Datblygu iechyd a llesiant dysgwyr trwy gyfrwng gweithgarwch creadigol. | Addysg Oedolion Cymru

Datblygu iechyd a llesiant dysgwyr trwy gyfrwng gweithgarwch creadigol.

16-Mawrth-2021
Rhannu

Ers 2017, mae ein tiwtor Helen Ingham wedi gweithio gyda dysgwyr ein partner Mind, yn datblygu eu sgiliau celf ac yn hwyluso cyfleoedd creadigol yn yr Hwb Creadigol. Mae Helen yn rhannu ei myfyrdodau â ni, gan cnoi cil ar ddigwyddiadau’r llynedd a sut mae’r rhain wedi gwneud iddi hi addasu ei dysgu.

Mae gan Helen flynyddoedd lawer o brofiad o gelf cymunedol, addysgu a therapi celf; mae hi hefyd yn artist wrth ei gwaith. Mae ganddi hi ddull ymarferol o lunio cynlluniau gwaith sydd wedi cynorthwyo dysgwyr i archwilio eu natur creadigol a chynnal eu llesiant. Mae Helen wedi arbrofi â syniadau creadigol, ac ar brydiau, bydd hi’n cael cyfle i weithio gyda’r dysgwyr wrth iddi hi ddysgu.

Wedi un cwrs, mae’r diddordeb wedi cynyddu, ac mae nifer y dysgwyr wedi dyblu ac mae dau grŵp wedi’u creu. Mae dysgwyr yn cael cyfle i ennill cymwysterau, sy’n gymhelliant ychwanegol i rai, ond cyfranogi yn y broses greadigol mewn amgylchedd gefnogol yw’r prif gymhelliant i’r mwyafrif. Mae’r cyrsiau yn cynnig cyfle ar gyfer llesiant cadarnhaol a chreadigrwydd i ffynnu.

Dysgu yn ystod Covid-19
Mae Helen wedi cadw llawer o ddysgwyr mewn cyfres o gyrsiau sydd wedi’i galluogi hi i fod yn dyst o ddatblygiad ei dysgwyr mewn sawl ffordd. Mae hi wedi gweld dylanwad cadarnhaol ei gwersi ar iechyd meddwl ei dysgwyr, yn cynyddu hunan-barch ac yn blaenoriaethu ‘cysylltiad cymdeithasol’ trwy gyfrwng celf. Dywed Helen,

“Yn ystod y flwyddyn heriol ddiwethaf, yr amcan oedd sicrhau fod pobl yn dal i gysylltu â’i gilydd ac yn cyfranogi. Mae’r cyfarfodydd wythnosol a’r gwaith creu celf ei hun wedi rhoi hwb i bawb.”

Mae Helen a llawer o’i dysgwyr wedi addasu i ddarpariaeth ar-lein, ac i lawer, mae parhad gwersi celf wedi cynnig achubiaeth. Mae’r gwersi wythnosol wedi galluogi dysgwyr i gadw mewn cysylltiad, gan gynnig lle diogel i ddatblygu gwaith celf, cadw mewn cysylltiad a gwneud ffrindiau newydd trwy gydol y flwyddyn anodd. I rai, y gwersi hyn yw’r unig gyfle maent wedi’i gael i wneud hynny neu’r unig bryd maent wedi teimlo’n fodlon ymgysylltu ag eraill.

Mae addasu i fywyd dan gyfyngiadau symud wedi bod yn heriol i bawb. I ddechrau, teimlai rhai dysgwyr yn ansicr ynghylch cyfranogi mewn dysgu ar-lein oherwydd gallai defnyddio platfformau a dulliau cyfathrebu digidol godi braw ar brydiau. Cynorthwyodd Helen trwy argraffu a phostio tasgau at ddysgwyr a oedd yn anghyfforddus â dulliau digidol, a’u ffonio’n rheolaidd i drafod tasgau. Rhoddodd gymorth ychwanegol i’r sawl oedd yn dymuno defnyddio technolegau digidol, trwy e-byst a thrwy sefydlu gwefan i rannu adnoddau, ffotograffau a delweddau cadarnhaol. Yn ddiweddarach, datblygodd hyn yn ddefnydd o Moodle ac MS Teams i gynnal a hwyluso’r dosbarthiadau. Mae Helen wedi archwilio dulliau creadigol o addysgu ei dysgwyr, o greu pecynnau celf personol a gaiff eu hanfon trwy’r post, i ddefnyddio gwegamera i arddangos technegau. Mae Helen a’i dysgwyr wedi gorfod cynefino â chyfleu a rhannu gwaith celf trwy gyfrwng fideo ac addasu i hynny – codi llyfrau braslunio at y camera a disgrifio gwaith celf; mae hyn wedi datblygu sgiliau cyfathrebu ychwanegol yn ystod y dysgu ar-lein. Mae sgiliau digidol a hyder wedi datblygu i’r fath raddau, mae’r mwyafrif yn cyfranogi mewn sesiynau Microsoft Teams erbyn hyn, gan dynnu lluniau o’u gwaith celf a’u lanlwytho i blatfform Moddle. Fodd bynnag, mae Helen yn cyfaddef,

“Rwy’n gwel eisiau gallu edrych dros ysgwydd rhywun a gweld y gwaith yn cael ei greu!”

Buddion Cyffredinol
O safbwynt y dysgwyr, mae’n amlwg fod ymdrechion Helen wedi cael eu croesawu, a dywedodd un dysgwyr,

“Mae gallu dal ati i gyfranogi wedi bod yn wych. Mae cael rhywbeth i’w wneud yn hwb ychwanegol.”

Ychwanegodd dysgwyr arall,

“Y peth pwysicaf i mi oedd gweld pobl eraill, a hen ffrindiau a gwneud rhai newydd. Fe wnaeth wahaniaeth mawr. A’r cellwair! Mae wedi helpu cymaint.”
Wrth i ddysgwyr newydd ymuno â’r dosbarthiadau celf yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, nid yw Helen wedi cael cyfle eto i gwrdd â rhai o’r dysgwyr wyneb yn wyneb. Ar waethaf dod i’w hadnabod yn dda iawn gan ddefnyddio Teams, mae hi’n edrych ymlaen at gael cwrdd â hwy a gweld eu gweithiau celf wyneb yn wyneb hefyd. Yn y dyfodol, mae Helen yn gobeithio trefnu arddangosfa i ddathlu’r gweithiau celf a grëwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Tan hynny, caiff lluniau o’r gwaith celf a grëwyd eu lanlwytho i’r dudalen Facebook ble gall dysgwyr weld gweithio celf y grwpiau gyda’i gilydd ar ffurf oriel rithwir.

Llongyfarchiadau i Helen a’i dysgwyr. Daliwch ati â’r gwaith gwych ac edrychwn ymlaen at weld rhagor o waith celf ar-lein ac mewn arddangosfa yn y dyfodol agos. I weld gweithiau celf Helen a phrosiectau eraill, trowch at www.artmedicine.co.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau celf, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es