o’r enw ‘Cwiltiau i Bobl sy’n Gadael Gofal’, a byddant yn defnyddio tameidiau o ddeunyddiau i greu sgwariau cwiltiau a chaiff y sgwariau hynny eu gwau ynghyd i greu cwiltiau, ac yn aml iawn, bydd gan y cwiltiau gorffenedig thema lliw.”

Ychwanega Alison, “Mae prosiect tebyg sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr a’i gefnogi gan fusnesau lleol yn darparu cinio Nadolig i alluogi pobl ifanc sy’n gadael neu sydd wedi gadael y system gofal i ddod ynghyd i fwynhau gyda’i gilydd, a byddant hefyd yn cael bag o ddanteithion ac ati. Mae prosiect Cwiltiau i Bobl sy’n Gadael Gofal yn rhan o hyn. Gall yr holl fynychwyr ddewis cwilt i’w gadw, ac yn fy marn i, mae’n brosiect hyfryd a dylem ni ymfalchïo yn y ffaith fod ein dysgwyr yn cyfrannu ato.”

“Eleni, yn ogystal ag ymdrechion arferol y prosiect Cwiltiau i Bobl sy’n Gadael Gofal, yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud, mae’r dysgwyr yn gweithio ar flociau a gaiff eu gwau yn gwiltiau gobeithio, a byddant yn addas naill ai fel Cwiltiau i Bobl sy’n Gadael Gofal neu Gwiltiau i Ofalwyr er mwyn dweud ‘diolch’.”

Mae’n wirioneddol galonogol cael clywed am ymdrechion ein dysgwyr, a’u haelioni o ran amser ac ysbryd. Ac yn ogystal ag ymdrechion ymarferol sy’n digwydd trwy gyfrwng gwaith llaw, mae ymdrechion i gynorthwyo â hynny trwy ddulliau rhithwir hefyd yn digwydd mewn sawl man.

Yn ôl Alison, “Mae un ddysgwraig oedrannus sydd ddim yn gyfarwydd iawn â thechnoleg ac sy’n hunanynysu ar hyn o bryd wedi derbyn y cynnig ar-lein. Roedd arni hi angen rhywfaint o help i lawrlwytho’r apiau ar-lein. Felly, fe wnaeth ei mab sefyll yn yr ardd y tu allan i ddrws y patio, a gan siarad ar ei ffôn symudol a phwyntio trwy’r ffenestr, rhoddodd eglurhad gam wrth gam iddi hi ynghylch sut i lawrlwytho’r ap . Anarferol efallai, ond llwyddodd hynny!”

Ac mae’r neges honno yn amlwg iawn; ar adegau pan fo angen, bydd ein hymdeimlad ehangach o gymuned, cydnerthedd a chreadigrwydd yn dod i’r amlwg ac yn sicrhau fod amgylchiadau pawb ohonom ni ychydig bach yn well.

Os oes gennych chi stori i’w rhannu, cysylltwch â ni. Gallwch chi gysylltu â ni gan ddefnyddio eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol – Twitter, Facebook neu Instagram – a gallwch chi ein canfod ni gan ddefnyddio ein henw ar gyfryngau cymdeithasol, sef “alwcymru”. Gallwch chi hefyd ein he-bostio ni yn info@adultlearning.wales

Gweld mwy o’n gwaith dysgwyr ar gyfer gofalwyr a gweithwyr allweddol ar ein tudalennau Facebook ac Instagram.

 

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es