Dathlu ein dysgwraig Fosia Ibrahim am gwblhau’r cwrs Gweithiwr Ieuenctid Lefel 2 | Addysg Oedolion Cymru

Dathlu ein dysgwraig Fosia Ibrahim am gwblhau’r cwrs Gweithiwr Ieuenctid Lefel 2

6-Hydref-2021
Rhannu

Mae ein dysgwr Fosia Ibrahim yn rhannu ei phrofiad o fynychu a chwblhau’r cwrs Gweithiwr Ieuenctid Lefel 2 wrth ddysgu sgiliau technolegol newydd a dulliau cyfathrebu.
Dywed Fosia Ibrahim wrthym, “Nid Saesneg yw fy iaith gyntaf; Iaith Arwyddion Prydain yw fy iaith gyntaf a dewisol. Nid technoleg yw fy nghryfder ac roedd dysgu ar-lein yn arbennig o heriol. Ar adegau roedd yn rhaid defnyddio mwy nag un platfform fel Timau Microsoft a Messenger. Cymerodd yr heriau technegol le pan oedd gen i ddau Ddehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar y sgrin. Ar adegau hefyd nid oedd y cysylltiad bob amser yn wych. Nid yw’n bosibl gwylio BSL Saesneg/Dehonglwyr ac ysgrifennu nodiadau i lawr ar yr un pryd. Roeddwn yn benderfynol o beidio â rhoi’r gorau iddi er fy mod ar brydiau’n teimlo fy mod wedi fy llethu gan anawsterau technegol. Fy hoff ddull o ddysgu yw wyneb yn wyneb, ond rhoddodd adborth gan fy Nhiwtor yr hyder i mi barhau trwy ddweud fy mod yn gwneud cynnydd.”

Roedd dyfalbarhad a gwaith caled Fosia yn golygu ei bod yn gallu rhannu ei phersbectif a dysgu ei chyd-ddysgwyr ar hyd y ffordd.
Mae Fosia yn parhau, “Gwnaeth fy mhresenoldeb yn y dosbarth wneud i ddysgwyr eraill godi ymwybyddiaeth o ddiwylliant byddardod a’r iaith . Fe wnaethant ddysgu fy mod yn prosesu fy meddwl drwy Iaith Arwyddion Prydain, ac roedd yn brofiad dysgu i’r dysgwyr eraill a fy Nhiwtor. “

Trwy gydol y gwersi enillodd ein dysgwyr wybodaeth newydd gyda Fosia yn arwain trwy esiampl wych. Cafodd pob dysgwr brofiad cadarnhaol trwy gael gwybod am Iaith Arwyddion Prydain a gwneud cysylltiadau gwych.

Ychwanega Fosia, “Trwy fy nghyfranogiad ar y cwrs yn enwedig trwy’r lleoliad a’r prosiectau gofynnol, rwyf wedi cwrdd gyda rhai pobl ddiddorol ac ysbrydoledig iawn. Byddaf yn adeiladu’r cysylltiadau hyn ac yn cymhwyso hynny yn y gwasanaeth ieuenctid a’r lleoliad. Byddaf yn cymhwyso’r sgiliau a ddysgwyd o’r prosiect cymunedol i’m hymarfer gwaith ieuenctid trwy greu proffil cymunedol. Rwy’n bwriadu casglu gwybodaeth o hyn i fod yn rhan o’r Canllawiau Gwybodaeth a Chefnogaeth i bobl ifanc ”.

“Mae fy nheulu wedi bod yno i fy nysgu a’m cefnogi trwy rai o agweddau technoleg y cwrs fel llwytho i fyny dogfennau a grëwyd gennyf. Mae fy ngoruchwyliwr lleoliad wedi fy nghefnogi i sicrhau fy mod yn deall yr amrywiol aseiniadau. Mae wedi fy nysgu sut i feddwl yn feirniadol a defnyddio hunan-fyfyrio hefyd. Gwnaeth y Tiwtor yn siŵr fy mod yn deall nid yn unig gynnwys yr hyn yr oedd hi’n ei ddysgu ond hefyd fy mod yn deall yr aseiniad. Byddai’n fy nghefnogi ymhellach trwy egluro pe na bawn i’n cwblhau aseiniad yn gywir. Roedd hi’n amyneddgar iawn gyda fi ac felly roedd hi’n athrawes ysbrydoledig.”

Dywed y Tiwtor Dawn Rees, “Roedd yn ddringfa dysgu i mi gan nad oeddwn erioed wedi cael dysgwr gyda BSL fel iaith gyntaf. Roedd yn rhaid i mi ddysgu rhoi amser i Fosia brosesu’r wybodaeth ac i gynnig ateb. Fe ysbrydolodd bob un ohonom yn y grŵp gyda’i dyfalbarhad a’i hiwmor. Roeddem wedi dysgu am ei diwylliant a’r rhwystrau y mae’n eu hwynebu o ddydd i ddydd.”

Mae Fosia wedi ennill llawer o sgiliau newydd ac mae’n edrych ymlaen at gymhwyso’r rhain i’w dyfodol.
“Mae’r cwrs yn rhoi newid cyfeiriad gwahanol i mi yn fy ngyrfa. Mae hefyd yn rhoi cyfle i mi ddefnyddio fy ngwybodaeth o weithio fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu gyda phlant mewn lleoliad gwaith ieuenctid. Mae’r cwrs wedi bod yn bleserus, felly mae wedi gwella fy hunan-barch. Mae’r cwrs wedi ehangu fy ngwybodaeth am waith ieuenctid mewn materion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae llawer o hawliau pobl ifanc oherwydd deddfwriaeth leol, genedlaethol a rhyngwladol. Rydw i’n mynd i ymuno r cwrs Gwaith Ieuenctid Lefel 3 pan fydd yn cychwyn. Cyn gynted ag y bydd swydd wag yn codi, byddaf yn gwneud cais am swydd Gwaith Ieuenctid.”

Daw Fosia i’r casgliad, “Dylai unrhyw un sydd ag angerdd am weithio gyda phobl ifanc wneud cais i ymuno â’r cwrs yma. Mae’r Tiwtoriaid wedi ymrwymo’n wirioneddol i gynhwysiant a chefnogi’r siwrnai ddysgu gyfan.”

Llongyfarchiadau i Fosia am gwblhau ei chwrs ac am fod yn wirioneddol ysbrydoledig!

I ddod o hyd i gwrs Gwaith Ieuenctid addas, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es