Dathlu 25 mlynedd o’n cangen yng Nghaerffili! | Addysg Oedolion Cymru

Dathlu 25 mlynedd o’n cangen yng Nghaerffili!

7-Mehefin-2023
Rhannu

25 Mlynedd o Gyfeillgarwch

Cangen Caerffili yn dathlu’r 25

Sefydlwyd Cangen Caerffili o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr (y WEA) fel yr oedd hi ar y pryd ym 1998, ac roeddent yn ddigon ffodus i allu defnyddio ysgol leol fel eu man cyfarfod, yn y cyfleuster addysg oedolion yn Ysgol Sant Ilan. Caniatâi hyn i amrywiaeth o ddosbarthiadau gael eu cynnal, rhai wedi’u hachredu a rhai heb. Roedd y dosbarthiadau yn cynnwys celf, gwaith mosaig, ysgrifennu creadigol, hanes, seicoleg, Sbaeneg, TG ac Iaith Arwyddion Prydain ymhlith nifer o rai eraill. Byddai’r ganolfan yn annog pobl i alw heibio i gael sgwrs a phaned, a chael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau. Fe wnaeth y grŵp gwaith mosaig ddylunio a chreu murlun yn y pwll nofio lleol er mwyn arddangos eu sgiliau. Trefnwyd penwythnosau difyr pan âi Julie Critchmore â grwpiau i leoliadau amrywiol, ac yn ystod y digwyddiadau hynny, câi pobl eu hannog i fagu eu hyder a meithrin eu hunan-barch. Roedd gweithgareddau eraill i gynorthwyo pobl i fagu hyder a’u hannog i gymdeithasu yn cynnwys y sioeau llwyfan elusennol niferus a gynhaliwyd gan y gangen. Cynhelid Eisteddfod flynyddol yn cynnwys categorïau cystadlu amrywiol. Byddai pryd yn cael ei goginio yn y ganolfan pob Nadolig i’r sawl a ddymunai fynychu.

Caewyd cyfleuster addysgol Sant Ilan ar ôl cau’r ysgol yn 2007, ac aeth y dosbarthiadau ar wasgar yn ardal Caerffili.   Sefydlwyd canolfan yn Neuadd Eglwys Santes Catrin ac yn Neuadd Eglwys Santes Helen yn ddiweddarach.  Parhaodd y dosbarthiadau, ac i ddod â phobl ynghyd, parhawyd i gynnal yr Eisteddfod a’r gweithgareddau te Pasg a Nadolig. Trefnir prydau Nadolig mewn lleoliadau amrywiol.

Mae rhai o’r aelodau wedi gallu mynd ar wyliau dramor sawl gwaith, a heb y gangen, ni fuasai hyn wedi bod yn bosibl, oherwydd ni fuasent wedi bod â digon o hyder i deithio ar eu pen eu hunain. Bydd y gangen yn aml yn cynnal gwibdeithiau i fannau diddorol, a diben hynny hefyd yw cynnig cyfleoedd i ddysgu.

Mae’r pwyllgor wastad wedi bod yn un o gryfderau’r gangen, ynghyd â’r holl wirfoddoli yr oedd pobl yn fodlon ei wneud ar ran y gangen. Byddai rhai yn mynychu fforymau yn y rhanbarth, yn aelodau o’r Cyngor ac yn rhedeg sesiynau cynllunio i alluogi dysgwyr i rannu eu safbwyntiau ynghylch cyrsiau a fyddai’n cael eu rhedeg y flwyddyn ddilynol.

Mae’r gangen wedi bod yn hollbwysig i aelodau unigol, yn cynnig achubiaeth fel cymuned ofalgar lle mae pawb yn gofalu am ei gilydd.  Mae rhai o’r sylwadau gan yr aelodau yn cadarnhau hyn.

Mae tri unigolyn yn aelodau o’r gangen ers y dechrau cyntaf ac maent yn dal yn mynychu dosbarthiadau. Aurian Harris, Diana Williams a Mary Thomas.

Aurian Harris, “Mae’n wych, mae wedi fy helpu i fynd allan a gwneud ffrindiau newydd, gallu cymdeithasu a chwrdd â phobl ddymunol iawn.”

Diana Williams, “Rwyf wastad wedi mwynhau’r dosbarthiadau ac wedi cwrdd â phobl hyfryd dros y blynyddoedd; mae hynny wedi cynnig cwmnïaeth.”

Mary Thomas, “Bu’n achubiaeth i mi pan fu farw fy ngŵr Keith, ym 1996. Roeddwn i ar goll a llwyddais i ganfod cyfeillgarwch yn y gangen a dod i adnabod ffrindiau newydd, ac rydym yn ffrindiau fyth ers hynny.”

Jannette Hart, un o gadeiryddion cyntaf y gangen ac aelod o’r Cyngor yn ddiweddarach, “Bu’n achubiaeth i mi ar ôl cael gwybod na allwn i barhau i weithio oherwydd fy anabledd.  Fe wnaeth fy addysgu am sefydliadau democrataidd.”

Kevin Jenkins,  cyn-gadeirydd arall, “Roeddwn i mewn lle tywyll iawn, a chefais daflen am y WEA yn fy meddygfa leol, a dyna oedd dechrau pethau, rwyf wedi cael llawer o brofiadau difyr yn y gangen.”

Jude Williams, “Mae’r dosbarthiadau pob amser wedi fy ysgogi.”

Caroline Kaminsky, “Roeddynt fel teulu mawr, pawb yn helpu ei gilydd.  Fe wnaeth fy helpu i ddod allan o fy nghragen a magu mwy o bendantrwydd.”

David MacManus, “Rwyf i wedi mwynhau dosbarthiadau hanes a TG, ac wedi dysgu llawer mewn amgylchedd cymunedol.”

Suzzanne Price, “Ni fuaswn i yma heddiw heb y gangen, roeddwn i’n hynod o isel fy ysbryd ac fe wnaeth pawb fy helpu a fy nghefnogi, byddaf bob amser yn ddiolchgar am hynny.”

 

Marilyn Thomas (Cadeirydd)

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es